Skip to main content

‹‹‹ prev (14) iiii

(16) next ››› ivivIndex (English)

(15) iii -
Ill
Mcarsa Mhoraich 63
Mochaileag- mhin^hcj 1 mheal' sbuilcach 67
Mo jrhille dubh g^Hr fharl thu muig'h--2o
Monadhmosgr _ _ _ ^ ^ _ _ _ - _ ^.49
M^rag- nig-hean Domhnuill duinn ^ ^55
Muilcan dnbh an t^snaoiscan ^ ^ 44
Na Braidalbannaich _ _ _ _ ^ - 42
Na Brnaicbean. _ ^ _ _ _ _ _ 12
Na faighcan dram gbalihainn e ^ _ 1 6
Na’m biodb ag*m trudar bodaich - ^ ^ 21
JNa’m biodb Bean agam fhein __ _ 46
Nigbean dnbh a gbobba Bhain — - - _ 1
Kighean dabh nan geala cbas ^ ^ -52
’Naair a bba mi air an t-*ei*eau

- _40
Och a Bhodaiclu.ua bi rinm _ — - _ 13
Piobaireachd Cbombnuill dhuibh - _ 38
Port a'Bhata- - - - -- -- —52
Posaidb Beathag an ceard ----- 36
Hob Rnadh - - -- - - -- -- -4
Ruidhle BantigbearnaMhic Pboinnich - 61
Ruidhlc Sgiatbanacb - - - - - - - 44
Ruidhle - - -- -- - - -- - 70
Hoidble Bbalg-aidh - -- ..---23
Ruidhle Thulaclfcan . . . _ - - 26
San agam iha’m Bodach - - - - -- 31
Seann Ghiile nan car _ _ . . ... 33
Si mo Bhean sa tha mi-mboil - _ 4o
Scurries Ruailb .84
Sin a nal <lut;lieam a’cliailleacli- - _ - 51
’S truagb nacb bu leis ait t Saigbdear mi47
Sud a’mbiitf air fearcigin . - - -13
Sud mar chaidh an cal a dbolaidh - - - 8
Taladh -80
Tha Biodag air Mac Thomais - - ,- -24
Tha bonaid beag biorach - - - - - 35
Tha di nam brog - -- -- -- -- 32
Tha Mac Phearsaindolg'a. chrbcbadh - .33
Tha mcirg air a ghunna dhabh - - - . 7<)
Tha'm breamas airjcta Tailearan. . . -45
Tha mi sgiths mi leaml'lieiu . . . _ - 3l
Tha Toll air a' Bhata. . . . . - - - - 8l
Tha litir mar a tha thtl Bhodaich . . 30
Thig air t’ai* launraig - .12
Thoir angille dh’fheareigin _ . _ _ - 16
Taigh Dhnnchailean - -- -- -- - 51
Taigh na bcairt aig Pilleani Ruadh - - 58
Toirt nan Gobach as an traigh - - - 22
Tulach Gorm — — — - -28
Uilleam Bhalas ----- - - --7
Uilleam’s Calum's Morag - - - - 26

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence