Skip to main content

‹‹‹ prev (31) [Page 25][Page 25]

(33) next ››› [Page 27][Page 27]

(32) [Page 26] -
M A T
«g dol ann aghaidh gnàthuchadh
lian finnfireadh ? cir ni 'n ionn-
kid iiad an làmha ari uair a dh'i-
theas iad arari.
3 Ach fhreagair eifean agus a
dubhairt fc riu, C'ar fon ata fibhfe
ag brifcadh àithne D'he le bhur
gnàthuchadh fein ?
4 Oir thng Dia àiihne, ag rr»dh,
Tabhair onoir do t athair agus do
d'mhàthair : agas ge b'c mhallui-
cheas athair no mhàthair, cuirthear *
gti bàs è.
5 Ach a deir fibhfe, Ge b'e neach
a deir r'a athair no r'a mhàthair,
Js tipdhlaca do'n teainpull gach ni
leis am feuJfadh tu buannachJ
fhaghail uamfa,
6 Àgus hach onornich atliair no
mhàthairj bithidb ji faòr. Mar
iin do chuir fibhfe ann neimh-brigh
àklinè Dhe le bhur gnàthuchadh
fein.
7 A ehealgoirean, is maith a rinn
Efaias faidheadoireachd mu'r tim-
chioll, ag radh,
8 Ata am pobull fo à' dlùtha-
chadh riumfa le 'm beul, agus ag
tabhairt onoirdhamh le 'm bilibh :
ach ata an croidliè fada 'uamr.
9 Ach is ann an diomhaoineas a-
taid à' deanamh adhraiJh dbamh-
ia, à' teagaig iitheanta dHàoine nir
fon teaeaifg-.
io Agus air gairm an t ficigh
dha, a dubhairt fè riu, Eiidibh a-
gus tuigibh.
ii Ni h è an 'ni theic a fteach.
fa bheul a fhaluicheas an duine :
ach ?n ni thig arnach as a' bheui,
•'s è fo a .maluicheas an duine,
12 Ann fin thairiig a dheifcio ■
buil, agus a dubhairt fiad ris, Am
bheii fhios agadfa gur gbabh nà
Phairifich oilbheum, taireis doibh
na biiathra ud a chluinntin ?
13 Ach air freagairt dhòfan a
dubhairt fè, Gach uile phlannd'
nach do fhuidhich m' Athair nea-
mhaidhs', fpionthar as a bhun è.
* t flojid (balchair.
H A.
i4.Leigibhleo : 'scinn-iuii dhali
nan dall iaJ. Agus ma threòruicheas
dall dall eik, tuitidh iad araon ann
fan Jìg.
15 Agus air freagairt Jo Phea-
Jara Jubhairt fè ris, Mìnich Jhuinn
an cofamhlachd fo.
lò Agus a dubhairt Iofa, Am
bheil fibhfe mar an ceudna gun
tuigfe fòs ?
17 Nach 'eil fibh a tuigfm fòs,
ce b'è ni a theid a fteach fà bheul,
gu'n d'cheid è fa bhrcinn, agus til-
gear amach do'n * ghuiteir è ?
18 Aeh na riithe fin a thig amach
as a' bheuì, ataid a' teachd o'a
chroidhe, agus is iau fìn a fnalui-
cheas an duine.
19 Oir is ann as a' chroidhe thig
droch fmùaintidh, mortadh, adhal-
riàrias, fbiopachas, gaJuigheachd,
ftadhnùis bhreig', blaiipheme.
20 Is iad fo na nithe a fhalui-
cheas an duine : ach itheadh Ic
Jàmhaibh gunionnlad, -j- cha faluich
fin an Juìne.
n Agus . air Jol Jo Iofa as fin,
chuaidh fè gu cricchuibh Thiruis
agas Shidoin.
22 Agi's fèuchj thainig bean
do m'hiìi.tir Chanaan o na crio-
chuibh fin, agj^ghlapdh fi ris, ag
radh, Dean tròcair orm, a Thighear-
na, a Mhic Dhaibhi ; ata m' in-
ghèan air a baaireadh pu troagh
le deamhan.
23 Ach ni'n d ? thug.eifean freagra?
dh'i ann aon fhocal. Agus thainig
a dheifcìobuil d'a ionnfuidh, agus
cih'Iarr iad air, ag radh, Cuir air
falbh i, oir ata fi glaodhaich 'n ar
Jiaigh-ne.
24 Ach air freàgairt dha-fan a
dubhàirt fè, Nior chuireadh mife,
ach gu caoraibh chaiiite thighe
Ifraeil.
25 'Nfia air teachd Jh'ife do rinn
fi adhradh dhò, ag radh, A Thi-
gheama, j cuidich leam.
26 Ach air freagairt dha-fan a,-
dubhairt fè, Ni 'n cdir aran na
cloinrie
f cho fdluxri, \ fòir orm.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence