Skip to main content

‹‹‹ prev (13) iiIndex (gaelic)

(15) next ››› iiiiii

(14) ii -
u
C-tluui M4f; 4 Rla Torr^ch « - _ _ _ . _ 6l
l^oh'luim -Ruairi RuaiUh ^ , Z5
C4i»te4l Druuunrfui l8
C4i»u,Ml Rooslioiti h* • - 78
C4ist«4l Ruslin - - - -- ^- .21
t^ait an robli thn ’nduiyh ’san »le - - _ 9
< alriana bhea^f _ . __ .82
C4tri4u4'()y . ...... ..... 2!"<
CI14 <io rfh'fhaoinicli na Saig-lulearan . .'11
Chair mo Icannan on! riam — . . — _ 24
Co sin air <io chiochangcala .... 67
Cuir air do shun fhcin Cilleatn _ 28
Cuir sa’ chistc mhoir mi . . . _ . . 55
Criodhalas Biiailecliath ....... 74
Crd nan Gobhar. ..... .... 64
Cum bhuam do bhog-ais . ..._.' 43
Dhacliaidh muintir mhor-thir .... 82
Domhnul a l)h* air a’ Gbilic ... - . .33 I
Doius na Greosaich -.... — - 77 |
Droohaid Fheairt - - 25
Fear a’ chinn mhoir ________ 22
Fear Choirc-chatachain - - 66
Fear Chdlcharn ... . . 35
Fir At hull . ...... _ _. 59
Fonn air Cailleach an t-Siosa|3ich - - -10
Gaidheal Dhuie Albann — . _ _ - 83
Gtm chaill a lair dhubh, ....... 5
Gun dh’ith na coin na ccaiinaichean . .15
Gille Calum .69
Gillcan a* Bbaile so.. . . ....3
Gillean an drobhair . ... ... 49
Gillean a Stahuil. .... .... 66
Gruinncard . . _ . _. _...65j
Gur e na Gillean .... - . ..15,
Ho ro ma tlmraman _ _
Iain Caimbenl a’ bhanca. . .
lain' Coj>e
Is bcag an t-ioglmana Gillean
Is boidheach na h iomairean
larla Marasgal ......
La Blar Chuilodair - _ . .
L'arach Alasdair
Lion an Stop .... -
Lochabar . - -
Mac.Aoidh 'na sheasamb - .
Mairidii Grannd. ... . -
Magaid a" 'Pbiobair _ . . .
Maircarad Stiubhart . . - -
Mac Shim na Lairce ...
Mt-'arsa Mhic Aoitih . . _
Mearsa Jain Mheadarburn .
- . 18
. .2o
. .27
. 68
.46
. . 27
. .62
. .79
. 5o
. .48
. _ 1
. .60
.65
. .71
. 73
. 62
. 77

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence