Skip to main content

‹‹‹ prev (36) [Page 30][Page 30]

(38) next ››› [Page 32][Page 32]

(37) [Page 31] -
CAIB.
chum na beatha air leth fhùil, na
dà fhùil a bhi agad agus thu bhi
air do thilgeacìh ann an teineifrinn.
to Thugaibh an aire nach dean
fibh tarèuis air aon neach do'n
mbuintir bhig fo ; oir a deirimfe
ribh, gu bhuil an Aingil-fm aimeamh
a' faicfin a ghnith gnuis m' Athar-
fa, ata air neamh.
1 1 Oir thainig JVJac an duine
a fhàbhaladh àn ni fin a bha caillte.
1 2 Creud is bar'ail dhuibhfe ? ma
bhitheas aig duine ceud caora, agus
gu'n d'theid a h aon diubh air fea-
charan, nach fàg fè na naoi'-caoi-
rich-dheug agus ceithir fichid, a-
gus nach d'theid fe air feadh nam
beann, dh'iarruidh na caoracb a
chuaidh air fcacharan ?
13 Agus ma tharlas da gu'm
fuigh fè i, gu deimhin a deirim
ribh, Gu'n dean £e tuiileadh gàir-
deachais air fon nà caoracb ftu, na air
fon~ nan naoi'-caqrach-dhedg agus
eeithir fichid, nach deachuidh air
feacharan. ,
14 Mar an ceudna, ni h è toil
bhur 'n Athars' ata air neamh, gu'n
rachadh aon neach dffi'n mhuintir
bhig fo a chail.
i) Tuilleadh eile, Ma phea-
cuicheas do bhràthair a'd' aghaidh,
imthich agus * innis a lochd dha
eidir thu fein agus cifean amhàin :
ma dh'eifdeas è ■ riut, chofainn thu
do bhràthair.
1 6 Ach mar eifd fè riut, tabhair
leat a h aon no dias eile, chum gu 'm
bi f gach ni air-a dheanamh fe-af-
mhach am beul dias no triur a
dh'fhia'nuifibh.
17 Agus ma dhiultas {-è iadfan
eifdeachd, innis don eaglais è : ach
ma dhi-ultas è 'n ea-?lais eifdeachd,
biodh è dhuit mar Gheintileach, a-
gus mar phùibliocanach.
j3 Gu deirahin a deirim ribh,
Ge b'è air bith nithe cheanglas
fibhfe air talamh., bithidh fiad cean-
gailt' air neamh : agus ge'b'è air
bith nithe dh'fhuaifgieas fibhfe air
* dearEhi. f> a chùis ui'eair adeanamb.
xvn'i.
talamh, bithidh fiad fualgailt' aìr
neamh.
19 A-rìs a deirim ribh, Ma
chòirdeas dias aguibh air talamh,
mu tlìimchioll aon ni a dh'iarra?
iad, nithearyo dhoibh le m' Athairs'
ata air neamh.
20 Oir ge b'è àit' am bhuil dias
no triur air an cruinneachadh ann
cionn a chèile a'm' ainmfe, ata mife
ann fin 'n am meadhon.
21 Air dol do Pheadar d"a ionn-
fuidh fan àm firi, a dubhairt fè, A
Thighearna, cia minic a pheacui-
cheas mo bhràthair a'm' aghaidh,
agus a mhaitheas mi dha ? An ann
gu ruig an feachdinha' uair ?
22 A deir lofa ris, Ni abram
riut, gus an feachdmha' uair: ach,
gu deich agus tri fichid feachd uaire.
23 Air an adhbhar fin is cof-
mhuil rioghachd Nèimh' re righ à~
raidh, ler b'àill cunntas a dheanamh
r'a meirbhifeachaibn.
24. Agus an uair a thòfaich fè air
cunntas a dheanamh, thugadh a h aon
d'a ionnfuidh air anraibh aige deich
mìle talanna.
25 Ach do bhri' nach raibh
aige ni Ieis an deanadh è dioladh,
àh'àithin a thighearn' è fein, agus a
bhean, agus a chlann, agus gach
uile nithe bha aig' a reiceadh, agus
dioladh a dheanamh.
26 Air an àdhbhar fin do thuit
an feirbhifeach fin fìos, agus rinn fè
umhlachd dha, ag radh, A Thi-
ghearna, de.an foighidin rium, a-
gus iocaidh mi diiuit an t iomlan,
27 Ann iin air do thighearna an
òglaoich fin truas mòr a ghabhail
ris, leig fè a chead da, agus mhaith
fè na fiacha dha.
28 Achair dol do'n t feirbhifeach
fin fein amach, fhuair ò h aon d'a
choi'-fhejrbhifeachaibh, air an raibh
aige ceud pegh-inn : agus air dha
làmh a chur ann,rug fè air fcornacii
air, ag radh, loc dhamh na bimil
a^arn òti,
o
29 Agiis

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence