Skip to main content

‹‹‹ prev (46) [Page 40][Page 40]

(48) next ››› [Page 42][Page 42]

(47) [Page 41] -
C A I B.
&n tìodhlac' ata uirre, ata fè coi-
reach.
19 Amadana, agus a dhaoine
dalla : oir co ac' a's mò an tiodh-
ìac', na 'n altair a 'ta naomha-
ehadh an tiodhlaic ?
20 Air an àdhbhar fin ge b'è
mhionnuicheas air an akair, ata fc
a' mionnachadh uirre fein, agus
air gach ni a 'ta uirre.
21 Agus ge" b'è nahionnuicheas
air an teampull, ata fè mionna-
chadh air-fin, agus air an Ti a 'ta
'na chomhnuidh ann.
22 Agus ge b'è neach a mhion-
nuicheas air neamh, ata fè a'
mionnachadh air righ-chaichir Dhe,
aeus airfin a 'ta 'n a fhuidh' uirre.
23 Is an-aoibhinn dhiiibh, a
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a
chealgoirean ; oirata fibh a'tabhairt
an deachmha' as a' mhionnt, agus
an anìfe, agus a' chuimia, agus
dhlobair fibh nithe cud-throm-
ach'an lagha, comhthrom, trbcair,
ygus f ìrinn : bu chòir duibh iad
fo a dheanamh, agus gun iad fùd
fhàgail gun deanamh.
24 A chinn-iuil dhalla, a ihìo-
Janas a' mhion-chuileag, agus a
ihluigeas an càmhal.
25 Is an-aoibhinn dhuibh, a
Sgriobhuiche agus Phairifiche, a
chealgoirean; oir glanuidh fibh
an taobh amuigh do'n chupan,
agus do'n mhèis, ach ata fiad an
taobh a ftigh làn do reubuinn,
agus dh'an-bharra.
26 Phairifich dhoil!, glan air tùs
an taobh a ftigh do'n chupan agus
do'n mhèis, chum as gu 'm bi an
taobh a muigh dhiubh glan mar an
ceudna.
27 Is an-aoibhinn dhuibh, a
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a
chealgoirean ; oir is cofmhuil fibh
re uaighibh gealuicht', a 'ta deadh-
mhàifeach do'n t-aobh a muigh,
ach ata do'n taobh a ftìgh làn do
XXIIL
chnàmhaibh dhaoìne marbh', agu?
do'n uile fhalchar.
28 Mar an ceudna 'ta fibhs'
an leth a muigh am fiadhmuis
dhaoine ann cos'las fhireana, ach
do'n taobh a ftigh làn ceilg, agus
eafaontais.
29 Is an-aoibhinn dhuibh, a
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a
chealgoirean ; oir ata fibh ag tog-
bhail thuama nam fàidhean, agus
a' deanamh Lic-lithidh nam firean
deadh-mhaifeach.
30 Agus agràdh, Nam bithca-
maid ann laithibh ar n aithreacha,
cha bhithe^maid pàirteach viu am
luil nam fdidhean.
3 1 Is mar fin ata fibh 'n ar
nadhnuifibh 'n ar n aghaidh fein,
gur fibh clann na muintir ud a
mharbh na fàidhean.
32 Mar fin lìonuibh-fe fuas
tomhas bhur n aithreacha fèìn.
33 A naithreacha nimhe, a ihiol
nan naithreacha nimhe, cionnas a
dh'fheudar leibh dol as o dham-
nadh ifriìin ì
34 Air an àdhbhar fm, fèuch,
cuirimfe d'ar ionnfuidh fàidhe, a-
gus daoine glice, agus fgrio-
bhuichean ■ àffus cuid dhiubh
o
marbhaidh agus ceufuidhfibh, agus
cuid dhiubh fgiurfaidh fibh ann
bhur fionagoguibh, agus ni fibh
geur-leanmhum orra o bhaile gu
baile:
35 Chum as gu 'n d'chig oirbh
gach uile fhuil fhireanta dhòir-
teadh air an talamh, o fhuil Abeil
f hireanta, gu fuil Shacharias, mhic
Bharachias, neach a mharbh fibh
eidir an teampull agus an a'.tair.
36 Gu f ìrinneach a deirim ribh,
Gu'n d'thig na nithe-fe uile air a'
ghinealach fo.
37 A Ierufilem, a Ierufalem, a
mharbhas na fàidhe, agus a ghabhas
do chlochaibh air an droing a
chuirear a' t ionnfuidh, cia minic
¥ f a

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence