Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(19) Page 7 - Air faillirin illirin -- Bonnie banks of Ayr

‹‹‹ prev (18) Page 6Page 6Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo

(20) next ››› Page 8Page 8Agus ho Mhorag

(19) Page 7 - Air faillirin illirin -- Bonnie banks of Ayr
AIR FAILLIRIN ILLIRIN."
7
LE EOBHON MAC-LACHUINN.
SEIiHI) Air faillirin, illirin, uillirin 6,
Air faillirin, illirin, uillirin 6,
Air faillirin, illirin, uillirin 6,
CHORUS Gur bhoidheach an comunn,
’Th’aig- coinnearah ’n t Strath mhoir.
Gur gile mo leannan
Na’n eal’ air an t-shnamh,
Na cobhar na tuinne,
’S e tilleanh bho’n traigh;
Na’m blath-bhainne buaile,
’S a chuach leis fo bharr,
Na sneachd nan gleann dosrach,
’Ga fhroiaeadh mu’n bhlar
Air faillirin, Sec.
Tha cas-fhalt mo riiin-sa
Gu siubhlach a sniomh,
Mar na neol bhuidhe ’liibas
Air stucaibh nan sliabh,
Tha’ gruaidh mar an ros,
’Nuair a’s bdidhche ’bhios fhiamh,
Fo iir-dhealt a Cheitein,
Mu’n eirich a ghrian.
Air faillirin, Sfc.
Mar Bhenus a boisgeadh
Thar choiltibh nan ard
Tha a miog-shuil ga m’ bhuaireadh
Le suaicheantas craidh:
Tha braighe nan send
Ann an eideadh gach aidh
Mar ghealach nan speur
’S i cur reultan fo phramh.
Air faillirin, #c.
Bi’dh ’n uiseag ’s an smebrach
Feadh lointean nan driiichd,
’Toirt fiiilte le’n brain
Do'n bg-mhadainn chiiiin;
Ach tha’n uiseag neo-sheblta,
’S an smeorach gun sunnt,
’Nuair ’thoisichas m’ eudail
Air gleusadh a ciiiil.
Air faillirin, #c.
’Nuair thig samhradh nan noinean
A comhdach nam bruach,
’S gach eoinean ’sa chrbc choill’
’A cebl leis a chuaich,
Bi’dh mise gu h-eibhinn.
’A leumnaich’s a ruaig,
Fo dhlii-mheuraibh sgaileach
A maran ri m’ luaidh.
Air faillirin, #c.
TRANSLATION.
Nor the swan on the lake, or the foam on the shore, f
Can compare with the charms of the maid I adore:
Not so white is the new milk that flows o’er the pail, l
Or the snow that is show’r'd from the boughs of the vale.
As the clouds yellow wreath on the mountains high brow, |
The locks of my fair one redundantly flow;
Her cheeks have the tint that the roses display.
When they glitter with dew on the morning of May.
As the planet of Venus that gleams o’er the grove,
Her blue-rolling eyes are the symbols of love:
Her pearl-circled bosom diffuses bright rays,
Like the moon, when the stars are bedimm’d with her blaze.
The mavis and lark, when they welcome the dawn.
Make a chorus of joy to resound through the lawn:
But the mavis is tuneless—the lark strives in vain,
When my beautiful charmer renews her sweet strain.
When summer bespankles the landscape with flow’rs.
While the thrush and the cuckoo sing soft from the bow’rs,
Through the wood-shaded windings with Bella I’ll rove.
And feast unrestrained on the smiles of my love.
THE BONNIE BANKS OF AYR**
Slow and soft.
Pi
JinjjP
m
=£:
hut- ’
by Robert Burns.
^ Hr
* fhe chorus and first stanza of this song were composed by Mrs. .\fr. A'enzie Holone, the others by Ewen Me. Lachlan the gaelic poet.
* Robert Burns composed this beautiful air after dining with a few friends the day before his intended voyage to the West Indies. His heart having been
always in the Highlands, I have much pleasure in placing this to his memory.
K. N. M. 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence