Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music

Thumbnail for 'Front cover'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Front cover [105822890]

Thumbnail for 'Inside cover'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Inside cover [105822901]

Thumbnail for 'Presentation label'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Presentation label [105822912]

Thumbnail for '(4)'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

(4) [105822923]

Thumbnail for 'Illustrated title page'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Illustrated title page [105822934]

Thumbnail for '(6)'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

(6) [105822945]

Thumbnail for 'Preface'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Preface [105822956]

Thumbnail for '(8)'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

(8) [105822967]

Thumbnail for 'Index'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Index [105822978]

Thumbnail for '(10)'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

(10) [105822989]

Thumbnail for 'Index to Appendix'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Index to Appendix [105823000]

Thumbnail for '(12)'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

(12) [105823011]

Thumbnail for '[Page 1] - An sealgair's a chomhachag -- Mac Giorogair o ruadh-shruth'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

[Page 1] - An sealgair's a chomhachag -- Mac Giorogair o ruadh-shruth [105823022]

Thumbnail for 'Page 2 - Oich u agus h-iuraibh eile -- Brughaichean ghlinne braon'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 2 - Oich u agus h-iuraibh eile -- Brughaichean ghlinne braon [105823033]

Thumbnail for 'Page 3 - Brughaichean ghlinne braon -- Tha mi sgith's mi leam fhein -- 'S trom trom a ta mi -- 'Se Alasdair mo Roghainn'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 3 - Brughaichean ghlinne braon -- Tha mi sgith's mi leam fhein -- 'S trom trom a ta mi -- 'Se Alasdair mo Roghainn [105823044]

Thumbnail for 'Page 4 - Alistair og -- Och o ro u -- Tha grugach san Aodan'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 4 - Alistair og -- Och o ro u -- Tha grugach san Aodan [105823055]

Thumbnail for 'Page 5 - 'S truagh a righ, mo nighean dhonn -- Thug mi goal do'n fhear bhan -- Caidil gu la'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 5 - 'S truagh a righ, mo nighean dhonn -- Thug mi goal do'n fhear bhan -- Caidil gu la [105823066]

Thumbnail for 'Page 6 - Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 6 - Gach tineas ach gaol -- Eilean a' cheo [105823077]

Thumbnail for 'Page 7 - Air faillirin illirin -- Bonnie banks of Ayr'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 7 - Air faillirin illirin -- Bonnie banks of Ayr [105823088]

Thumbnail for 'Page 8 - Agus ho Mhorag'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 8 - Agus ho Mhorag [105823099]

Thumbnail for 'Page 9 - Iorram chlann raonuill -- Tha tighinn fodham eiridh'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 9 - Iorram chlann raonuill -- Tha tighinn fodham eiridh [105823110]

Thumbnail for 'Page 10 - An breacan uallach'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 10 - An breacan uallach [105823121]

Thumbnail for 'Page 11 - Am feile preasach -- Och mar tha mi'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 11 - Am feile preasach -- Och mar tha mi [105823132]

Thumbnail for 'Page 12 - Gu'm bu slan a chi mi -- Feasgar luain'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 12 - Gu'm bu slan a chi mi -- Feasgar luain [105823143]

Thumbnail for 'Page 13 - Tha mi trom's dulich leam -- Fear a bhata'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 13 - Tha mi trom's dulich leam -- Fear a bhata [105823154]

Thumbnail for 'Page 14 - Mairi bhan og'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 14 - Mairi bhan og [105823165]

Thumbnail for 'Page 15 - Mo run gael dileas -- Creag ghunach'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 15 - Mo run gael dileas -- Creag ghunach [105823176]

Thumbnail for 'Page 16 - Ri fuaim an t-shaimh le mairi nighean alastair ruadh -- Ho ro na ghamna -- Girrle Bochd na mointich'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 16 - Ri fuaim an t-shaimh le mairi nighean alastair ruadh -- Ho ro na ghamna -- Girrle Bochd na mointich [105823187]

Thumbnail for 'Page 17 - rinn m'eudail mo mhealladh -- Cailleach beinn na bric'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 17 - rinn m'eudail mo mhealladh -- Cailleach beinn na bric [105823198]

Thumbnail for 'Page 18 - Mi'm shuid' an deireadh bata -- cia mar is urra' sinn fuireach o'n dram'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 18 - Mi'm shuid' an deireadh bata -- cia mar is urra' sinn fuireach o'n dram [105823209]

Thumbnail for 'Page 19 - Ho ro Mhairi dhu -- Nighean donn an t-sugraidh -- Crodh chailein'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 19 - Ho ro Mhairi dhu -- Nighean donn an t-sugraidh -- Crodh chailein [105823220]

Thumbnail for 'Page 20 - O, spalderdash air lassie nic Iain Bhain -- Madinn Chiuin Cheitain'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 20 - O, spalderdash air lassie nic Iain Bhain -- Madinn Chiuin Cheitain [105823231]

Thumbnail for 'Page 21 - A nighneag a chuil duinn nach fhan thu -- Oran nam fineachan gaelach'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 21 - A nighneag a chuil duinn nach fhan thu -- Oran nam fineachan gaelach [105823242]

Thumbnail for 'Page 22 - Cumha H-irteach -- Gur muladach tha mi'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 22 - Cumha H-irteach -- Gur muladach tha mi [105823253]

Thumbnail for 'Page 23 - Maiti Laghach -- An cluinn thu, leannain, an cluinn thu'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 23 - Maiti Laghach -- An cluinn thu, leannain, an cluinn thu [105823264]

Thumbnail for 'Page 24 - Supposed Norwegian air -- Scandinavian air'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 24 - Supposed Norwegian air -- Scandinavian air [105823275]

Thumbnail for 'Page 25 - Tha mi'm shuidhe air an tulaich -- Oran sugraidh -- H Ithill Uthill Agus O'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 25 - Tha mi'm shuidhe air an tulaich -- Oran sugraidh -- H Ithill Uthill Agus O [105823286]

Thumbnail for 'Page 26 - Ho ro mo chuid chuideachd thu'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 26 - Ho ro mo chuid chuideachd thu [105823297]

Thumbnail for 'Page 27 - Will ye no come back again -- Lass of Humber side -- Smi m'shuidhta gu stolta'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 27 - Will ye no come back again -- Lass of Humber side -- Smi m'shuidhta gu stolta [105823308]

Thumbnail for 'Page 28 - An old Skye air -- An Old Skye air (slow with expression) -- Tha dhriuchd fein air bhar gach meangain'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 28 - An old Skye air -- An Old Skye air (slow with expression) -- Tha dhriuchd fein air bhar gach meangain [105823319]

Thumbnail for 'Page 29 - Ho ro, mo nighean donn, bhoidheach -- Oran gaoil -- Ged tha mi gun chrodh gun aighean'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 29 - Ho ro, mo nighean donn, bhoidheach -- Oran gaoil -- Ged tha mi gun chrodh gun aighean [105823330]

Thumbnail for 'Page 30 - Theid mi dhachaidh cro cheann'n t-saile -- Is leam cruinneag dhonn na'm bo -- Scotland's firdt James'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 30 - Theid mi dhachaidh cro cheann'n t-saile -- Is leam cruinneag dhonn na'm bo -- Scotland's firdt James [105823341]

Thumbnail for 'Page 31 - Exiled Monarch -- Row weel, my boatie, row weel'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 31 - Exiled Monarch -- Row weel, my boatie, row weel [105823352]

Thumbnail for 'Page 32 - Taladh Iain Mhuideartaich'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 32 - Taladh Iain Mhuideartaich [105823363]

Thumbnail for 'Page 33 - St Filans Monastery -- Theid Mi dhachaidh cro cheann'n t-saile -- Cumha shir tormaid mhic leoid'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 33 - St Filans Monastery -- Theid Mi dhachaidh cro cheann'n t-saile -- Cumha shir tormaid mhic leoid [105823374]

Thumbnail for 'Page 34 - Dh fhag thu mi fo bhron -- Wee wee German lairdie'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 34 - Dh fhag thu mi fo bhron -- Wee wee German lairdie [105823385]

Thumbnail for 'Page 35 - Iain Mac 'ic Fhionaghain -- Maids of Arrochar -- Original Gaelic air'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 35 - Iain Mac 'ic Fhionaghain -- Maids of Arrochar -- Original Gaelic air [105823396]

Thumbnail for 'Page 36 - Och nan och, mo leir chradh -- An nochd gur faoin mo chadal domh'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 36 - Och nan och, mo leir chradh -- An nochd gur faoin mo chadal domh [105823407]

Thumbnail for 'Page 37 - Mo Chruinneag dhonn -- Mo chruinneag dhonn -- Thistle and the rue'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 37 - Mo Chruinneag dhonn -- Mo chruinneag dhonn -- Thistle and the rue [105823418]

Thumbnail for 'Page 38 - Highland welcome -- Crodh chailein'

Special collections of printed music > Glen Collection of printed music > Printed music > Gesto collection of Highland music >

Page 38 - Highland welcome -- Crodh chailein [105823429]