Skip to main content

‹‹‹ prev (67) [Page 61][Page 61]

(69) next ››› [Page 63][Page 63]

(68) [Page 62] -
M A
10 Agus ghuidh fè gu ro-gheur
air, gun è g'an cur amach as an
dùthaich Jìn.
1 1 Agus bha treud mhòr do
mhucaibh ann fin, ag inealtradh
am fo'efus do na fleibhtibh.
o
12 Agus ghuidh na deamhain
uileair, agradh, Cuirfinne dh'ionn-
fuidh nam muc, chum's gu'n rach;t-
maid a fteach ionnta.
T3 At r us air ball thu? - lofa cead
doibh; agus a:r dol amach do na
fpioradaibh neo-ghiana, chuaidh
iad a ftigh ann fna mucaibh, a-
gus riiidh an treud fios gn dian le
aite cas do'n ihairge, (bha iad mu
thimchioll da mhìle) agus thach-
dadh uid fan f iìairge.
i 4 Àgus theich ntdfan a bha ! g
ineakradh nam muc, agus dh'inms
ìad fin, araon ann i'a bhaile, agus
ann fan tìr. Agus chuaidh iad a-
mach à dh'f haicfin ciod c an ni ud
a * tharladh.
15 Agusthainig iad chum Iofa, a-
gus chunnairc iad aD ti ann san
raihh an deamhan, agus aig an
jaibh an legion, 'n a Ihuidhe, agus
tadach uime, agus a chiall aige ;
agus ghabh iad eagal.
16 Agus dh'innis iadfan a chun-
iiairc c dhoibh, cionnas a thachair
do 'n ti ann s an raibh an deamhan,
Ètgus mu thimchioll nam muc.
17 Agus thòfaich iad re guidhe
air, im'eachd amach as an crio-
chaibhfe.
18 Agus air dha dol a ftigh fan
ìuing, ghuidh an ti ann s au raibh
an deamhan air, gu'm feudadh è
bhi maille ris.
19 Gidheadh ni'n d'leig lofa leis,
ach a dubhairt fè ris, Im'ich
dhatliigh dh'ionnfuidh domhuintir,
agus innis dhoibh mcud nan nithe
a rum an Tighearna dhuit, agus
gu'n d'rinn fe tròcair ort.
20 Agus dh'imich eifean, agus
thòfaich è re chur ann ccill ann an
Pecapolis mèud pan nithe rinn lofa.
* thachair
R C.
dha : agus ghabh iad iongantas
uile.
21 Agus air dol do Iofa a-rìs
thairis ;mn fan luing do'n taoibh
eile, chruinnicheadh fluagh mòr d'a
ionnfuidh ; agus bha è làimh ris an
1 hairge.
22 Agrus fèuch. thainip; a h aon
do uachdaranaibh uan fionagog
d' am b'ainm lairus, agus 'n uair
a chunnairc fè eiJean, leig ie è
fein (ios aig a chofaibh.
23 Agus ghuidh è gudùrachdach
air, ag radh, Ata rri' ingheanbheag
ann cunntart grad-bhais. thig agus
leigdo lamhan uirre, chum as gu 'n
flanuieheari, agus mairfidh fi beo.
24 Agus dh'imich Iofa mailleris ?
agus lean fluagh mòr è, agus dhomh-
luich fiad e.
25 (Agus bka bean àraidh ann
Jìn, air an raibh dprta' fola rè dhà-
bhliadhna-dheug,
26 Agus dh'lhulaing fi mòran
o iomadh leighibh, agus. chaith fi
na bha aice, agus cha b'rheaird i
bheag è, ach gu m bu mheifd ;
27 'N uair a chual' ife iomra'
air lofa, thainig i 'meafg an tfluaigh
o chùlthaobh, ae'us bhean fi r'a
' o
eadach :
28 Oir a dubhairt Ci, Ma dh'f heu-
das mi beantuin ach r'a eadach,
ilanui.chear mi.
29 A'gus airball thiormaicheaJh
tobar a rola : aeus dh'aithmch fi air
a coip fein gu'n do leighifeadh i
o'n phlàigh fin.
30 Agus dh'aithnich Iofa airball
ann fein gu'n deachaidh cumhachd
amach as, agus air dha tionndadh
fan t fluagh, a dubhairt fè, Co a
bhean re m' eadach r
3 1 Agus a dubhairt a dheifciobuil
ris, Ata thu faicfin gu 'rh bheil an
fluagh ga d' dhomhlachadh, agus
an abair thu, Co a bhean rium ?
32 Agus dh' amhairc fè m' an
euairt g' a faicfins' a rinn fo.
33 Acì *

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence