Skip to main content

‹‹‹ prev (10)

(12) next ›››

(11) Index to Appendix -
4^ (l**>
INDEX TO
APPENDIX.
Page
A chiall nach robh mis’ an eilean a fhraoich 30
Ailean Ailean ’s fad a n cadal. AUaM- Allan, long is the sleep. . 16
Ailean Duinn, nach till thu’n taobhsa 16
^Tlament^C 27
Allt an-t-Siucair. The Sugar brook 31
Am Fiadh. The Deer. 11
An Dubh Ghleannach 6
An gille criibach anns a ghleann. The cripple lad of the glen.. 1
An gille dubh.. .*. 8
An gille dubh sugach. The Merry dark lad 0
An gille Ouanach. Tfye lighthearted lad. 28
An lair dhonn. The brown mare 18
An old Skye air. . _< 11
An raoir chunna mi'n aisling. The dream I saw last night. .22
An Siudugan lomlan. (th-e universal lullaby 28
An tall am bn ghnath le Mac-Leoid. fhe hereditary Hall
of Me. Lead 21.
<£ St. Kilda song.. . 24
B’annsa cadal air fraoch. ’Twere better on heather to sleep.. . 18-
Braigh Lochiall. The Braes of Lochiel 7
Oaidil mo naoidheachan lamh Rium. Slumber, my Baby, beside. ■ 27
Caidil thus’ a ghaoil! Sleep, thou love. 18
Call leach Hath Rarsar. The grey old lady of Raasay
Chaidh mis’ dha’ n traigh. I ivent to the shore
Chaidh na fir a Sgathabheig. The men went to Scavaig. 21
Cnoc Mhartainn 13
Cronan. A mournful tune or pathetic ode.. 12
Cumha Dhiarmaid. Lament for Diarmid 26
Cumha Mine Gille-Chalum a b’oige. Lament for Me. Lead,
younger of Raasay 17
Cumha nam Braithrean 32
Domhnull nan Domhnuill 17
Diighallan dubh 17
Eoghan bg. Young Riven 23
Faca tu n Gobh? Have you seen the Smith? 22
Faigh a nuas dhuinn am betul. Bring down the bottle 13
Faill ill-o agus ho-ro eile 20
Glenmoriston 5
Griogal cridhe. Beloved Gregor 25
Gnr moch rinn mi dusgadh. I awoke early 24
Ho ro, hug 6, hug 6! 15
Hb rb mo bhobug an Dram. The favourite dram.^. 9
Y
3
- '
Page
Hugaibh air nighean donn nam meall-shuill. The Bewitching
eyed brown maid 10
iorram do Dhomhnull Gorm bg. 20
Laoidh Dhiarmaid. The lay of Biarmid 12
Laoidh fhraoich- The lay of Fraoch 12
Laoidh Osgair. The lay of Oscar. 12
Mac Griogair a Ruaro. Mac Gregor of Boro 25
Miss Dundas of Arnistons Reel 3
Miss Johnstones./VA. 5
Mo Ghille dubh. .'r 8
Mq. nighean donn a Cbrnaig 24
Mrs. Colt 2
Nach nebnach mi ’g ad ebaoineadh! Is not my lamenting
for thee strange? 26
Neil Gows fiddle 2
Och, mar tha mi- Alas for me. . 16
Oganaich an or-fhuilt bhuidhe. The youth with the golden hair.. 30
Oisein ri Mhathair. 21
Oran an t-Each Uisge. The water Kelpie's song, when his
wife left him 20
Oran Cadail. Cradle song. 19
Oran H-irteach 30
Oran Luadhaidh. Wdulking song. 8
Oran Luadhaidh. Wdulking song 8
Oran na Gruagaich 19
Port Dhornhnaill mine Guthagain. Donald Macguggans Tune... 33
Rinn m' eudail mo mhealladh 29
Seinn. O ho ro, Seinn! 32
"S’ fad tha mi’m onaran 23
Sleepy Maggie. 2
'S truagh nach robh mise an tir Mhic Leoid. 7
Tha mo bhreacan flinch fo’n dile 31
Tha sneachd air na beannaibh Diurach. There is snow on
the mountains of Jura 15
Tha toll air a bhata. The boat leaking 33
The Bridge of Dee 4
The Gordon’s March 28
TRe original set of the "Brass of Marr.V 4
Thig a Samhradh le ruthadh. Summer 29
Thog am Bata na siuil. The boat hoisted the sails 19
Uahm’nbir. Pibroch 23

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence