Skip to main content

‹‹‹ prev (156)

(158) next ›››

(157)
 
 C 73 ]
 [The following Gaelic translation of the Way to Wealth,
 by Dr.Fi\j?:klhiy is fubjoined at the defire of the EARL
 of BUCHAN, with an addrefs to the Inhabitants of the
 Highlands of Scotland, by his Lordfhip.]
 AN T SLIGHE CHUM SAI'-BHRIS;
 Le Oludh * Franolin.
 Eidir theangaicht' o'n Bheurla chum gaidhlig, air
 iartas a? mhor-uajail Qìrdheìrc, làrlaf Mttthan y le
 R. Mac-Pharlain,
 Daibhi Seanfcalf Earr-fcian, larla Buchan p
 Do Gkaidbeil Ghaifgeal na £ Alba.
 AThreun Laoch mo dhu'cha, Mar a b ? i -m' uaill
 do ghna, bhi toirt fanear d'ar fuil a'ruidh ann
 mo chuiflibh, b'e mo mhian a dhcarbha gach am, agus
 mo dhaimh a nochda, 'N uair a fhuair fibh air ais bhur
 fean trufcan fearail, bu mhi a cheud neach a chur
 fuas e, Ian du-ghaltackd, ann am fneachd agus geal-
 fhionn, agus anois 'ntra chi mi cuid chcflais, fuim
 a bhi aig' na fafganaich d' ar tairbh j agus oirp' air
 iafgackd) agus Eallana' a chur air cois' *n ar duthaich,
 cuiream d' ar 'n ionnfuidh beagan do fhean bhriathra
 briogh mhor r'an cur ann clar leis na gna-f hocail, 'taid
 air a chuid as mo air an tabhairt a leabhar an i ; aos-
 duin' ghiic Franklin o America, Feadaidh iad bhi
 tarbhach dhuibh thaobh gliocas, agus gniomhachd
 ihaoghalt'j agus mu chuireas fibh re fa, -Creidimh ann
 Sjfofa Cr'toft, eolas jDe t agus a ghradh agus eagal ann
 Ìhur croidhe, agus ann bhur beufaibb, fagaidh iad
 ? n ar fluagh meafail agus fonadh fibh.
 òlan-leibh.
 * Oileanach no fear Teagaifg. -y Bog-ean,
 $ Stiobhard jj Sean-dume.
 f N Ann

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence