Early Gaelic Book Collections > Matheson Collection > Deirdire; and, The lay of the children of Uisne

(52)

‹‹‹ prev (51)

(53) next ›››

(52)
 
 (a)
 38 DEIRDIRE
 Ulla, a' laighe agus ag eirigh leis fhein,
 gun cKagar comhraidhjgun cheile conalt-
 raidh ; agus na ^m. faiceadh e am
 boinne-fala bha so gur docha giTn
 tugadh e dachaidh i d'J^a ionnsaidh ^
 fhein, agus gifn deanadh e gean-math
 ris-san fhein ri linn innseadh da guji
 robh a leithid do rigliinn air bith^ #)
 braonach an t-saoghail.
 Falbhar an sealgair, lorn agus direach
 gu pailios Rigli Conachar. Chuir e fios
 ^/ a sljjgh thun an righ gujn bu toigh leis
 a bhith a' seanchas ris, na^m b^ e chead
 e. Fhreagair an righ an teachdair-
 eachd agus thainig e a macli a sheanchas
 ris an duine. ' Gu de e fath do thurtlis
 riums' ? ' ors** an righ ris an t-sealgair.
 ' Is e fath mo thurois fhein ruibh, a
 E-igh/ ors an sealgair, 'gujn faca mi
 an aona bhoinne-fala is aillidhe a rugadh ^ —
 riamh an Eirinn, agus thainig mi g^a ( ^ "^
 innseadh duibh.' ' Co i am boinne-fala ^"^
 tha sin, no (Tàit am bheil i r' a f haiciun.
 e

The images and texts here can be used under a Creative Commons License unless otherwise stated. Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 UK: Scotland

Context
Early Gaelic Book Collections > Matheson Collection > Deirdire; and, The lay of the children of Uisne > (52)
(52)
Permanent URLhttp://digital.nls.uk/76571030
Deirdire; and, The lay of the children of Uisne
DescriptionGaelic text and parallel English translation, English preliminaries and notes
ShelfmarkMat.71
Additional NLS resources:
Attribution and copyright:
 • National Library of Scotland
Display more information More information
Matheson Collection
DescriptionItems from a collection of 170 volumes relating to Gaelic matters. Mainly philological works in the Celtic and some non-Celtic languages. Some books extensively annotated by Angus Matheson, the first Professor of Celtic at Glasgow University.
Early Gaelic Book Collections
DescriptionSelected items from five 'Special and Named Printed Collections'. Includes books in Gaelic and other Celtic languages, works about the Gaels, their languages, literature, culture and history.