Skip to main content

‹‹‹ prev (35) [Page 29][Page 29]

(37) next ››› [Page 31][Page 31]

(36) [Page 30] -
M A T
bhairt fiad, C'ar fon nach b'urradh
iinne a thilgeadh amach ?
20 Agus a dubhairt lofa riu, Air
fon bhur mi-chreidimh : oir gu
fìrinneach a deirim ribh, Nam
biodh aguibh creidimh mar ghràinne
muilaird, deireadh fibh ris a' bheinn
ib, Atharuich as fin ann fùd, agus
dh'atharmcheadh i; agus.ni 'mbioah
ni air bith ea-comafach dhujbh.
2 1 Gidheadh, ni 'n d'theid a' ghnè
fo amach, ach le h ìirnuigh agus le
trofgadh.
22 Agus am feadh a bha iad a'
fantain ann fa Ghalilee, a dubhairt
lofa riu, Bithidh Mac an duine air
a bhrarh thairis do làmhaibh
dhaoine :
21, Agus marbhaibh fiad è, ach
an treas là eir'idh fè : Agus bha
iadfan ro-bhrònach.
24. Agus air teachd dhoibh do
Chapernaum, thainig luchd togbhail
na cìfe gu Peadar, agus a dubhairt
fiad ris, Nach bhuil bhur maighif-
dirfe 'g iocadh na cìfe?
25 A deir eifean, Ata. Agus an
uair a chuaidh fe iteach do'n'tigh,
do labhair Iofa ris air tùs, ag radh,
cheud i do bhar'ails', a Shimoin ?
cia uaith' ata righridh na talmhain
togbhail * càin no cìfe ? 'N ann o
'n cloinn fein, no o choigreachaibh?
26 A deir Peadar ris, O choi-
greachaibh. A dubhairt Iofa ris-fin,
Air an àdhbhar fin ata a' chlann
faor.
27 Gidheadh, chum nach tuga^
maid oilbheum dhoibh, imthich-fe
chum na fairge, agus tilg dubhan
ìnnte, agus tog anceud iafg athig a-
nios: agus air fofgladh a bheoil duit,
gheibh thu bonn airgid : fin ghabh,
agus tabhair dhoibh air mo fhon-fa,
agus air do fhon fein.
CAIB, XVIII.
1 Ata Criofd a' toirt atthne d'a dhei-
fciob/uibh bhì . umhal agus neimh-
chronail, 7 oilbheum ajheachnadh, a-
gus gun iad a dheauamh t'àir air
cloirin bhìg : 1 5 ata e 'g an tea-
gearraidh no duìliilne a
H A.
gafg cionnas is coir dhttinn buntain
r'ar braithribh, o.n uair a bheir
iad oilbheum dhuinn, 21 agus cia
minic bu choir dhuìnn maithcamhnas
a thoirt dhoibh ; 23»/ ata J ì a
imneacbadh le cofamhlacbd ' an righ, a
ghabh cunntas d'a jhearbhanta:bh,
32 a?us a rinn peanas airjin nach
■ do nochd trocair d'a choi' -Jheirbhi-
Jèachfein.
f\ NN fan àm fin fein thainig na
J \ deifciobuil chum lofa, ag radh,
Coa'smò annanrioghachd Nèimif?
2 Agus air do lofa leanabh beag
a ghairm chuige, chuir fè 'n am
meadhon è,
3 Agus a dubhairt fè, Gu f irin-
neach a deirim ribh, Mur iompoi-
chear fibh, agus mur bi fibh mar
leanbana, nach d'theid fibh a iteach
do rioghachd Nèimh'.
4 Air an àdhbhar fin ge b'è
dh'iflicheas è feinmar an leanban fo,
's è fin fein a's mò ann an rio-
ghachd Nèimhe.
5 Agus p-e b'è ghabhas aon lean-
ban d'a leithid ìb ann ara ainm-
fe, gabliuidh fè mife.
6 Ach ge b'è neach a bheir
oilbheum dh'aon neach do'n mhuin-
tir bhig fo ata creidfin annam-fa,
b'fhearr dha gu 'm biodh cloch
mhuilinn air a crochadh r'a mhui-
neal, agus gu 'm biodh è air a
bhàthadh ann an doimhne nafairge.
7 Is an-aoibhinn do'n t faoghal air
fon oilbheimean : oir is eigin do
oilbheimibh teachd: ach is an-
aoibhinn do'n duine fin tre 'n d'thig
an t oilbheum,
8 Uime fin ma bheir do làmh
no do chos àdhbhar -\ oilbheim
dhuit, gearr dhiot iad, agus tilg
uait iad: is fearr dhuit dol a fieach
do'n bheatha air leth chois no air
leth làimh, na dà làimh no dà chois
a bhi agad, is tu bhi air do thil-
geadh ann fan teine fhiorruidh.
o Agus ma bheirdo Ihùil àdhbhar
oilbheim dhuit, fpion afad i, agus
tilg aait i : is fearr dhuit doi a fteach
• chmn
| tuiflidh,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence