Skip to main content

‹‹‹ prev (26) [Page 20][Page 20]

(28) next ››› [Page 22][Page 22]

(27) [Page 21] -
C A I B.
a dubhairt fè ris an ti a dh'innis fo
dha, Cu i mo mhàthair ? agus coiad
«110 bhràithre ?
49 Agus air sìneadh a làimbe
chum a dheifciobul, a dubhairt fè,
Feuch mo mhàthair, agus mo
bhràithre.
50 Oir ge b'è neach a ni toil
m' Athars' ata air neamh, is è
fin fein mo bhràthair, mo phiuthar,
agus mo mhàthair.
C A I B. XIII.
Cofamhlachd an t Jloladoir agus an
t sìl, 18 air na eidir-mhìnea~
chadk* 24 Parabla an t fìhmhu-
Jìaird, 33 na laibhin, 44 an
ionmhais fholaìcht" ', 45 na neamh-
nuid' : 47 Ah lìn air na thilge
fa chuan : 5 3 slgus cionnas a
rinneadh tair air Criofd le muin*
tir a dhtithcha fein.
I R. an là fin fein chuaidh
Iofa amach as an tigh, agus
fhuidh fè re taoibh na fairge.
2 Agus do chruinnich fluagh
mòr d'a ionnfuidh, air chor as air
dol a fteach do Iuing dha, gur
fhuidh fè, agus do iheas an fluagh
liil' air an tràigh-
3 Agus labhaìr fè mòran do
nithibh riu * am parablaibh, ag
radh, Fèuch, do chuaidh Sioladoir
amach a chur sìl.
4 Agus ag cur an t sìl da, thuit
cuid dheth re taoibh an ròid, a-
gus thainig na h èunlaith agus
dh'ith fiad è.
5 Do thuit cuid air ionadaibh
clochach, far nach raibh aige mòran
talmhain : agus air ball dh'fhàs
fè fuas, do bhrigh nach raibh
doimhneachd talmhain aige :
6 Ach air eirigh do'n ghrèin
dhothadh è, agus air fon nach
raibh freamh aige, fhearg fè as.
7 Agus do thuit cuid a' meafg
droighinn : agus dh'f hàs androigh-
ionn fuas agus mhùch fè è.
-8 Ach thuit cuid eile àhèth
* ann eomhadaibli.
XIII.
am fearann maith, agus thug fè
toradh amach, cuid a cheud uiread,
cuid a thri fichid, cuid a.dheich 'ar
fhichid uiread 's a chuireadh.
9 Ge b'è neach aig am bhuil
cluafachum eifdeachd, eifdeadh è.
10 Agus thainig a dheifcìobuil,
agus a dubhairt fiad ris, C'ar fon
ata thu a' labhairt riu ann cofamh-
lachduibh ?
1 r Air freagairt dha-fan a du-
bhairt fè riu, Do bhrigh gu'n
d'thugadh dhuibhfe eòias a bhi a-
gaibh -air rùn diomhair rioghachd
nèimh', ach dhoibhfm ni 'm bheil
fo air a thabhairt.
1 2 Oir ge b'è neach aig am bheil,
dha-fan bheirthear, agus bithidh
aige an tuille' pailteis : ach ge b'è
neach aig nach bhuil, uaithe-fm
bheirthear eadhon an ni ata aige.
1 3 Uime fin ataims' a' labhairt
riu am parablaibh : do bhrigh air
dhoibh faicfin ni 'm faic fiad, a-
gus ag cluinntin ni 'n cluinn fiad,
agus ni mò a thuigeas iad.
14 Agus ionnta-fa 'ta faidh-
eàdoireachd Efoias air a coimh-
lionadh, ata 'g radh, Le h eifdeachd
cluinnidh fibh, agus ni 'n tuig
fibh ; agus le faiciin chi fibh, a-
gus ni 'n aithnich fibh.
1 5 Oir ata cròidhe a' phobuill fo
air fàs reamhaf, agus an cluafan
mall chum eifdeachd, agus do
dhruid iiad an fùile ; t eagal uair
air bith gu 'm faiceadh iad le 'n
fùilibh, agus gu'n cluinneadh iad
le 'n cluafaibh, agus gu'n tuigeadh
iad k 'n croidhe, agus gu'm biodh
iad air an iompochadh, agus gu'n
Cànuichinns' iad.
16 Ach is beannuicht' bhur
fùile-fe, oir ata iad a' faicfm ; agus
bhur cluafa, oir ata fiad a' cluinn-
tin.
17 Oir a deirim 'ribh gu fìrin-
neach, Gur b' iornadh faidhe, a-
gus fìreanaidh ler bu rohiann na
nithe-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence