Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(18) Page 6 - Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo

‹‹‹ prev (17) Page 5Page 5'S truagh a righ, mo nighean dhonn -- Thug mi goal do'n fhear bhan -- Caidil gu la

(19) next ››› Page 7Page 7Air faillirin illirin -- Bonnie banks of Ayr

(18) Page 6 - Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo
GACH TINNEAS ACH GAOL.
EILEAN A CHEO.*
Ged tha mo cheann air liatliadli,
Le diachainnean ’us bron,
’Us grian mo lethchiad bliadhna
Air ciaradh fo na neoil,
Tha m’aigne air an lionadh
Le iarrtas tha ro mhor
A dh’fhaicinn Eilean Sgiathaeh
Nan siantanan ’s a cheo.
Ach co aig am bheil cluasan
No cridii tha gluasad bed,
Nach seinneadh learn an duan so
Mu ’n truaighe ’thainig oirnn!
Na miltean a chaidh fhuadach
Thar chuain gun chuid’s gun choir,
Tha miann an eridh ’s an smuaintean
Air Eilean uain’ a’ ched.
An tir ’san robh na fiurain
’S gach ciiis a sheas an coir—
Co e nach d’ thugadh gnuis daibh
’Us cliu ’sna h-uile doigh!
Oir cha robh ’leud a ghrimnd
Air a chunntas ’san Roinn-Edrp
Thog urad riamh a dhiulnaich
Ri Eilean ciibhr’ a’ ched.
Nis, cuimhnichibh ur cruadal,
’Us cumaibh suas ur strdil;
Gu ’n teid an roth mu ’n cuairt duibh
Le neart ’us cruas nan dorn;
Gu’m hi bhur crodh air buailtean
’S gach tuathanach air ddigh;
’S na Sas’nnaich air am fuadach
A Eilean uain’ a’ ched.
Tha c'drr’s da fhichead bliadhna
Bho ’n thriall mi uait gam’ dhedin,
’S a chuir mi sios mo lion
Ann am miadhon baile mhdir;
’Us ged a fhuair mi iasgair
A lion mo thigh le stdr,
Bu chuimhneachail mi riamh ort
’S bu mhiann learn bhi ’nad choir.
* Most of these songs are exceedingly well arranged in Mr. Henry
Whytes “Celtic Lyre” with about the best translations I have seen.
K N. M. 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence