Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(28) Page 16 - Ri fuaim an t-shaimh le mairi nighean alastair ruadh -- Ho ro na ghamna -- Girrle Bochd na mointich

‹‹‹ prev (27) Page 15Page 15Mo run gael dileas -- Creag ghunach

(29) next ››› Page 17Page 17rinn m'eudail mo mhealladh -- Cailleach beinn na bric

(28) Page 16 - Ri fuaim an t-shaimh le mairi nighean alastair ruadh -- Ho ro na ghamna -- Girrle Bochd na mointich
16
RI FUAIM AN T SHAIMH LE MAIRI NIGHEAN ALASTAIR RUADH*
Ri fu<aijn an t-shaimh
’S uaigneach mo ghean,
Bha mis nair nach b’e snd m’ abhaist,
Bha mis uair, ^c., fyc.
Ach piob nuallanach mhor
Bheireadh bnaidh air g^ch ccol,
’Nuair ghluaist i le meoir Piiadruig,
’Nuair ghluaist i le meoir, <Src.
Gur mairg a bheir geill
Don’ t-saoghal gu leir
’S trie a chaochail e cheum gabhaidh,
’S trie a chaochail, fyc.
Beir an t-shoraigh so bh-uam
Gu talla nan cuach
Far’m bi tathaich nan truadh daimhail,
Far, $’c.
Thun an taighe naeh gann
Fo’n leathad ad thall.
Far bheil aighear is ceann mo mhranrain,
Far, <5jrc.
Tor maid mo ruin.
Ollaghaireach u
Foirmeil o thus t-abhaist,
Foirmeil, §’c.
Cha ’n ’eil cleachdadh bheil brigh
Gaisge na gniamh
Nach eil aigneadh mo ghaoil lan deth,
Nach, #c.
Ann an treine san high
Ann an ceutaidh’s an cliu,
Ann am feile’s an gnuis naire,
Ann, fye.
Fhuair u forhan 0 Dhia
Ben bu shocraiche cial
Si gu foisteanacb fial narach.
Si gu, 3)0.
I gun dolaidh fo’n ghrein
Gu toileachadli treud;
Sa h-olachd a reir ban-righ,
Sa, dfc.
’S trie a riaraich u cuilm
Gun trioblaid gun tuilg
A nighean tainist Dun-tuilm slanleat,
A nighean, tyc.
The above are the best verses from this long and beautiful song.
HO RO NA GHAMNA.
Slow and plaintive.
GILLE BOCHD NA MOINTICH.**
“The poor herdboy’.’
.0 0.
0 0-
'mi
f I f <^=:E
— - S- —0-
m
r r j-i-
c/ r ^ |
,r
^*
SEISD: — Hi-u-ill Beann an taighe
(CHORUS) Beann an taighe,Beann an taighe,
Hi-u-ill Beann an taighe
’S aithne do Iain Ruaidh i.
Gille bochd na mointich,
Na mointich, na mointich,
Gille bochd na mointich
Gun bhrocan gun chuarain.
* Mairi Nighean Alustair Buadh, bard to the Me. Lead of Me. Lead was by far the most gifted of the Highland poetesses. Though Skye was her
adopted land, she was born in Harris about 1570.
** The Editor regrets that this old Song, descriptive of the cruelty of a mistress to her poor herd boy, has become extinct- He has been unable to
trace the remaining verses.
K.N.M.l

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence