Skip to main content

‹‹‹ prev (69) [Page 63][Page 63]

(71) next ››› [Page 65][Page 65]

(70) [Page 64] -
M A
fe timchioll nam baiite, a' teagafg.
7 Agusghairm fè chuige 'n da-
fhear-dheug, agus thòfaich è air
an cur amach dias agus dias, agus
thug è dhoibh cumhachd air fpio-
radaibh neo-p-hlana,
8 Agus dh'aithin ie dhoibh gun ni
air bith thoirt leo air i'on na ilighe,
ach lorg amhcin : gun mhàla, gun
aran, gun airgiod 'n an fporan :
9 Ach * bonn-bhròga bhi air an
coihibh : agus gun dà chòta bhi
umpa.
io Agus a duhhairt fè riu, Ge
b'è ionad air bith ann s an d' theìd
fibli a fteach do thigh, ann fin
fanaibh gus am falbh fibh as an
aite fin.
ii Agus co air bith iad nach
gabh ribh, agus nach eifd jibh, air
dhuibh im'eachd as an aite fin, cra-
thaibh an duflach a bhitheas far
cofaibh, mar f hia'nais'n an aghaidh.
Gu deimhin a deirim ribh, Gur fo-
iomchair' a bhitheas ftaid Shodoim
agus Ghomorrha ann là a' bhrei-
theamhnais, na ftaid a' bhaiie fin.
1 2 Agus chuaiilli iad amach, a-
gus fhearmonaich iad daohie a dhea-
namh aithreachais.
13 Agus thilg iad amach mòran
dheamhan, agus dh'ung iad le h o!a
m.òran a bha tinn, agus Jeighis ftad
iad.
14 Agus chual' loraith an righ
nim'e', (oir chuaidh ainm am follus)
aeus adubhairt fè, Ata Eoin Baild'
air eirigh o na marbhaibh, agus
nime fin ata feartan ag oibriuchadh
ann.
15 A dubhairt cuid eile, Gur è
EHas at'ann. Agus a dubhàirt cuid
ei)e, Gur fàidh at' ann, no mar
aon do na fàidh-ibh.
16 Ach 'n 'uair a chnal' Ioraith
fo, a dubhairt fe, 'S è Eoin a 'ta
ann, d' an chuir mife an ceann ;
dh'eirich è o na marbhaibh.
17 Oir do chuir lcvaith fein uaith'
R C.
agus ghiac fè Eoin, ag.ùs cheangail
fc 'm prìofun è, air fon Hero-
diais bean phòfd' Fhilip a bhràthar
fein, do bhri' gur phòs eifean i.
18 Oir bha Eoin air a radh re
Ioraith, Cha'n 'eiJ è ceaduichte
dhuicfe bean do bhràthar a bhi a-
gad.
19 Uime fin bha diom mhòr aig
Herodias ris, agus bu mhiann Je a
chur gu bàs, ach'cha b'urradh fi.
20 Oirbha eagal Eoinair Ioraith,
air dha fios a b'hi aige gu'm b,u
duine ceart agus naomha è, agus
thug è fainear è, agus air dlia d
chluinntin,rinn è mòran do nithibh
air a chonihairle, agus dh'eifd fè
ris gu toileacli.
21 Agus air teacJid do Ià iom-
ch'uidh,rinnIoraitli,arr co'-ainm an
là an d' rugadh è, fuipeir d'a uai-
flibh, agus d'a àrd-chaiptinibh, a-
gus do mhaithibli na Galilee : .
22 Agus air dol a fteach do
inghean Herodiais ib, agus air dhi
damhfa dheanamh, thaitin fi re
Ioraith agus riu-fana fhuidh rriàiIÌe
ris, asfus a dabhairt an righ ris a'
7 ■ Q O
chailin, larr ormfa ge b"è ni 's ài!I
leat, agus bheir mi dhuit è.
23 Agus thug fè mionna dhi, Ge
b'è nì dh'iarras tu orm, bheir mi
dhuit è, gu Jeith mo rioghachd.
24 Agus air dol amach dh'ife,
a dubbairt fi r'a màthair, Ciod a
dh'iarras mi ? Agus a dubhairt ife,
Ceann Eoin Bhaifde.
25 Agus chuaidh fi air ball le
cabliaig a fteach a dh'ionnfuidh 'n
figh, agus dh'iarf i, ap; radh, 'S
O ' V* o
àill leam eu'n d'thueadh tu dhamh
o o
gun ^dàil ceann Eoin Bhaiide air
mèis.
26 Ag'us bha 'n righ ro-dhoilich,
gidheadh air foh' a miiionna, agu-s
an dream a bha 'n an midhe maille
ris, cha raibh toil alge a diukadh.
27 Aglis air bail chuir an righ a-
mach iear miifidh, iag'ùs dh'mhiit

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence