Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(35) Page 23 - Maiti Laghach -- An cluinn thu, leannain, an cluinn thu

‹‹‹ prev (34) Page 22Page 22Cumha H-irteach -- Gur muladach tha mi

(36) next ››› Page 24Page 24Supposed Norwegian air -- Scandinavian air

(35) Page 23 - Maiti Laghach -- An cluinn thu, leannain, an cluinn thu
23
Words by MAIRI LAGHACH."
MARI LAOGHACH.
LUIAAEAG.
Ho mo Mhari laoghach,
’S tu mo Mhari bhinn,
Ho mo Mhari laoghach,
’S tu mo Mhari ghrinn,
Ho mo Mhjiri laoghach
’S tu mo Mhari bhinn;
Mo Mhari bhbidheach lurach,
Kugadh aims na glinn.
Bog bha mis, a’s Mari m fasaichean Ghlinn Smeoil,
’N’ air chuir macan Bhenais saighid gheur, na m’ fheoil,
Tharruing sinn gu cheile ann an eud co beo,
’S nach robh air an t-saoghal, a thug gaol co mbr.
’Stric bha mis, a’s Mari, falbh na’m fasach fial,
Gun smaointean air fal-bhcart, gun chail go droch gniomh,
Cupid ga nar taladh ann an cairdeas dian,
’S barr na’n craobh mar sgail dhuinn, ’nuair a b’ aird a ghrian.
Ged bu leamsa Alba, a h-airgid a’s, a maoin,
Cia mar bhithinn sonadh, gun do chomunn gaoil,
B’annsa bhi ga d’ phogadh, le deagh choir dhomh fhein,
No ged fhaighinn storas na Roinn-Eorp’ gu leir.
Tha do bhrollach solais lan de shonas graidh,
Uchd a’s gile sheallas na ’n eala air an t-snamh,
Tha do mhin shlios fallain, mar canach a chair,
Muineal mar"an fhaoilean fudh ’n aodain a’s ailte.
Tha t fhalt bachlach, dualach, mo do ehluais a’ fas.
Thug nadur gach buaidh dha, hair gach gruaig a d’has,
Cha ’n eil dragh, na tuairgne, na chuir suas gach la,
Chass gach eiamh mu ’n cuairt dhe, ’s e na dhuail gu bharr.
Tha do chailc dheud shnaighte; mar chnechda na ’n ard,
T’anail mar an caineal, beul s’m banail failt;
Gruaidh air dhreach an t-siris, min rasg chinnealt, thla,
Mala chaol gun ghruaman, gnuis gheal,’s cuach fhalt ban.
Thug ar ’n uabharbarr air ailgheas righrean mor;
B’ai ar leabaidh stata duilleach, ’s barr an fheoir;
Eluraiehean an fhasaich toirt dhuinn call, a’s troir,
A’s struthain ghlan na 'n ardblxeann chuireadh slaint sgach por.
Cha robh inneal ciuil, a thuradh riamh fudh ’n ghrein,
A dh’ aithriseadh air choir gach ceol bhiodh aguinn fhein,
Uiseag air gach lonan, smeorach air gach geig,
Chuag a’s gilg giig aic m madain chiibhraidh Cheit.
Words by
AN
CLUINN THU, LEANNAINIAN CLUINN THU.
Dugald J/f PHAIL ,
;
.
.5^ SINC LA IBS OBANAICHK
(Wi11
y
ou hear me

0
sweetheart!)
SEISD: —An cluinn thu,leannain, an cluinn thu,
(CHORUS) An cluinn thu idir, an cluinn thu,
An cluinn thu,leannain, an cluinn thu,
Mar tha mi cho tinn ga d’ iunndrainn?
Mo chion air an ainnir!— ’S i bean a’ chiiil bhain
D’ an d’ thug mi ’n gaol falaich na fannaich gu brath;
Bu tu mo cheud leannan gun aithne do chach,
’S mi nise fo phramh ga d' iunndrainn
An cluinn thu, c^c.
’S i d’ iomhaigh is ceol dhomh gach Dbmhnach a’s Luain,
S tu cuspair mo smaointeanan faoine gach uair;
’S i mhaise’tha’d aodan a chaochail mo shnuadh,
’S a dh’ fhag mi gun luaidh air sugradh.
An cluinn thu, ^rc.
’S truagh nach robh mise fo shileadh a’ cheo,
Cbmhla ri m’ leannan angleannan an fhebir;
Cha'n iarrainn a dh-iocshlaint’ach briodal do bheoil,
Oir’s millse do phbg na ’n siiicar.
An cluinn thu, ^’c.
Le d’ aghaidh ghlan, mheachair, cho banail’s cho caoin,
Le d’ sheirc a ’s le d’ chaidreamh flathail, neo-chlaon;
Cha luidheadh orm fadal’s tu agam ri m" thaobh,
Le d’ chonaltradh gaoil, ’s le d’ chiiirteis.
An cluinn thu, 5fc.
Tharmaich leann-dubh orm, mulad a’s cradh;
0, ’n acain so ’leon mi ’n tiis m’ oige cho trath!
An deaghaidh do gheallaidh mur faigh mi do lamh,
Bheir saighdean do ghraidh do ’n iiir mi
An cluinn thu,^c.
Ged their mo luchd-tuaileis nach buan duit mo ghradh,
Cha chreideadh tu ’n cbmhradK na’m b’ eol dhuit a mheud
’S a tha do d’ chion-falaieh air m’aigne gach la,
’S mo spiorad fo phramh ’g a ghiiilan.
An cluinn thu, ^c.
Seall air a’ ghealaich air aghaidh nan speur,
Nach caochail a ciirsa ’measg dumhlas nan reul;
Mar sin tha sior iomairt mo chridh’ as do dheigh,
Bho ’n thug thu fo gheill air tiis e.
An cluinn thu, #c.
Tha caoin shlios mo leannain mar eal’ air a’ chuan,
Na’s gile na ’n fhaoileann air aodann nan stuagh;
Mar shneachd air na beannaibh, mar chanach nam bruach.
‘S i farasda, suairc”n a giulan.
An cluinn thu, ^’c.
* Domna Me Dher son whose "Melodies from the Gaelic’’ were
Kenzit of Monk.Castle, Ross-vShire.
published in 1824,
K N Ml
maintained that this beautiful song was composed by a Mr Mr

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence