Skip to main content

‹‹‹ prev (66) [Page 60][Page 60]

(68) next ››› [Page 62][Page 62]

(67) [Page 61] -
C A
achd Dhe ? no creud ò an cofa'-
lachd leis an coi'-meas finn i ?
3 r Is cofmhuil i re gràinne mu-
ftaird, ni, 'n uair a chuirthear fan
talamh è, is lugha do na h uile
phòraibli ata air talamh.
32 Ach taireis a clìur, fàfiiidh fè
fuas, agns cinnidh fè ni 's mò na
aon luìbb do na h uile luibheannaibh,
agus fàfaidh geugan mòra air, ion-
gas gu 'm feud èunìaith an aidheir
neki a dheanamh fuidh a fgàile.
33 Agus ie iotnadh d'a leithidibh
fin do chofamhlachdaibh labhair
è 'm focat riu, a reir mar a b' ur-
radh iad a chltiinntin.
34 Ach gunchofamblachd chado
labhair fè riu : Agus mhìnich è na
h uile' nithe d'a dheifciobluibh fein
air leth.
35 Agus a dubhairt fè riu air
an là iìa fein, air teachd do 'n
theafcar, Rachamaid thairis do 'n
taoibh eile.
36 Agus an uair a fgaoil fiad an
.coi'-thional, thugiad leo eifean ann
fan luing mar a bha è, agus bha
longa beaga eile 'n a f hochair rnar
an ceudna.
37 Agus dh'eirich ftoirm mhòr
ghaoiths ann, agus leum na tonna
a fteach do'n Juing, air chor's gu'n
raibh i 'noife Jàn.
38 Agus bha eifean ann an dei-
readh na luinge, 'n a chodal air
cluafaig : agus dhùifg . iad è, agus
a deir iad ris, A mhaigrdfdir, nach
'eil fuìni agad gu'n caiilear finn ?
39 .Agus air eirigh dha-fan,
chronuich fè ghaoth, agus a du-
bhaii'C è ris an ihairge, Tofd, bi
ciuin. Ann fin luidli a' ghaotli, a-
gus bha * iè'mhòr ann.
40 Agus a dubhairt fè riu, C'ar
fon ata fibh co eaglach ? cionnas
nach 'eil creidimh agaibh ?
41 Agus ghabh iad eagal ro-
mhòr, agus a dubhairt fiad [r'a
ehèiie, Creud c an duine fo, gu
I B. V.
bheil a' ghaotli, agus an fhairge
fein umhal da ?
C A I B. V.
I Air do Chriofd na deamha'ni a
chur amach as an duine ann s an
raìlih legìon diubh, 1 3 chuaidh iad a
Jfigh annjha mucaibh. 25 Leighis
è bhean atr an raibh dorta' fola,
3 5 agus thog fè na marbbaibb
ingkean lairuis ,
!% GUS thainis; iad eu taoibh eile
l \ na fairge, gu dùthaicli naa
Gadaienach.
2 Agus air dol amach dha as an
luing, air ball thachair duine ann
san raibh fpiorad neo-ghlan air, a'
teachd as na tuamaibh,
3 Aig an raibìt a chomhnuicih
fna tuamaibli, agus ni 'm b' u,r-
• radh neacli air bith a cheangal^
eadhon le flabhraidhibh :
4 Oir chuaidh a clieangal gu
tric legeimhlibh agus le ihbhraidh-
ibh, agus tharruing iè na ila-
bhraidhean as a cheile, agus mhìn-
bhris è na geimhlean : Agus ni'rn
b' urradh duin' air bith a cheann-
fachadli.
5 Agus bha è ghnà, a Jà agus a
dh'oidhche fna beanntaibh, agus fna
h ionadaibh adhlaic', a' glaodh-
aich, agus 'g a ghearradh fein le
clochaibJi.
6 Ach an uair a chunnaic fè
Iofa fada uaithe, ruidh è agus
fhleuchd fè dha,
7 Agus ghlaodh è !e guth mòr,
agus a dubhairt. ie, Ciod mo ghno-
thuch-fa riut, Ioia, Mhic an De is
ro-àirde ? cuiream ort a h uchd
De, gun mo phianadh.
8 (Qir a dubhairt fè ris, Thig
amach as an duine, a fpioraid neo>
! ghloin)
9 Agus dh'fhiofruich fè dheti: v
Creud is ainm dhuit ? Agus fhrea-
gair eifean, ag radh, Legion is
ainm dhamh : oir ata fmn mòran
ann,
10 Agus

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence