Skip to main content

‹‹‹ prev (42) [Page 36][Page 36]

(44) next ››› [Page 38][Page 38]

(43) [Page 37] -
C A I B
finn, O neamh ; delr eifean rumn,
C'ar fon ma feadh nach do chreid
fibh è ?
26 Ach ma deir finn, O dhaoi-
nibh ; ata eagal a' phobuill oirn ;
oir ata meas faidh aig gach uile
dhuine air Eoin.
27 Agus fhreagair iad Iofa,
agus a dubhairt fiad, Ni'm bhuil
fbios againn. Agus a dubhairt ei-
fean riu, Ni mò dh'innfeas mife
dhuibhfe cia an t ùghdarras tre 'n
deanam na nithe fo.
28 Ach creud i bhur bar'ails' ?
Bha aig duine àraidh dias mhac,
agus air teachd dha dh'ionnfuidh
a' cheud mhic, a dubhairt fè, , A
mhic, im'ich, dean obair an diu
a'm' ghàradh fìona.
29 Agusair freagairt dha-fan a
dubhairt fè, Ni 'n deanam : ach
'n a dhiaigh fin, air dha aithrea-
chas a ghabhail, dh'imich fè.
30 Agus air teachd gus an da-
ra mac, a dubhairt fè mar an
ceudna. Agus air freagairt dha-
fan a dubhairt fè, Rachatv, a Thigh-
earna; gidheadh nior im'ich fè.
3 1 Cia do'n dias a rinn toil a-
thar ? Deir iadfan ris, An ceud
fhear. A deir Iofa riu-fan, Gu
fìrinneach a deirimfe ribh, gu'n
d'theid na puibliocain agus na itrio-
paichean do rioghachd Dhe ro-
mhaibhfe.
32 Òir thainig Eoin d'ar ionn-
fuidh ann flighe na fìreantachd,
agus nior chreid fibh è : ach
chreid na puibliocain agus na
firiopaichean è. Agus ge do chun-
nairc fibhfe fo, nior ghabh fibh
aithreachas 'n a dhiaigh fin, do
chum gu'n creideadh fibh è.
33 Eifdibh re cofamhlachd eile :
Bha fear-tighe àraidh ann, a
phlannduich f ìon-lios, agus chuir
ie * fàl m'a thimchioll, agus chla-
dhaich fè ionad bruthaidh an f hìo-
. na ann, agus thog fc tùr, agus
fliuidhich i'è air tuath è; agus
chuaidh fè fein air choigrich.
* gàradh,
, xxr.
34 Agus an trà' dhruid rhi àni
an toraidh, chuir fè a fhearbhanta
dh'ionnfuidh na tuatha, dh'fhao-
tain a thoraidh.
3 5 Agus rug an tuath air a fhear-
bhantaibh, agus ghabh iad air fear
dhiubh, agus mharbh iad fear eile,
agus ghabh iad do chlochaibh air
fear eile.
36 A-rìs, chuir fè feirbhifich
eile uaithe, tuilleadh na fa cheud
chuideachd : agusrinn iad orra-fan
mar an ceudna.
37 Ach fa dheireadh, do chuir
fè a mhac fein d'an ionnfuidh, ag
radh, Bheir fiad onoir do m' mhac.
38 Ach air faicfin a' mhic do'rì
tuath, a dubhairt fiad eatorra fein,
'S è fo an t Oighre, thigibh, mar-
bhamaid è, agus glacamaid oigh-
reachd-fan dhuinti fein.
39 Agus air breith dhoibh air,
thilg fiad amach as <f a' ghàradh
f hìona è, agus mharbh fiad è.
40 Air an àdhbhar fm an uair
a thig Tighearn' a' ghàraidh fhìo-
na Jhi, creud a ni fè ris an tuath
ud?
41 A deir fiad ris, fgriosfuidh
fè gu truagh na droch dhaoine ud..
agus fuidhichidh fè an gàradh f jo-
na air tuath eile, a bheir a thoraidh
dha 'n an aimfiribh fein.
42 A deir Iofa riu, Nach do
leugh fibh riamh ann fna fcriobtui-
ribh, A'chloch a dhiult na clochai-
rean, rinneadh i 'n a cloich-chinn
na h oifinn : 's è an Tighearn' a
rinn fo, agus ata fè iongantacli
ann ar fùilibh-ne ?
43 Uime fin a deirimribh, Gu'n
toirear rioghachd Dhe uaibhfe, a-
gus gu'n tiubhrar do chinneach
eile i, a bheir a toraidh uatha.
44 Agus ge b'è neach a thui-
teas air a' chloich fo, brisfear è ;
ach ge b'è air an tuit fi, do ni
fi mìn luaithreadh dheth.
45 Agus an uair a chuala na
h àrd-fhagairtean agus r.a Phairifich
2
\_ an f hìon-Iios.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence