Skip to main content

‹‹‹ prev (74) [Page 68][Page 68]

(76) next ››› [Page 70][Page 70]

(75) [Page 69] -
C A I
chuatdh fè dh'icnnfuidh na taoibh
eile.
14 Agus dhi~chuimhnich«a dei-
fciobuìl arain a thoirt leo ; agus ni
'n raibh aca ach aon * aran maille
riu fan luing.
1 5 Agus dh'àithn fè dhoibh, ag
radh, Thugaibh an aire, bithibh
air bhnr faicill ann aghaidh lài-
bhin nam Pluirifeach, agus iài-
bhin loraith.
1 (1 Agus bha iads' a' reafuna-
chadh 'nammeafg fein, ag radh,
Js ann air ibn nach 'eil aran againn
ata ì.
17 Agus air aithneachadh fin do
Iofa, a dubhairt fè riu, C'ar fon a-
ta fibh a reafunach' do bhri' nach
'eil araù' agàibh ? Nach 'eil f hios a-
gaibh fòs, agus nach 'eil fibh a'
tuigfin ? am bheil bhur croidhe fès
air a chruadhachadh ?
18 Air dhuibh fùilean a bhi a-
gaibh, nach faic fibh ? agus air
dhuibh cìuafan a bhi agaibh, nach
cluinn fibh ? agus nach 'eil fibh a'
| cuimhneachadh ?
1 9 An uair a bhris mi na cuig
arain a' meafg nan cuig mìle, cia
Ìion cliabh làn do bhiadh brift' a
thog fibh ? A dubhairt iadfan ris,
A dhà dheug.
20 Agus an tann a bhris mi na
feachd a'meafgnan ceithirmìie, cia
lion cliabh Iàn <lò bhiadh bfift' a
thog fibh ? Agus a dubhairt iadfan,
Seachd.
21 Agus a dubhairtfè riu, Cion-
nas nach 'eil.-fibh a' tuigfin ?
22 Agus thainig è gu Eetfaida,
agus thug fiad d'a ionnfuidh duine
dall, agus ghuidh iad air gu 'm
beanadh è ris.
23 Agus rug fe air làimhan doill,
agus threòruich fè 'mach as a'
bhaile è ; agus air dha a ihileadh a
chur air a fuùiiibh, agus a làmhan
a chur air, dh'fheòruich fè' dheth
an raibh è faìcftn ui air bith.
B. VIII.
24 Agus air amharc fuas da, a
dubhairt fè, Ata mi faiefin dhaoine
mar chraobhan ag im'eachd,
25 'N a dhiaigh fin, chuir è a là-
mhan a-rìs air afhùilibh, agus thug
fè air amharc fuas : agus dh'aifi-
geadh a radharc dha, aguschunnaic
fè gach uile dhuine gu foilleir.
26 Aguschuirfè dii'ionnfuidh a
thighe fein è, ag radh, Na rach a
fteach do'n bhaile, agus na h innis
do neach air bith ann fa bhaile è.
27 Agus chuaidh Iofa agus a
dheifeiobuil amach gu bailtìbh Che-
farea Philippi: agus air an tilighe
chuir fè ceifd air a dheifciobluibh,
ag radh riu, Co a deir daoine is
mife ?
2 3 Agus fhreagair iadfan, A
deir cuìd, gur tu Eoin Baifde : agus
cuid eil', filias ; agus cuid eil', A
h aon do na fàidhibh.
29 Agus a deir eifean riu, Ach
co a deir fibhfe is mi ? Air do Phea-
dar freagairt, a deir fè ris, 'S tu
Criofd.
30 Agus thug fè fparradh dhoibh
gun iad a dh'innfeadh fo uime do
neach fam bith.
3 1 Agus thòfaich fè r'an tea-
gafg, gur eigin do Mhac an duine
mòran do nithibh fhulang, agus a
bhi air a dhiultadh leis na feanoi-
ribh, agus na h àrd-fliagartaibh a-
gus na fgriobhuichibh, agus a bhi
air a chur gu bàs, agus eirigh a-
rìs ann diaigh thri làith'.
3 2 Agus labhaìr fè a' chainnt Co
os dird. Agus rug Peadar air, a«
gus thòfaich fè re achmhafan a
thabhairt da. ,
33 Ach air dha-fan tionndadh
m'an cuairt, agus amharc air a
dheifciobiuibh, chroauich fè Pea-
dar, ag radh, Im'ich air mo chùl-
ihaobh, a Shàtain : oir f ni 'm
bhnil agad fpeis do nithibh Dhe,
ach do nithibh dhaoine.
34 Agus air gairm an tfluaigh,
agus
* pi'm-bhuil J'jire air n'uaibh Dhe,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence