Skip to main content

‹‹‹ prev (84) [Page 78][Page 78]

(86) next ››› [Page 80][Page 80]

(85) [Page 79] -
C A I
Ja fè iadfan a' deaiboireachd r'a
chèile, agus athuig fè gu'n do fhrea-
gair è gu maith iad, chuir è ceift
air, C'i a' cheud àithne do na
h àìthtantaìbh uile?
29 Agus fhreagair Iofa è, 'Si
fò a' cheud àithne do na h àithean-
taibh uile, Eifd, O IfraeJ, an Tigh-
earna a-r Dia-ne, is aon Tighearnà
è;
30 Agus gràdhaichidh tu an
Tighearna do Dhia le d' uile
chroidhe, agus le d' uile anam, a-
gus le d' uiie inncin, agus ie d'uile
neart : 's i fo a'cheud àithne.
3 r Agus is cofmhuil an dara
aithne rìa fo, Gràdhaichidh tu do
choimhearfnach mar thu fein : Ni
bheil àithne eiie ann a's mò na iad
fo.
32 Agus a dubhairt an Sgrio-
bhuich' ris, Is maith, gu fìrin-
neach, a Mhaighii'dir, a dubhairt
thu : oir ata aon Dia ann, agus ni
bheil atharrach ann ach è fein.
33 Agus eifean a ghràdhachadh
leis an uile chroidhe, agus leis an
uilethuiefe, aeus ieis an uile anam,
_ o > o
agus leis an uile nearc, agus neach
a ghràdhachadh a choimhearfnaich
mar è fein, is mò iin na na h uiie
làn-ìobairte ioifgte, agus ofraile.
34 Agus air faicfin do lofagu'n
do fhreagair è gu tuigfeach, a du-
bhairt fè ris, Ni bheil thu fada o
rioghachd Dhe. Agus cha raibh a
mhiihich aig neach air bith o fin
fuas ceilt a chur air.
35 Agus fhreagair Iofa agus a
dubhairt fè, a' teagafg ann fan
teampull, Cionnas a deir na Sgrio-
bhuichean gur è Criofd Mac Dhai-
bhidh ?
36 Oir a dubhairt Daibhidh
fein tre 'n Spiorad naomh', A du-
bhairt an Tighearna re m' Thigh-
earna-fa, Suidh air mo làimh dheis,
gus an cuiream do naimhde 'nan
ftòl ta d' chofaibh.
B. XIII.
37 Air an àdhbhar fin ata Daì-
bhidh fein a' gairm a Thighearna
dheth ; cionnas ma feadh is è mhac
è ? Agus dh'eifd am mòr fhluagh
ris gu taitneach.
38 Agus a dubhairt fè riu ann a
theagafg, Bithibh air bhur faicill o
na Sgriobhuichibh, leis an ion-
mhuinn im'eachdann an culaidhibh
fada, agus fàiltidh fhaghail ann
fna margaibh,
39 Agus na ceud chaithriche
ann fna fionagogaibh, agus na
ceud àiteacha-fuidhe aig na fèi-
fdibh :
40 A dh'itheas fuas tighean
bhain-treabhach, agus air fgàth
* fgèimh' a ni ùrnuighean fada :
gheibh iad fin an damnadh a's mò.
41 Agus air do Iofa fuidhe fa
chomhair àite-coimheid an ìon-
mhais, thug è fainear cionnas a bha
"m pobull a' cur an airgid ann fan
ionmhas: agus chuir mòran do
dhaoinibh faibhre mòran ann.
42 Agus air teachd do bhain-
treabhaich bhochd, thilg i dà
-j- phìos bheaga ann, a ni reoirlin.
43 Agus air dha a dheifciobuil
a ghairm d'a ionnfuidh, a deir fè
riu, Gu deimhin a deirim ribh, gu'n
do chuir a bhain-treabhach bhochd
fo tuiìleadh fan ionmhas, na iadfan
uile a thiig ann.
44 Oir thilg ìadfan 'uile ann
d'am mòr-phaiìteas; ach thiig ife
as a gainne na bha aic' uile, eadhoa
a beathacha' gu h iomlan.
C A I B. XIIL
I slta Criofd ag innfeadh ro'-laìmh
fgrios anteampuill : 9 Giir-lean-
mhuin air fon an t foifgeil, j o
agus gur eigin an foifgeul a bhì
air a fliearmonachadh do gacb
uile chinneach : 14 GiCn d'thig
avihghara mòra air na h ludha-
chaibh : 24 Dòigh a theachd-fan
cbum breitheanais : 32 Jlgus do
bhrt 1 nach aithne do neacb air
bith
* deadh-chps'lSiSj \ hhonu.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence