Skip to main content

‹‹‹ prev (65) [Page 59][Page 59]

(67) next ››› [Page 61][Page 61]

(66) [Page 60] -
M A
aìg am bheil cluafa chum eifcleachd,
eiideadh è.
10 Agus 'n uair a bha è 'n a
aonar, dh'fhiofraich iadfan, a bha
'na fhochair maille ris an dà-fhear-
cìheug, am para.bal deth.
11 Agus a dubhairt fc r!u,
Dhuibhfe thugadh eòlas a ghabhail
air nithibh diomhair rioghachd
Dhe : ach dhoibhfm ata 'n Jeth
'muigh nithear gach ni am para-
Llaibh :
12 Chum 's ag faicfin doibh
gu'ra faic iad, agus nach aithnich
fiad, agus ag dhoibh cluinntin gu 'n
cluinn fiad, agus nach tuig iad ;
'n t eagal arn air bith gu'm piJleadh
ìad, agus gu'm biodh am peacaidh
air am maitheadh dhoibh.
13 Agus a deir fè riu, Nach
aithne dhuibh an cofa'lachd fo ? 3-
gus cìonnas ma 'ta athuigeas f;bh
gach uile chofa'Iachd ?
14 'Ta 'n iioladtìir ag cur an
fhocail.
1 5 Agus 's iad fo iadfan re taoibh
an ròid, ann san cuirthear am fo,-
cal, agus taireis doibh a chluinn-
tin, air ball ata Satan a' teachd,
agus a' tog'ail leis an fliocail, a
ihiol-chuireadh 'n an croidhibh.
1 6 Agus 's iad fo iadian roar an
ceudna a chuireadh air fearann
clo&hach; muintir, 'n uair a chluin-
neas iad am focal, a ghabhas è
air ball ie gàirdeachas :
17 Agus ni 'ra bheil aca freamh
ionnta fein, ach mair'idh iad rè
fealain : 'naclhiaìgh fin, 'n uair a
dh'eir'eas triobloid no geur-!eau-
jnìiuin air fon an fhocail, air baU
ata fìad a' faghail oilbheim.
18 Agus 's iad fo iadfan a chui-
readh a' meafg an droighinn, an-
dream a dh'eifdeas ris an fhocal ;
10 Agus ata ro-chùram an
tfaoghail fo, agus mealJtoireachd
faibhreis, agus an-mliiar.na nitJie
eileteachd a fteach, agus. a' tach-
R C.
dadh an fhocail, agus nithear
neo-thorrach c.
20 Agus 's iad fo iadfan a chui-
readh ann an talamh maith, an
dream a cldaianeas am focal, agus
a ghabhas ris,, agus a bheir a-
mach toradh, cuid a dheich uirèad
fhichead", cuid a thri fichead uiread,
agus cuid a cheud uiread 'j a
cbuireadh.
21 Agus a dubhairt è riu, An
ann a bheirear coinneal chum gu'n
cuirthear i fui' bheu! foithich, no
fui' leabaidh ? nach ann a chum a
cur ann coinnleir r
22 Oir ni 'm bheil ni air biih
foluichr, nach foillfìchear : agus
ni 'n raibh ni air bith ann cleith,
nach d' thig os àird.
23 Ma 'ta cluafa chum eifdeachd
aig neachair bith, eifdèadh è.
24 Agiis a dubhaiit è riu, Thu-
gaibh fainear ciod a chluinneas
fibh : Jeis an tomhas a thomhaifeas
fibh, tomhaifear dhuibh fein : a-
gus bheirthear tuilleadh dhuibhfe
'ta 'g eifdeachd.
2j Oir ge b'è neach aig am
bheil, bheirthear dha : aeus <re
b'c neach aie'nach 'eil, bheirlfiear
uaithe an ni fin fein a 'ta atge.
26 Agus a dubhairt fè, Is amhuil
rioghachd Dhe, mar gu'n cuireadk
duine fiol ann f.m talamh,
27 Agus gu'u coidleadh è, agus
gu'n eir'eadh c a dhr'oidhch' agus
a là, agus g.u'n gineadh an fio!, a-
gus gu'm fàfadh è fuas, air dòigh
nach fhfos da.
28 Oir bheir an talamh amach
toradh uaithe fein, airiùs am fo-
chann, a-rìs an dias, 'n diaigh finan
lan arbhar ann ùm d'eis.
29 Acii an uair ata 'n tcradh
abaich, air ball cuiridli fè an corran
ann, chionn gu bheil am foghmhar
air teachd.
2,0 Aeus a dubhairt c, Ciod
qn ni re 'n famhluich fian riogh-
achd

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence