Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(17) Page 5 - 'S truagh a righ, mo nighean dhonn -- Thug mi goal do'n fhear bhan -- Caidil gu la

‹‹‹ prev (16) Page 4Page 4Alistair og -- Och o ro u -- Tha grugach san Aodan

(18) next ››› Page 6Page 6Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo

(17) Page 5 - 'S truagh a righ, mo nighean dhonn -- Thug mi goal do'n fhear bhan -- Caidil gu la
Words- by ’S TRUAGH A RIGH! MO NIGHEAN DHONN*
S truagh a rig'll! mo nighean donn,
Nach robh mi thali a Muile leat,
Far am faighein iasg is sithean fhiadh,
’S cha bhiodh a chial oirn uireasaibli.
Far am faighein iasg is sithean fhiadh,
’S cha bhiodJi a chial oirn uireasaibh,
Mharbhain breac air boinne cas.
Far nach deanadh casan grunnachadh.
1 Mharbhain breac air boinne cas,
Far nach deanadh casan grunnachadh,
’S an coileach dubh air luth a sgeidh.
Mn’n d’ theid na eidith ioma feor.
, ’S an coileach dubh. air luth a sgeidh,
; Mu’ll d' theid na eidith ioma feor,
’S an earba bheag am bun na’m preas
\ Ue deas a chi sa chluinneas i.
’S truagh a righ! mo nighean donn,
Nach robh mi thali a Muile leat
Far am faighinn iasg is sithean fhiadh,
’S cha hhiodh a chial oirn uireaiaibh.
’S an earba bheag am bun na’m preas,
Ge deas a chi sa chluinneas i,
Ochoin a Dhia! cum leam mo chial
Cha robh mi riamh cho cunnartach.
Ochoin a Dhia! cum learn mo chial
Cha robh mi riamh cho cunnartach,
Bidh mi maireach air cnoc gu’n cheann,
’S cha bhith mo chairdean fuireachail.
Slow and plaintive.
THUG MI GAOL DON FHEAR BHAN.^
“I loved the Fair Lad”
See
fff
■: m §
tt
r --W- ~m—•
i
0—m-
zazzaz
SEIsi):— Tliug mi gaol, thug mi gaol,
Thug mi gaol do’n fhear bhan;
CHORUiS Agus gealladh dhuit-se luaidh
0, cha dual dhomh bhi slan!
Thug mi gaol, etc.
Chaidh am bata troimh na chaoil,
Leis na daoine Di mairt;
’S mise phaigh am faradh daor,
Bha mo ghaol air a clar.
Thug mi gaol, etc.
f Chunn’cas long air a’ chuan,
’S i cur suas nan seol ard, <
^ ’N uair i dhiiilt i dol mu’n cuairt—
Bha mo luaidh-s’ air an t snamh. f
Thug mi gaol, etc.
; Tacain mu ’n do luidh a’ ghrian,
Bha mi ’n fianuis mo ghraidh,
| Tha e nis an grunnd a’ chuain,
0, gur fuar aite taimh!
Thug mi gaol, etc. f
Cha teid mise ’thigh a’ chiiiil,
Thuit mo shiigradh gu lar,
Bho’n a chualas thusa riiin
’Bhi’s a’ ghrimnd far nach traigh.
Thug mi gaol, etc.
Bha mi ’bruadar an raoir,
A bhi ’n caoimhneas ri m’ ghradh;
’S ’n uair a thug e rium a chill
Shil mo shuilean gu liir.
Thug mi gaol, etc.
Bha mi deas as bha mi tuath,
Bha mi ’n Cluaidh uair do dha;
Dheth na chunna mi fo’n ghrein,
Thug mi speis do ’n fhear bhan.
Thug mi gaol, etc.
* ‘Donald Donn" the bard, who was in love with a daughter of the chief of the Grants, composed the above song on the night before his execution. As the words
do not seem very appropriate under such circumstances, I have arranged the air witli words which do not appeal so much to the stomach. Ed.
* Words from .Sinclairs Oranaiehe, the best modern Collection of Gaelic songs.
K N. M l

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence