Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(23) Page 11 - Am feile preasach -- Och mar tha mi

‹‹‹ prev (22) Page 10Page 10An breacan uallach

(24) next ››› Page 12Page 12Gu'm bu slan a chi mi -- Feasgar luain

(23) Page 11 - Am feile preasach -- Och mar tha mi
11
Words by
Kenneth Mackenzie.
AM FEILE PREASACH.*
“The Plaited Kilt”
SEISD:— ’S e feile preasachtlachdmo ruin,
’S osan nach ruig faisg an glim,
(CHORUS) ’S cota breac nani basan dlii,
’S bonaid dhu-ghorm thogarrach.
B’annsa leam am feile cuaich,
Na casag de ’n aodach luaight’,
’S brigis nan ceannglaichean cruaidh,
Gur e’n drocli-uair a thogainn dh’i.
’S e feile preasaeh, 5j'c.
Tha mo rim do’n eideadh las,
Cuach an flieilidh nan dlii bhas,
Shiubhlain leis’s na sleibhtean cas,
’S rachainn brais air obair leis.
’S e feile preasach,
LE COINNEACH MAC-CHOINNICH.
Ge’d a tharlainn ann sa’ bheinn,
Fad na seachduin’s mi leam fein,
Fuachd na h-oidich’cha dean dhomh beud,
Tha’m breacan fliein cho caidearach.
’S e feile preasach, drc.
Shiubhlain leis feadh ghleann a’s sleibh,
’S rachainn do’n chlachan leis fhein,
Tlachd nan gruagach uaill nan steud,
S e deas gu feum n’an togramaid.
’S e feile preasach, dfc.
’S ealamh eadrom e sa’ ghleann,
’S cuilbheir reidh fo’ sgeith gun mheang,
A dh’fhagaidh udlaich ceir-gheal fann,
A bheireadh srann sa leagadh e.
’S e feile preasach, #c.
Am feileadh air am beil mi’n geall,
Dealg nar guaillibh suas gun fheall,
Crios ga ghlasadh las neo-theann,
’S biodh e gach am gu baganta.
’S e feile preasach, ^fc.
’S ann leam bu taitneach e bhi n-aird,
Nam dhomh tachairt ri mo ghradh,
B’fhearr leam seachduin dheth na dha
De bhrigis ghrainnde rag-sheallach.
’S e feile preasach, ^’c.
’S caomh a’n t-eide ’m breachdan iir,
’S ann air fein a dh’eireadh cliu,
Mar sin’s buaigh-larach ann’s gach ciiis,
’S e dheanadh turn gun eagal air.
’S e feile preasach, ^rc.
’N am do ghaisgich dol air feum
Gael ghast gu scracadh bhein,
Piob ga spalpadh’s anail reidh,
A chuireadh end a’s fadadh annt.
’S e feile preasach, #c.
Words by
D. Me. Lachlan.
* , Andante. Slow.
OCH MAR THA MI.
“Alas for me.”
1
P
PH
■m—m-
pp \ f
P T T
n
fj
* pp
#
0—0
0 0
AIR FONN:-
“Och! och! mar tha mi’s mi so’n am aonar,
A dol troimh ’n choill far an robh mi eolach,
S nach ’fhaigh mi ait’ ann am fhearann diichais,
Ged phaighinn crim air son lend na broige.”
Neo-bhinn an fhuaim leam a dhuisg a m’ shuain mi,
’S e tighin a nuas orm o chruaich na ’mdr-bheinn,_
An ciobair Gallda,’s cha chord a chainnt rium,
E ’glaodhaich thall ri cii mall an dolais.
Moch maduinn cheitein ’an am dhomh eirigh,
Cha cheol air gheugan, no geum air mdintich,
Ach sgreadail bheisdean’s a’ chanain Bheurla,
Le coin ’g an eigheach ’cur feidh air fogar.
’N uair a chi mi na beanntan arda,
’S an fhearann aigh’s an robh Fionn a chomhnuidh,
Cha-n fhaic mi ann ach na caoraich bhana,
’S Goill gun aireamh’s a’ h-uile comhail.
Na glinn chiatach’s am faighteadh fiadhach,—
’M biodh coin air iallan aig gillean bga,
Cha-n fhaic thu ’n diugh ann ach ciobair stiallach,
’S gur duibhe ’mheuran na sgiath na rocais.
Chaidh gach abhaist a ehur air fuadach,
Cha chluinn thu gruagach ri duan no bran
Nach bochd an sgeul e gu ’n d’ shearg ar n-uaislean,
’S na balaich shuarach n’ an aitean-cbmhnuidh?
7. ’N uair a chi mi na lagain aluinn,—
A h-uile h-airidh ’dol fas le coinnich,
Fo bhadain chaorach le ’n uain'g an arach,
Cha-n fhaod mi radhtainn nach b’ fhaidhe Tomas.
* There are a good many more verses in a similar strain. They will be found in Mr. Kenzie's ‘Am Filidh Gaidhealarh’.’
K. N. M l

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence