Skip to main content

‹‹‹ prev (61) [Page 55][Page 55]

(63) next ››› [Page 57][Page 57]

(62) [Page 56] -
M A
fuidh, a' guìdheadh air, agus a'
lubadh a ghlùn da, agus ag radh
ris, Ma's àill leat, 'ta thu coma-
fach air mife adheanamh glan.
41 Agus ghabh Iofa truas mòr
tìeth, agus air sìneadh amach a
làimhe, bhean è ris, agus a dubhairc
fè ris, Is àill leam, biofa glan.
42 Agus co luath 's a labhair è,
air ball dh'fhalbh an loibhre uaithe,
agus rinneadh glan è.
43 Agus air toirt geur-òrduigh
dha, air ball chuir fè air falbh è ;
44 Agus a deir fè ris, Fèuch
nach innis thu bheag do neach air
bith : ach im'ich, nochd thu fein
do'n t fagart, agus tabhair mar
iobaìrt air fon do ghlanaidh na ni-
the a dh'àithin Maois, mar fhia'-
nais dhoibh.
45 Agus air dol amach dha-
fan, thòfaich è air innfeadh gu ro-
fhollafach, agus air a' chùis a
fgaoileadh m' an cuairt, air chor's
nach feudadh Iofa dol tuilleadh os
àird a fteach do'n bhaile, ach bha è
'mach ann an àitibh uaigneach :
agus thainig iad d'a ionnfuidh o
gach uile àird.
C A I B. n.
1 Leìgbis Crìofd am pairilis : 14 'Ta
è gairm Mhatha àìte togail na
crfe, 16 ag ithi maille re Pui-
bkocanaìbh agus re feacachaìbh : 1 8
cC gabhail Uith-fgeil a dhei/cìebul
air* /011 nach raibh iad re trofga',
23 Agus air /on gun raibh iad
c? ffwnadh nan diafan arbhair air
là nafàbaid'.
AG U S ann diaigh beagan do
laithibh, chuaidh fc a-rìs a
fteach doChapernaum; agus chualas
eifean a bhi fan tigh.
2 Agus air ball chruinnicheadh
mòran ann ceann a chèile, air chor
's nach raibh àit' a chumadh iaà,
eadhon timchioll nn doruis : agus
iabhair è am focal riu.
3 Agus thainig iad, a' tabhairt
d'a ionnfuidh neach air an raibh am
pairilis, air a ghiulan le ceathrar.
R C.
4 Agus achionn nach b' tirradh
iad teachd ann gar dha leis an
t fluagh, rùifg iad muilach an tighe,
ann s an raibh è : agus air a thol-
Jadh dhoibh, leig iad fìcs an lea-
baidh air an raibh a' neach a bha
tinn leis a' phairilis 'n a luidhe.
5 Air do Iofa an creidimh-fm
f haicfin, a dubhairt fè ris an neach
air an raibh am pairilis, A mhic,
ata do pheacaidh air am maitheadh
dhuit.
6 Ach bha droing àraidh do na
fgriobhuichibh 'n an fuidhe ann
fin, agjus iad a' reafunachadh 'nan
croidhibh fein,
7 C'ar fon ata am fear fo a' la-
bhairt blaifpheime mar fo ? Co
dh'f heudas peacaidh a mhaitheadh
ach Dia amhain ?
8 Agus air ball, air aithneachadh
do Iofa ann a fpiorad fein, gu'n
raibh iads' a' reafunachadh mar fin
ionnta fein, a dubhairt fè riu, C'ar
fon ata fibh a' reamnachadh nan
nithe fin ann bhur croidhibh ?
9 Co aca is ufadh a radh ris an
ncach air am bheil am pairilis, Ata
do pheacaidh air am maitheadh
dhuit : no a radh, Eirich, agus tog
do leabaidh agus im'ich ?
io Ach a chum's gu 'm bi fios
agaibhfe gu bheil ùghdarras aig Mac
an duine peacaidh a mhaitheadh air
talamh, (a deir fe ris an fhear air
an raibh am pairilis)
1 1 Deirim riut, Eirich, agus tog
doleabaidh, agusim'ich dod' thigh.
12 Agus dh'eirich eifean air ball,
agus thog fè a leabaidh, agus chuaidh
è 'mach 'n am fia'nais uile, iùnnas
gu'n raibh an-iongantas orr' uile, a-
gns gu'n do ghlòruich fiad Dia, ag
radh, Cha 'n fhacadh finne riamli
a leithid fo.
13 Aguschuaidh è 'mach a-rls re
taoibh na fairge, agus thaìnig an
fluagh uile d'a ionnfuidh, agus thea-
gaifg fè iad,
14 Agus ag dol feachad da, chun-
naic fè Lebhi mac Alpheus 'n a
fhuidhe

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence