Skip to main content

‹‹‹ prev (51)

(53) next ›››

(52)
 
 (a)
 38 DEIRDIRE
 Ulla, a' laighe agus ag eirigh leis fhein,
 gun cKagar comhraidhjgun cheile conalt-
 raidh ; agus na ^m. faiceadh e am
 boinne-fala bha so gur docha giTn
 tugadh e dachaidh i d'J^a ionnsaidh ^
 fhein, agus gifn deanadh e gean-math
 ris-san fhein ri linn innseadh da guji
 robh a leithid do rigliinn air bith^ #)
 braonach an t-saoghail.
 Falbhar an sealgair, lorn agus direach
 gu pailios Rigli Conachar. Chuir e fios
 ^/ a sljjgh thun an righ gujn bu toigh leis
 a bhith a' seanchas ris, na^m b^ e chead
 e. Fhreagair an righ an teachdair-
 eachd agus thainig e a macli a sheanchas
 ris an duine. ' Gu de e fath do thurtlis
 riums' ? ' ors** an righ ris an t-sealgair.
 ' Is e fath mo thurois fhein ruibh, a
 E-igh/ ors an sealgair, 'gujn faca mi
 an aona bhoinne-fala is aillidhe a rugadh ^ —
 riamh an Eirinn, agus thainig mi g^a ( ^ "^
 innseadh duibh.' ' Co i am boinne-fala ^"^
 tha sin, no (Tàit am bheil i r' a f haiciun.
 e

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence