Skip to main content

‹‹‹ prev (31)

(33) next ›››

(32)
 28
 AM MEASG NAM BODACH.
 Leigh a ehraobh-sgaoil an creideamh Criosduidh ami
 measg nan daoine dubha an Africa. “Cha bu mhatb leam
 di-meas a dheanamh air Mac an Leigh,” arsa an tailleir,
 “ach tha mi cinnteach gu’m bi saobh chreidimh ann an
 Africa mar a bha saobh-chreidimh ann an I mile bliadhna
 an deidh searmonachadh Chaluim Chille. Nach aithne
 dhuit Dun-mhananain ? B’ann do Mhananan a bha iad
 ag aoradh, oir nach b’esan a bha riaghladh na mara ann
 ambeachd nan treubhan Ceilteach, agus chuala mise gu’m
 biodh muinntir I a’ dortadh measan bhrochain, anns a’
 mbuir mar iobairt do Mhananan aig toiseach na
 naodhamh linn deug. Bha iad ag cur ubh na h-eireige
 dh’iarraidh ubh a’ gheoidh. Bha fiughar aca gu’n
 cuireadh Mananan feamainn a’ Cheitein ’na mill air na
 cladaieheah. ”
 (3ha do chord sgeul an tailleir ri Alasdair agus thionn-
 daidh e ri Seumas agus thug e cuireadh dha innseadh
 mu thurus an t-Sasunnaich mhoir, An t-Qllamh Maclain.
 Bha deagh chuimhne aig m’athair air an t-Sasunnach
 ainmeil so agus am fear caol glas do’m b’ainm Boswell
 a bha ’na sheorsa gille-cas-fhliuch dha. Is e duine £nbr
 foghainteach a bha ann am Maclain, duine bronnach
 bruidhneach. Bha e cho goirid ’na leirsinn’s gu’n do
 leum e a birlinn Mhic’Illeathain na h-Innis mu’n do
 threabh a toiseach claise ann an gainneamh Phort-
 B6nain. Bha e fliuch gu shleisdean agus is e Boswell
 bochd a dhlol air a’ mhi-fhortan. Las fearg a’ bhodaich
 mhoir agu-S thoisich e air Boswell a chaineadh agus a’
 smachdachadh.
 ‘‘Bha mi,” arsa Maclain, ‘‘air mo sh&rachadh le
 luasgan cuain mar a bha an t-Abstol Pol agus ann an
 cunnart mo bheatha feadh ghlinn dhbrcha agus bheanntan
 oillteil na diithcha neo-chneasda so, agus ma dh’&reas