Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(15) Page 3 - Brughaichean ghlinne braon -- Tha mi sgith's mi leam fhein -- 'S trom trom a ta mi -- 'Se Alasdair mo Roghainn

‹‹‹ prev (14) Page 2Page 2Oich u agus h-iuraibh eile -- Brughaichean ghlinne braon

(16) next ››› Page 4Page 4Alistair og -- Och o ro u -- Tha grugach san Aodan

(15) Page 3 - Brughaichean ghlinne braon -- Tha mi sgith's mi leam fhein -- 'S trom trom a ta mi -- 'Se Alasdair mo Roghainn
BRUGHAICHEAN GHLINNE BRAON.*
3
“The Braes of Glen Braon’.’
THA MI SGITH ’SMI LEAM FHEIN. *
Tha mi sgith, ’s mi learn fh'in,
H-uile la an Cnoc-na-beannachd;
Tha mi sgith, ’s mi learn fhin.
H-uile la a’m onar.
This stanza is from Albyn’s Anthology.
H-uile lit an Cnoc-na-beannachd,
H-uile lit a Tu onar;
H-uile la an Cnoc-na-beannachd,
’S ni fhear tigh’nn g’ am fhebraich!
Cul an tomain, beul an tomain,
Citl an tomain bhbidhich;
Ciil an tomain, beul an tomain,
H-uile lit a ’m bnar!
’S TR0M
;
S TROM A TA MI.
’S trom,’s trom a ta mi,
Glur trom an deigh mo leannain mi,
’S gur trom an diugh.’s an dc mi.
’S gacit la bho Ti threig mo leannan mi.
Sguiridh mi ’ga d’ iarraidh,
’S ’ga d’iiisgaidt ris na cladaichean,
’S iasg nach teid an lion thu,
'S e sgeula fior nach faighear thu.
Ged ’s fad’ tha'nlong a seoladh
Cha d’thig i a choir an fhearainn so.
Cha taobh i cttolas Shiima,
S cha'neil mo rim dt*. flicaraibn orra.
Slow, with feeling”.
’SE ALASDAIR MO RO&HAINN.
“Sandy is my choice!'
From “Celtic melodics’
by “Highlander.”
* another set in purely Highland style.
** Same as "Cnoehd Bheanuithd” and “nuain na Rainich
-
.’
K N M. 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence