Skip to main content

‹‹‹ prev (43) [Page 37][Page 37]

(45) next ››› [Page 39][Page 39]

(44) [Page 38] -
M A T
a * chomhada-fan, thuig iad gur
b'ann umpa fein a labhair fè.
46 Ach an trà'f bu mhiann leo
breith air, bha eagal a' phobuill
orra, oir bha meas fàidh ac' air-
fin.
C A I B. XXII.
1 Cofamhlachd balnnfe ??ihic an
JRigh, 9 Gairm nan geintileach :
12 peanas an fhir a bha dh\ii-
reasbhuìdh trufcain na bainnfe.
1 c '.S còir cìs ìoca do Cheafar.
23 dta Crioj'd a' dearbhadh gur
hu mhearachdach barail nan Sad-
duifeach mu thimchioll cifeirigh
?tam marbh, 34 a' freagairt an
fhìr-lagha cia i a' cheud aithne
is an àithm ?nhòr, 41 agus a'
cur ceifF air na Phairijìchibh
mu thimchioll a' MbeJJìa.
GUS air freagairt do Iofa, !a-
bhair fè riua-rìs ann cofamh-
ìachdaibh, ag radh,
2 ls cofmhuil Rioghachd Nèimhe
re Righ àraidh, a rinn bainnis
phòfaidh d'a mhac fein,
3 Agus chuir fè fhearbhanta
a ghairm na muintir a f huair cui-
readh chum na bainnfe : ach nior
b'àill leo-fan teachd.
4 A-i'ìs chuir fè d'an ionnfuidh
fearbhanta cile, ag radh, Abruibhfe
ris a' mhuintir d'an d'thugadh cui-
readh, Fèuch, do dheaiuich mi
nio dhìnneir : ata mo dhaimh agus
mo fprèidh bhiadht' air am mar- ,
bhadh, agus ata gach uile nithe
ullarah : thigibh chum na bainnfe.
5 Ach do chuir iads' ann fuara-
chas è, agus dh'imich fiad rompa,
fear dhiubh d'a fhearann, agus
fear eile chum a cheannuigheachd :
6 Agus rug a' chuid eile dhiuhh
air a ihearbhantaibh, agus thug
iiad i eafonoir dhoibh, agus mharbh
fiad iad.
7 Ach air ckunntin fo do'n Righ,
ghabh fè fearg : agus air cur ar-
mailteadhuaithe, fcrrios fè an luchd
o
mortaidh ud, agusloifg fè ambaile-
fin.
*■ chofamMaehda-fan. f b'àill leo làmh
H iiabh-"hlaca«ih.
H A.
8 A deir fè ann fin r'a flieir-
bhifeachaibh, Gu fìrinneach ata
a' bhainnis ullamh, gidheadh an
dream a fhuair cuireadh cha b'fhiu
iad ì.
9 Air an àdhbhar fm im'i-
chibhfe gus na § ròdaibh mòra, a-
gus a lion daoine 's a gheibh fibh,
cuiribh iad chum na bainnfe,
10 Agus air dol amach do na
fearbhantaibh fin air na ròdaibh,
chruinnich iad gach uile neach a
f huair iad, eidir olc ap-us mhaith :
agus iionadh 'tigh na bainnfe le
muintir a fliuidh chum bidh.
1 1 Agus air dol a fteach do'n
Righ a dh'fhaicfm nan Aoidhea-
chan, chunnairc fè ann fm duine
aig nach raibh trufcan na bainnfe
uime :
12 Agus a deir fè ris, A cha-
raid, cionnas a thainig thufa fteach
ann fo, gun trufcan na bainnfe u-
mad ? Ach dh'fhan eifean 'n a
thofd.
1 3 Ann fin a dubhairt an Righ
ris na feirbhifeachaibh, Air a
cheangal duibh eidir chos agus
làmh, togaibh libh è, agus tilgibh
ann an iomall dorchadais e : ann
fin bithidh gul agus giofcan f hia-
call.
14 Oir ata mòran air an gairm,
ach beag air an tagha'.
1 5 Ann fin dh'imich na Phairi-
fich, agus ghabh fiad comhairle
cionnas a dh'fheudadh iad eifean
a || ribeadh 'n a cha^nnt.
16 Agus chuir iìad d'a ionnfuidh
an deifciobuil fein, maille re s luchd
leanmhuin loraith, ag radh, A
mhaighifdir, ata f hios aguinn gu
bhuil thufa fior, agus gu bhuil thu
tèàgàfè fliehe Dhe ann am fìrinn,
atrus nach bhuil fuim agad do
dliuine air bith : oir ni 'm blmil thu
ag amharc air pearfuibh dhaoine.
17 Uime fm innis dhuinne do
bhar'ail, Am bhuil c ceaduicht'
cìs a thabhairtdo Cheafar, no nach
bhuii ì
a chur ann. \ mafladh. ^ rhidibh 3iòra.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence