Skip to main content

‹‹‹ prev (82) [Page 76][Page 76]

(84) next ››› [Page 78][Page 78]

(83) [Page 77] -
C A I
ras fibh ann an ùrnuigh, creidibh
gu'm fuigh fibh iad, agus gheibh
fibh iad,
25 Agus an uair a fheafmhas fibh
a' deanamh ùrnuigh, maìthibh, ma
'ta ni air bith agaibh ann aghaidh
aon duine : chum's gu maith bhur
'n Athair a 'ta air neamh bhur pea-
eaidh fein duibhfe.
26 Ach mur maith fibh, ni mò
a mhaitheas bhur n Athair ata air
neamh bhur peacaidh fein duibhfe.
27 Agus thainig iad a-rìs gu
Hierufalem : agus air bhi dha-fan a'
* fràideis ann fan teampull, th^iinig
d'a ionnfuidh n'a h àrd-ftiaerairtean
o
agus na fgriobhuichean, agus na
feanoiridh,
28 Agus a deir fiad ris, Creud
è an t ùghdarras leis an dean thu
na nithe fo ? Agus co thug dhuits'
an t ugdarras ib chum na nithe-fe
dheanamb ?
29 Agus' f hreagair Iofa agus a
dubhairt fè riu, Cuiridh mife mar
anceudna aon ni mar cheift oirbhs',
agus freagraibh mi, agus innfidh
mife dhuibhfe creud è an t ùghdar-
ras tre 'n deanam na nithe-fe.
30 An ann o neamh, no dhaoi-
nibh a thainig baifdeadh Eoin ?
freagraibh mi.
31 Agus bha iad a' reafunachadh
eatorra fein, ag radh, Ma deir fìnn,
neamh, a deir eifean ruinn, C'ar
fon ma feadh nach do chreid iibh e?
32 Achmadeir fìnn, O dhaoinibh,
bha eagal a' phobuill orra : oir b'è
meas gach uile air Eoin gu 'm
b'fhàidh è gu fìrinnèach.
33 Agus air freagairt dhoibh, a
deir fìad re h lofa, Ni bheil f hios
àgùinn Agus fhreagair loia agùs
a dubhairt fe riu, Ni raòadh'innieas
mife dhuibhfe creud è an t ùgdarras
tre 'n deanam na nithe-fe.
C A 1 B. XXI.
1 An?i am parabal cC ghurai-fhìona
a fouìdhicheadh air tuath mhi-
fpaifjeircachd-
B. XTI.
thaingeil, ata Criofd ag whfeadh
ro'-lcàmh diultadh nan Iudhach,
agus gairm ?ian Geintileach ; 1 3
'Ta è feachnadh an rib' a chuir na
Phairifich, agus na Herodianaich
roimhe, mu thimchioll \ 'dtoladb
cìfe do Cheafar : 18 a' nochdadh
mearachd nan Sadduifeacb mu
thimchioll eifeirigh nam marbh ;
28 a' freagairt an Sgriobhuicb' , a
chuir ceift aìr mic thimchioll na
ceud ciithue : 3 5 a' cur nam Phai-
rifeuch gu imcheif a thaobh am.
bar'ailmii. Chriofd : 38 Ag iar-
raidh air an t Jìuagh bhi air am
faicill ann aghaidh an uabhair,
agus an ccilg'. 41 agus «' moladh
na bain-tr eabhaich bhockd, acbuir
a da bhonn bheaoa ann an ionmhas
o
an teampuill.
GUS thòfaich è air labhairt riu
ann an cofamhlachdaibh,
Shuidhich duine araidh fìon-lios,
agus chuir è gàradh m' an cuairt air,
agus chladhaich fè ionad bruthaidh
na?n fìon-dbearcan, agus thog fè
tùr, agus fhuidhich fè air tuath è,
agus g'habh è thurus as a dhùthaich,
2 Agus fan àm dhligheach chuir
fe feirbhifeach chum na' tuatha,
chum's gu'm fuigheadh fè do tho-
radh an fhìon-lios o'n tuath.
3 Ach air dhoibhs' eifean a ghla-
cadh, bhùail iad è, agus chuìr uad
uatha folamh è.
4 Agus a-rìs chuir fè feirbhifeach
eile d'anionniuidh; agus ghabh iad
air-fe do chlochai'oh, agus reub iad
a cheann, agus chuir iad uatha è le
h ca;-ohoir.
5 Ao'ùs a-ris chjir fè neach eile
d' an ìomfiudh ; a gus eifean mharbh
iad : agus mòran eile, a' buaiaih
cuid diubh, agus a' maibhadh cuid
eiie.
6 A ; r bhi aige air an àdhbhar fin
aon mhac [os, a b' ionmhuinn ìeis;
chuir ie eiiean mar an ceudna ia
dheoidh d' a,n ionnfuidh, ag radh,
£heir fiad urràm do m' mhac.
7 Ach
f iocada cìfc.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence