Skip to main content

‹‹‹ prev (85) [Page 79][Page 79]

(87) next ››› [Page 81][Page 81]

(86) [Page 80] -
M A
kith an tcair, gur coìr do gach
â– uile dhuine faire agus ùrfiuigh a
dheanamh, cbunis nach fuighear
vieiiuh-dheis Jinn, an t ann a thig
è dly ionnfuidh gach neach aguinn
fa lelh leis a" bhàs.
AGUS air dha dol amach as an
teampull, a dubhairt neach
d'a dheifciobluibh ris, A Mhaighi-
jfdir, fèuch creud è anfeòrta chlach
fo, agus creudan feòrta aitreabhio.
2 Agus fhreagair lofa agus a
dubhairt fè ris, Am faic thu 'n ai-
treabh mhòr fo ? ni 'm fàgar cloch
air muin cloiche, nach fgarthar p
chèile.
3 Agus air fuidhe dha air fliabh
nan Oluidh', fa chomhair an team-
pu'll, dh'fheòruich Peadar, agus
.Seumas, agus Eoin, agus Aindreas
os iofal deth,
4 Innis duinne c'uin a bhitheas
na nithe fm, agus creud è 'n co-
mharth' an uair a bhitheas na nithe
iin gu lèir aif an coi'-lionadh.
5 Agus air do Iofa freag^irt,
thòfaich èaira radh riu, Thugaibh
an aire nach meali aon neach iìbh.
6 Oir thig mòran ann amainmfe,
.ag radh, 'S piife è : agus meallaidh
iìad mòran.
7 Agus 'n uair a chluinneas fibh
cogaidh, agus* tuaraifgeilcogaidh,
na biodh triobloid oirbh : oir is
/eigin ìad fo a theachd ; ach ni
h è an deireadh afaìin fòs.
8 Oir eir'idh cinneach ann aghaidh
cinnich, agus rioghachd ann a-
p-haidh rioghachd : agus bithidh
critheanna talmhain ann an ioviadb
aite, agus bithidh gorta agus trio-
bloidean aan^ 's iad fin toifeach
amhghara.
q Ach thngaibh an aiie dhuibh
fein : oir bheir iad thairis fibh do
ehomhairlibh ; agus ann iba fiona*
gogaibh igiuriar fibh,- agus cuir-
the'ar fibh ann làthair Uachdarana
aous righridh air mo fhqnla, mar
f ÌVia'nais 'n an aghaidhjìh.
* ìomraidhean.
R C.
io Agus is eigin air tùs an
foifgeul a bhi air a lhearmonachadh
do na h uile chinneachaibh.
ii Ach an uair a bheir iad leo
fibh, 'gar tabhairt thairis, na biodh
è na ro-chàs oirbh creud èalabhras
fibh, agus na fmuainichibh ro'
làimh air : ach ge b'è ni a bheir-
thear dhuibh fa cheart uair fin
fein, abraibh è : oir cha fibhfe 'ta
labhairt, ach an Spiorad naomh'.
12 Agus bheir am bràthair a
bhràtbair thairis chum .bàis, agrts
an t athair a mhac : agus eir'idh
a' chlann fuas ann aghaidh avi
pàranta, agus bheir iad fainear an
cur gu bàs.
1 3 Agus brthidh fibh air bhur
fuathachadh leis na h uiie dhaoi-
nibh air fgàth m' ainmfe : ach an
ti a bhuanaicheas chum na crìche, 's
c fo a fhabhalar.
14 Ach au uair a chi fibh grài-
neaiachd an leir-fgrios, air an do
Iabhair Daniel am fàidh, 'n a fea-
famh ann fan ionad nach bu chòir
dh'i, (tuigeadh an ti a leughas)
ann iìn teicheadh iads', ata ann
t/r Judea, chum nam beanu :
15 Agus na dìhigeadh eifean
a 'ta air mullach an tighe, ,anuas
do 'n tigh, agus na rachadh è
fteach, a thoirt ni air bith as a
thigh.
1 6 Àgus an ti 'ta"fa mhachthir, na
piileadh ò air ais, athog'aii eaduich
leis.
17 Ach mo thruaigh na m?.ài
fin ata torrach, agus iadfan ata
tout cìche fnà kaithibh fin.
18 Agus guidhibhfe gun bhur
teicheadh a bhi ìa gheamhra'.
19 Oir bithidh amhghar ann fna
laithibh fin, amhuil nach raibh a
leithid ann o thoifeach na crui--
'theachd a chruthaich Dia, gtjs a-
nois', agus nach mò a bhitheas.
' 20 Agus mur giorraicheadh an
Tighearna nalàith' ud, charachadh
. feoil

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence