Skip to main content

‹‹‹ prev (22) [Page 16][Page 16]

(24) next ››› [Page 18][Page 18]

(23) [Page 17] -
C A r b.
} gaìrm d*a iinvftidì} d" ?nbuin ■
tir aig am bheil mothuchadh air
ualìach am peacaidh.
A GUS tharladh, an ti'air do chrio-
J~\ chmiich lofa àitheanta a
thabhairt d'a dhà dheifciobul deug,
gu'n d'imthich fè as fin a theagalg
agus a fhearmonuchadli 'n am bail-
tibh.
2 'Noife an uair a chual' Eoin
fa phriofun gniomhartha Chriofd,
chuir fè dias d'a dheifciobluibh d'a
ionnfuidh*
3 Agus a dubhairt fè ris, An
tufa an ti ud a bha re teachd, no
am bi fuil aguinn re neacli èil'e ?
4 Do fhreagair Iofa agus a du-
bhairtfè riu, Imthichibh agus inn-
fibh do Eoin na nithe àtà fibh ag
cluinntin agus a' fatcfin :
5 Ataid na doill ag faghail an
radhairc, agus na bacaich ag im-
theachd, ataid na lobhair air an *
glanadh, agus nabothairagcluinn-
tin, ata na mairbh air an dù-
fgadh, agus an foifgeul air a fbear-
monach' do na bochduibh.
6 Agus is beannuicht' an ti nach
fuigh oilbheum ionnamfa.
7 Agus air imtheaclid dhoibh-
fin air falbh, thòfaich lofa air Ja-
bhairtris an tfluagh mu thimchioll
Eoin, ag radh, Creud è an ni a
chuaidh fibh amach do'n f hàlach
a dh'f haicfin ? arf i cuiice air a
crathadh le gaoith ?
8 Ach creud è an ni a chuaidh
fibh amach d'a fhaicfm ? an e
duine air a fgeuduchadh ann an
eadach mìn? fèuch, a' mhuintir
ata caitheamh eadaich mliìn, is
ann an tighibh righridh ata fiad.
9 Ach creud c an ni a chuaidh
fibh amach d'a f haicfin ? An è
faidh ? feadh, deirim ribh, agus
neach is mò nafàidh.
io Oir is è ib an ti mu 'm bhuil
c fcriobht', Fcuch, cuirim-fe mo
thqachdaire roimh do ghnuis,
* thòfa'ch fè alr.
VLti
neach a dh'uÌImhuicheas > do
flilighe romhad.
it Gu deimhin a deirim ribh,
A'meafg na muintir fin a rugadh
le mnaibh, nach d'eirich neach a's
mò na Eoin Bàifde: gidheadh, anti
fin is lugha ann rioghachd nèimh',
is mò è na eifean.
12 Agus olaichibh Eoin Baifde,
gus a noife, ata rioghachd nèimli'
a fulaàg ainneart, agus luchd na
h aihaèart 'g a glacadh ie Jà-
mhachas làidir.
13 Oii do rinu na fàidhe uile,
agus an làgh fàidiieadoireaciid gu
ài/i Euin.
14 Agbs ma 's toil liblii a gha-
bhail, is è fo Eiias a blia chum
* teachd.
15 Ge b'è aig am bhuil clua :
fan clium eifdeachd, eifdeadli è.
16 Ach cia ris a fhamliluicheas-
mife an gineaiach fo ? Is .cojmhal
è re cloinn a Ihuidheas ann fna
marguibh, agus ag eigheach r' an
companaeltaibh,
17 Agus ag radh, Rinn finne
piobaireachd dhuiblifie, ach cha do
rinn fiblife damlafa dhuinne ; rinn.
fmne caòine dhuibhfe, ach ni 'n
d'rinn fibhfe gul.
18 Oir tliainig Eoin ni h ann
ag itheadh no'g òi, agusadeir fiad,
Ata deamhan aig'e.
19 Do thainig Mac ,an duine
ag itheadli agus ag òi, agus a deir
fiad, Fèucli, duine geòcach ' agus
pòtair fiona, caraid nam puiblioca-
nacìi agus nam peacach : acli
ata gliocas air a fireunacliadh Jeis
a cloinn.
20 Ann fin * thionnfgain fè
achmiìafan a thabliairt do na bail-
tibh ann fa niò a rinneadh d'a
oibribh cumhachdacn', air fon
na.cli do rinn fiad aithreàchas.
2 1 Is an-aoibhinn duit, a Clio-
rafin, is an-aoibliinn duit, a Bheth-
fitida ; oiraam biodh na h oibridìi
f S - cumh-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence