Skip to main content

‹‹‹ prev (58) [Page 52][Page 52]

(60) next ››› [Page 54][Page 54]

(59) [Page 53] -
C . À I
cuimhne leinn an tanna bhaam
rnealltoir ud fòs beo, gu 'n dubhairt
fè, Eìr'idh mi 'n diaigh thri iàith'.
64 Qrduich uime iin "an uaigh
bhi air, a coimhead gu cinnteach
gus an treas là, air eagal gu'n d'thig
a dheifciobuil fan oidhche» agus
gu 'n goidiad leo è, agus gu 'n abair
ìad ris a' phobull, Gu 'n d'eirich
è o na marbhaibh: agus mar fin
bithidh am mearachd deireannach
,ni 's miofa na 'n ceud mhcarachd.
65 A dubhairt Pilat riu, 'Ta
faire agaibh, im'ichibh, agus dean-
aibh an uaigh coi-tearuinte 's is
aithne dhuibh.
66 Agus air im'eachd dhoibhfin
rinn iad an uàigh cinnteach, ag
cur feula' air a' chloich, maille re
faire.
C A I B. XXVIII.
I 'Ta eifeirigh Chriofd air a cur ann
cèill do na mnaibh : 9 nochd Criojd
è fein doìbh ; 1 1 thug na h ard-
foagairtean airgiod do na faighd-
fhearaibb chum gu'n abradh fad
gu'n do ghoideadh as uaigh e. 16
Nachd Criofd * fein d'a dheifcio •
bhiibh, 1 9 Agus chuir fè iad amach
a bhaifeadh agus a theagafg nan
uile chinneach.
NN an deireadh na Sàbaid',
aig brifeadh na fàire air a'
cheud là do'n t feachduin, thainig
Muire Magdalene, agus a' Mhuire
eile, a dh'fhaicfin na h uaighe.
2 Agus fèuchjbhacrith-thalmhain
mhòr ann ; oir thainig Aingeal an
Tighearn' anuas o neamh, agus air
teachd dha charuich fè a' chloch
o'n dorus, agusihiudh fè uirre.
3 Agus bha a ghnùis mar dhea-
lanach, agus eadach geal mar
lhneachda.
4 Agus air eagal-fan chriothnuich
an * luchd coimhead, agus chuaidh
iad ann riochd mhairbh.
5 Agusair freagairt do'n Aingeal
a dubhairt fè ris na mnaibh, Na
biodh eagal oirbhs' : oir ata f hios
agam gu bhuil fibh ag iarruidh Io-
fa, a chuaidh cheufadh,
* luchdfaire.
B. XXVIII.
6 Ni 'm bhuil è 'n fo ; oir
dh'eirich fè, mar a dubhairt è :
thigibh, faicibh an t àit' an raibh
an Thighearna 'n a luidhe.
7 Agus im'ichibh gu luath agus
innfibh d'a dheifciobluibh gu 'n
d' eirich fè o na marbhaibh ; agus
fèuch, ata fè dol romhaibh do'n
Ghalilee, ann linxhi fibh e, fèuch,
a dubhairt mi ribh e~.
8 Agus air dhoibh im'eachd gu
luath o'n uaigh, le h eagal agus
mòr-ghàirdeachas, ruidh iad a
dh'innfeadh Jud d'a dheifciobluibh,
9 Agus ag im'eachd dhoibhfin a
dh'innfeadh d'a dheifciobluibh,
fèuch, thachair Iofa fein orra, ag
radh, Fàilte dhuibh. Agus air teachd
dhoibhiih f ann gar dha, rùg fiad
aìr a chofaibh, agus dh'onoruich,
iad è.
10 Ann fin a dubhairt Iofa riu,
Na biodh eagal oirbh : im'ichibh,
abraibh re m' bhràithribh iadfan a
dhol do'n Ghalilee, agus ann fin
chiiiad mife.
11 Agus an t.ann a bha iadfan
ag im'eachd, fèuch, thainig cuid-
do'n luchd faire do'n bhaile, agus
nochd iad do na h ard-fhagartaibh
gach uile ni a thachair.
1 2 Agiis air cruinneachadh dhoibh-
fm ann ceann a cheile maille ris na
feanoÌTÌbh,agusairgabhailcomhairle
dhoibh, thug iad mòran airgid do
na faighdf heàraibh,
1 3 Ag ràdh, Abraibhfe, gu'n
d' thainig a dheifciobuil ann fan
oidhche, agus gu'n do ghoid iad
è, 'm feadh a bha finne 'n ar co-
dal.
14 Agus ma chluinneas an tuach-
daran fo, cuiridh finne impidh air-
fni, agus ni finn fibhfe tearuinte.
15 Agus air gabhail an airgid
dhoibhfin, rinn iad mar a thea-
gaifgeadh dhoibh : agus ata an
feanchas fo air aithris a' meafg nan
Iudhach gus an diu.
16 Ann iin chuaidh an t aon-
deifciobu:-deug àp 'n Ghalilee, gu
iliabh flir an d'òrduich lofa dhoibh.
■17 Agus
■f am f )gus, .

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence