Skip to main content

‹‹‹ prev (83) [Page 77][Page 77]

(85) next ››› [Page 79][Page 79]

(84) [Page 78] -
M A
7 Ach a dubhairt an tuath fin
J n am meafg fein, 'S è fo an t oighre;
thigibhj, marbhamaid è, agus bi-
thidh an oighreachd aguinn fein.
8 Agus air oreith air, mharbh iad
è, agus thiig iad amach as an f hìon-
lios è.
9 Ciod è uime fm a ni Tighearna
an f hìon-lios ? Thig è agus fgrio-
fuidh è 'n tuath ud, agus bheir è
'm f ìon-lios- do dhaoinibh eile.
io Nach do leugh fibh an lgriob-
tuir fo? A* chloch a dhiult na
clochairean, rinneadh ceann na
h oifinn dith.
1 1 Rinneadh fo leis an Tighearna,
agus is iongaiitach è ann ar fuilibh-
Xie.
12 Agus dh'iarr iad breith air, ach
bha eagal a' phobuill orra ; oir thuig
iad gur b'ann'nan aghaidh fein a la-
bhair è an cofamhlachd ud : agus air
f hàpail doibh, dh'imich iad rompa.
j 3 Agus chuir iad d'a ionnluidh
dream àraidh do na Phairifichibh,
agus do luchd leanmhuin Ioraith,
chum's gu'n glacadh fiad è 'na
chainnt.
14. Agus air dhoibhfin teachd,
a dubhairt iad ris, A mhaighifdir,
ata fhios aguinn gu bheil thufa fì-
rinneach, agus nach 'eil fuim agad
do neach air bith : oir ni bheil tu
ag amharc air gnùis dhaohie, ach
a' tea^afg flighe Dhe ann am fì-
rinn : Am bheil è ceaduicht' cìs a
thoirt do Cheafar, no nach 'eil ? an
tabhair, no nach tabhair finn i ?
15 Ach air dha-fan an cealg a
thui^fin, a dubhairt fè riu, C'ar fon
atafibh gam'bhuaireadh? thugaibh
peghinn a' m' ionniuidh, chum's
gu'm faiceam i.
16 Agus thug iad d'a isnnfuidh i,
agus a deir fè riu, Co d' an iomhaidh
fo, agus co d' am buìn an fgriobha'
fo? Agus a dubhairt iadia', Do
Cheafar.
17 Agus fhreagair Iofa, agus a
dubhairtfè riu, Thugaibh do Chea-
£ c.
far na nithe '3 k Ceafar, agus ào
Dhia na nithe 's le Dia^ Agus
ghabh iad iongantas ris.
18 Ann fin thainig na Saddufaich
d'a ionnfuidh, a deir nach 'eil eifei-
righ ann ; agus dh'fheòruich fiad
deth, ag radh,
19 A mhaighifdir, fgriobh Maois
dhuinne, Nam fuigheadh bràthair
duine air bich bìs, agus gu 'm
fàgadh è bean, agus nach fàgadh
e clann, gu'n gabhadh a bhràthair
a bhean d'a ìonnfuidh, agus gu 'n
togadh è fliochd d'a bhràthair.
20 'Noife bha feachdnar bhràithre
ann : agus ghabh an ceud f hear aca
bean, agus air dha bàs fhaghail,
cha d' f hàg è fliochd.
21 Agus ghabh an dara fear
ac* i, agus fhuair eifean bàs, agus
ni mò a dh'fhàg è fliochd : agus an
treas fear mar an ceudna.
22 Agus ghabh an t feachdnar i,
agus cha d'fhàg iad fliochd : fa
dheireadh uile, chaochail a' bhean
mar an ceudna.
23 Ann fan eifeirigh uime fin, an
uair a dh' eir'eas iad, co ac' d'am
bean i ? Oir bha i aig an t feachdnar
'na mnaoi.
Z4 Agus fhreagair lofa, agus a
dubhairt fè riu-, Nach 'eil fibh uime
fin ann am mearachd, do bhri' nach
'eil eòlas agaibh air nafgriobtuiribh,
no air cumhachd Dhe ?
25 Oir an uair a dh' e-'r'eas iad o
na mar'ohaibh, ni 'm pòs fiad, ni rr.ò
a bheirear am pòfaclh iad : ach ata
fiad mar na h aingil a 'ta air neamh.
26 Ach mu thimchioll nam marbh,
gu'n eirich iad, nach do leugh fibh
ann an leabhar Mhaois, cionoas a
labhair Dia ris ann fa phreas, ag
radh, 'S mife Dia Abraham, agus
Dia Ifaac, agus Dia Iacob ?
27 Cha 'n è Dia nam marbh
è, ach Dianam beo : tha fibhs' uime
fin ann am mearacod mòr.
28 Agus thainig neach do na
Sgriobhuichibh, agus 'n uair a chua-
ia

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence