Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

(13) [Page 1] - An sealgair's a chomhachag -- Mac Giorogair o ruadh-shruth

‹‹‹ prev (12)

(14) next ››› Page 2Page 2Oich u agus h-iuraibh eile -- Brughaichean ghlinne braon

(13) [Page 1] - An sealgair's a chomhachag -- Mac Giorogair o ruadh-shruth
AN SEALGAIR ’S A CHOMHACHAG.
Words by D.m Donald. “The Hunter and the Owl”
Slow with feeling.
“Macgregor of Roro”
^4 ^
•j i ri
« * r*
f
i j
iiS
l
5
.
11
set.
r
'S
&E
ttt
P
-0—0-
f
t s
J
>lv,P
f=
I
r
I
r
Tha mulad, tha mulad,
Tha mulad ga m’ lionadh,
1. Tha mulad, bochd, truagh orjn,
Nach dual domh chaoidh dhireadh.
Tha mulad, ftc.
2. Mu Mhac Griogair o Ruadh-shruth, ?
D’am hu dual hhi’n Gleann-liobhaun
Mu Mhac-Griogair, Sfc.
3. Mu Mhac-Griogair nam bratach,
O'am bu tartarach pioban.
Mu Mhac-Griogair, fife.
4. D'am bu shuaicheantas giubhas,
Ri bruthach ga ’dhireadh.
D' am bu, fife. C
5. Crann caol air dheadh lochdradh,
'S ite dhosach an fhir-eoin.
Crann caol, fis’e.
6. Crann caol air dheadh shnaitheadh, |
Cuid de dh-aighear mhic righ e.
Crann caol, fife.
7. Ann an laimh dheadh Mhic-Mhuirich,
Ga ’chumail reidh, direach.
Ann an laimh, fife. >
8. Ged a bhuail e mi'm bealach,
Ga m’ ghearan cha bhi mi.
Ged a, fife.
9. Ged a dhean iad orm eucoir,
A tin fein co ’ni dhioladh?
Ged a, fife.
10. ’S luchd a ghabhail mo leith-sgeil,
Anns a’ chaibeal so shios uam.
’S luchd a ghabhail, fife.
11. Luchd a sheasamh mo chorach,
Is e mo Icon iad bhi dhi orm.
Luchd a sheasamh, fife.
12. Mo chomh-dhaltan gaolach,
An leabaidh chaoil, ’s an ceann iosal. [
Mo chomh-dhaltan, fife.
13. Ann an leine chaoil anairt,
Gun bhannan, gun siod oirrl
Ann an leine, fife.
14. ’S nach d’ iarr sibh ga ’fuaigheal, \
Mnaithean uaisle na tire.
'S nach, fife.
15. Ort a bheirinnse comhairl', (
Na ’n gabhadh tu dhiom i.
Ort a bheirinn-se, fife.
16. ’N uair a theid thu 'n tigh-osda,
Na 61 ann ach aon deoch.
’N uair a, fife.
17. Gabh do dhrama ad sheasamh,
A’s hi freasdTach mu d’ dhaoine.
Gabh do, fife.
18. Na dean diuthadh mu d’shoitheach,
Gabh an ladar no 'n taoman.
Na dean, fife.
19. Dean am foghar de 'n gheamhradh,
’S dean an samhradh de’n fhaoiltich.
Dean am, fife.
20. Dean do leaba’s na creagaibh,
A's na eaidil ach aotrom
Dean do, fife.
21. Ge h-aineamh an fhebrag,
Gheabhar seol air a faotainn.
Ge h-aineamh, fife.
22. Ge h-uasal an t-sheobhag,
Is trie a ghabhar le foill i.
Ge h-uasal, fife.
* The original air of this beautiful melody is ‘‘Bothan an Kasan” see capt. Frasers Collection and “Farewell to Glen shallooh” in "Hoggs Jacobite relies”
Words from “Sinclairs Oranaiche”
K. N M. 1

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence