Skip to main content

An Comunn Gàidhealach Publications

'An Comunn Gàidhealach Publications' contains the following 53 items:

Thumbnail for 'Airgiod an righ'

(1) Airgiod an righ [ID: 120754600]

"Tha na h-earrannan a tha san leabhran so air an taghadh á mìosachan a' Chomuinn Ghaidhealaich a bha air a chur a mach an toiseach fo'n ainm An Deo-Ghreine agus a tha nis a' tighinn a mach o chionn iomadh bliadhna fo'n ainm uasal An Gaidheal." -- Preface.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1942

Thumbnail for 'Aithris'

(2) Aithris [ID: 125451972]

Naidheachdan bho iomadach roinnean den Chomunn Ghaidhealach = News from various branches of an Comunn Gàidhealach. Unpaginated.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1992-1993

Thumbnail for 'Annual report (Comunn Gàidhealach)'

(3) Annual report (Comunn Gàidhealach) [ID: 125451938]

No report published April 1968-March 1969. National Library of Scotland run: 57th (1947/48)-2003/2004. LIBRARY LACKS: 58th (1948/49)-59th (1949/50); 1975-1977; 1980-1988; 1990-1997; 2000-2002

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1947-2004

Thumbnail for 'Ban-altrumachd aig an tigh'

(4) Ban-altrumachd aig an tigh [ID: 120754585]

Air a dheasachadh le Comhairle Clann an Fhraoich airson Comunn na h-Oigridh.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Baragab'

(5) Baragab [ID: 126191895]

Bàrdachd agus rosg an Gàidhlig agus Beurla. Text in Scottish Gaelic or English.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1991

Thumbnail for 'Bàrdachd Ghàidhlig'

(6) Bàrdachd Ghàidhlig [ID: 126160448]

Specimens of Gaelic poetry : 1550-1900 / William J. Watson. Glasgow : An Comunn Gàidhealach ; Inverness : The Northern Counties Print. and Pub. Co., 1918.

Compiler: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1918

Thumbnail for 'Bardachd Ghaidhlig'

(7) Second edition - Bardachd Ghaidhlig [ID: 126160445]

Specimens of Gaelic poetry, 1550-1900 / [edited by] William J. Watson.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Printer: A. Learmonth & Son

Editor: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Date printed: 1932

Thumbnail for 'Bolg solair = The pedlar's pack'

(8) Bolg solair = The pedlar's pack [ID: 126160447]

"With contents collected from many sources and published in aid of the funds of Feill a' Chomuinn Ghaidhealaich"--Title page. Editor's note signed: Elma Story. Text in Gaelic and English.

Publisher: Sinclair, Archibald

Editor: Story, Elma

Date published: 1907

Thumbnail for 'Bonn-steidh agus riaghailtean = Constitution and rules ; Frith-laghannan = Bye-laws'

(9) Bonn-steidh agus riaghailtean = Constitution and rules ; Frith-laghannan = Bye-laws [ID: 120754579]

An Comunn Gaidhealach. Cover title.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1938

Thumbnail for 'Broadcasting in the 90's'

(10) Broadcasting in the 90's [ID: 120754489]

Competition, choice and quality : report and recommendations.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1989

Thumbnail for 'Ceud-fhuasgladh do na daoine leointe'

(11) Ceud-fhuasgladh do na daoine leointe [ID: 120754586]

Air a dheasachadh le Comhairle Clann an Fhraoich airson Comunn na h-Oigridh.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Comann [sic] Gaidhealach action plan'

(12) Comann [sic] Gaidhealach action plan [ID: 120754424]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1986

Thumbnail for 'Comunn : who are we? Why are we?'

(13) Comunn : who are we? Why are we? [ID: 120754423]

Text in English and Gaelic.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1977

Thumbnail for 'Cuairtear'

(14) Cuairtear [ID: 120754554]

Cover title.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1934

Thumbnail for 'Cuairtlitir'

(15) Cuairtlitir [ID: 125451969]

Newsletter. Gaelic or English text. Publication run: An Giblean 1979-Spring 1985. National Library of Scotland run: An Giblean 1979; An Damhar 1982.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1979-1985

Thumbnail for 'Cuimhneachan air Mòd Inbhirnis'

(16) Cuimhneachan air Mòd Inbhirnis [ID: 120754584]

A souvenir of the Inverness Mod, 1912 : being the twenty-first annual Mod of An Comunn Gaidhealach. Inverness : D. Hyte, Photographer, 1912. Sticker for special prize for Gaelic reading at the 1914 Inverness Mod as insert.

Date published: 1912

Thumbnail for 'Dàin thaghte, a chum feum an sgoilean na Gaidhealtachd'

(17) Dàin thaghte, a chum feum an sgoilean na Gaidhealtachd [ID: 120754583]

Fo ùghdarras a' Chomuinn Ghaidhealaich. Title from upper wrapper. Edited by Malcolm MacFarlane. Lower wrapper contains advert for books published by Eneas Mackay, bookseller, Stirling.

Publisher: Mackay, Eneas (Bookseller : Stirling, Scotland)

Editor: MacPhàrlain, Calum, 1853-1931

Date published: 1906

Thumbnail for 'Deo-gréine'

(18) Deo-gréine [ID: 125056083]

Monthly magazine of An Comunn Gaidhealach. Vol. 1, no. 1 (Oct. 1905)-v. 18, no. 3 (Dec. 1922). Scottish Gaelic and English.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1905-1922

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

(19) Elementary course of Gaelic [ID: 120754597]

By Duncan Reid.

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1908

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

(20) 2nd edition - Elementary course of Gaelic [ID: 126160444]

By Duncan Reid ; re-arranged and enlarged by Norman Macleod.

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Editor: Macleod, Norman, -1931

Date published: 1921

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

(21) 4th edition - Elementary course of Gaelic [ID: 120754602]

By Duncan Reid ; rearranged and enlarged by Norman Macleod. 4th edition.

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1931

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

(22) 5th edition - Elementary course of Gaelic [ID: 120754603]

By Duncan Reid ; rearranged and enlarged by Norman Macleod. 5th edition.

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1935

Thumbnail for 'Feachd Gaidhealach'

(23) Feachd Gaidhealach [ID: 120754607]

"Bha gach earrann a tha san leabhar... air an cur a mach an toiseach anns a' Ghaidheal..."-- Preface.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1944

Thumbnail for 'Fear-ciuil'

(24) Fear-ciuil [ID: 120754606]

Dain, orain, oraidean is sgeulachdan / le Domhnall MacEacharn. "Third edition." First edition, Glasgow, 1904.

Author: MacEacharn, Domhnall, 1836-1908

Publisher: Mackay, Eneas (Bookseller : Stirling, Scotland)

Date published: 1940

Thumbnail for 'Feill cookery book'

(25) Feill cookery book [ID: 120754605]

Glasgow : M'Naughtan & Sinclair, 1907. Includes index.

Publisher: M'Naughtan & Sinclair

Date published: 1907

Thumbnail for 'Gaelhols'

(26) Gaelhols [ID: 120754439]

Where to stay with Gaelic speaking families in the Western Isles.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1979

Thumbnail for 'Gaelic idioms and expressions'

(27) Gaelic idioms and expressions [ID: 120754598]

With free translations / compiled by Duncan MacDonald.

Author: Macdonald, Duncan, -1938

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1932

Thumbnail for 'Gaelic in the Highland schools'

(28) Gaelic in the Highland schools [ID: 120754522]

Address / by Sir Donald MacAlister. Cover title. "Fourth Educational Conference of An Comunn Gaidhealach, Oban, 4th July, 1908."

Author: MacAlister, Donald, 1854-1934

Thumbnail for 'Gaidheal'

(29) Gaidheal [ID: 124847224]

The Gael : the official magazine of An Comunn Gaidhealach. Text in Gaelic or English. Some issues contain a supplement for the young. Began with: Vol. 19, no. 2 (Nov. 1923); ceased in 1967 or later. Continues: Comunn Gàidhealach. Deo-gréine. Continued by: Sruth.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1923-1967

Thumbnail for 'Gaidheal : sgeul nam priomh Albannach = Gael : the story of the first Scots'

(30) Gaidheal : sgeul nam priomh Albannach = Gael : the story of the first Scots [ID: 125455789]

Parallel Scottish Gaelic and English text.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1986

Thumbnail for 'Lorg chairt Uibhist a Tuath = Historical sites of North Uist'

(31) Lorg chairt Uibhist a Tuath = Historical sites of North Uist [ID: 126439221]

English and Gaelic text.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1989

Thumbnail for 'Mairi bhan Ghlinn Freoin'

(32) Mairi bhan Ghlinn Freoin [ID: 120754523]

Le Seoras Gallda.

Author: Marjoribanks, George, active 1935-1937

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1937

Thumbnail for 'Measg nam bodach'

(33) Measg nam bodach [ID: 120754599]

Co-chruinneachadh de sgeulachdan is beul-aithris a chaidh a chraobh-sgaoileadh air an fhritheud eadar Samhuinn, 1936, agus An Gearran, 1937.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1938

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòllainne gu bhi air a chumail 's an T-Sàilean Mhuileach'

(34) Mòd ionadach na Dreòllainne gu bhi air a chumail 's an T-Sàilean Mhuileach [ID: 120754492]

Comh-fharpaisean agus riaghailtean. Cover title. "Di-ardaoin, an t-8mh là de 'n Og-mhios, 1939." - Cover.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail an Tobar-Mhoire'

(35) Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail an Tobar-Mhoire [ID: 120754474]

Clàr-eagair. Cover title. "Di-ardaoin, an 24 mh: là dhe 'n Òg-mhios, 1954." - Cover.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail anns an-t Sàilean Mhuileach'

(36) Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail anns an-t Sàilean Mhuileach [ID: 120754496]

Clàr-eagair.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1955

Thumbnail for 'Mòd ionadail na Dreòlluinn a tha r' a chumail ann an Tobar-Mhoire'

(37) Mòd ionadail na Dreòlluinn a tha r' a chumail ann an Tobar-Mhoire [ID: 120754497]

Clàr-eagair.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1958

Thumbnail for 'Polasaidh do'n Ghaidhlig = A policy for Gaelic'

(38) Polasaidh do'n Ghaidhlig = A policy for Gaelic [ID: 120754548]

Gaelic and English text. Letter and press release as inserts. 20 unnumbered pages.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1975

Thumbnail for 'Report by the Committee appointed by the Executive Council of An Comunn Gaidhealach, on 25th September, 1909, to consider and report on the alterations to the Constitution proposed at the Annual Meeting on that date'

(39) Report by the Committee appointed by the Executive Council of An Comunn Gaidhealach, on 25th September, 1909, to consider and report on the alterations to the Constitution proposed at the Annual Meeting on that date [ID: 120754425]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1910

Thumbnail for 'Report of special committee on the teaching of Gaelic in schools and colleges'

(40) Report of special committee on the teaching of Gaelic in schools and colleges [ID: 120754581]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1936

Thumbnail for 'Rosg Gaidhlig'

(41) Rosg Gaidhlig [ID: 126160446]

Specimens of Gaelic prose / edited by William J. Watson.

Editor: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1915

Thumbnail for 'Sar orain'

(42) Sar orain [ID: 120754604]

Three Gaelic poems / edited by A. MacLeod. Contents: Luinneag Mhic Leòid / Mary MacLeod -- Birlinn chlann Raghnaill / Alexander MacDonald -- Moladh Beinn Dobhrain / Duncan MacIntyre.

Editor: MacLeod, Angus, active 1933

Publisher: Comunn Gàidhealach

Contributor: Màiri nighean Alasdair Ruaidh, approximately 1615-approximately 1707

Contributor: MacDonald, Alexander, approximately 1695-approximately 1770

Contributor: MacIntyre, Duncan Ban, 1724-1812

Date published: 1933

Thumbnail for 'School, Gaelic and the community : paper to local authority councillors = An sgoil, a' Ghaidhlig 's a' choimhearsnachd : paipear gu Comhairlichean nan Ughdarras Ionadail'

(43) School, Gaelic and the community : paper to local authority councillors = An sgoil, a' Ghaidhlig 's a' choimhearsnachd : paipear gu Comhairlichean nan Ughdarras Ionadail [ID: 120754513]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1987

Thumbnail for 'Scottish Gaelic as a specific subject'

(44) Scottish Gaelic as a specific subject [ID: 125455788]

Stage 1 / compiled by a committee of The Highland Association.

Author: Comunn Gàidhealach

Date published: 1893

Thumbnail for 'Scottish Gaelic as a specific subject'

(45) 3rd edition - Scottish Gaelic as a specific subject [ID: 126439220]

Stage 1 / compiled by a committee of The Highland Association. 3rd edition.

Author: Comunn Gàidhealach

Date published: 1907

Thumbnail for 'Seirbhis a' Chrùin'

(46) Seirbhis a' Chrùin [ID: 120754601]

"Tha Seirbhis a' Chrùin air a dheanamh suas de earrannan a thàinig a mach an toiseach sa' Ghàidheal ...." -- Preface.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1943

Thumbnail for 'Sìos Chun na Mara'

(47) Sìos Chun na Mara [ID: 120754556]

Air eadar-theangachadh le D. Macghille Mhoire.

Author: Macghille Mhoire, Dòmhnall

Date published: 1950

Thumbnail for 'Solaraiche'

(48) Solaraiche [ID: 120754596]

Gaelic essays. I. No More published? Contents: Jeanne d'Arc / Aonghas Mac Eanruig -- Dàn-Cluiche Cinneachail Gàilig / Niall Ros -- Cuairt anns an Fhrith / Niall Mac Gille Sheathanaich -- Bàrdachd Dhonnchaidh Bhàin is Mhic Mhaighistir Alasdair air an Coimeas r'a Chéile / Domhnall I. MacLeoid.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Contributor: Mac Eanruig, Aonghas

Contributor: Ros, Niall

Contributor: Sheathanaich, Niall MacGille

Contributor: MacLeoid, D. I.

Date published: 1918

Thumbnail for 'Sruth'

(49) Sruth [ID: 126160454]

Bilingual newspaper of current events in the Highlands and Islands and in Scotland. Publication run: No. 1 (Apr. 1967)-no. 98 (Dec. 1970).

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1967-1970

Thumbnail for 'Starsach'

(50) Starsach [ID: 126160450]

Rosg is bàrdachd : am Mòd Rìoghail Nàiseanta 1892-1992.

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1998