Skip to main content

‹‹‹ prev (21) [Page 15][Page 15]

(23) next ››› [Page 17][Page 17]

(22) [Page 16] -
M A
24 Ni bhuil an deifciobul os-
cionn a mhaighifdir, no an feir-
bhifeach os-cionn a thighearna.
25 Is leòir do'n deifciobul bhi
mar a mhaighifdir, agusdo'n tfeir-
bhifeach bhi mar a thighearna: ma
ghoir fiad Beelzebub do f hear an
tighe, nach mb na fin a ghoìreas
iad è d'a mhuintir ?
26 Uime fin na biodh eagal
oirbh rompa : oir ni 'm bhuil ni
fam bith folaichte, nach foillfi-
chear ; agus ni bhuil aon ni ann
ceilt, nach aithnichear.
27 An ni a dh'innfeas mife
dhuibh fan dorchadas, labhruibh
è fan t folus : agus an ni a chluin-
neas fìbh fa chluais, fearmonui-
chibh è air mullach nan tighean.
28 Agus na biodh eagal na
muintir fin oirbh a mharbhas an
corp, ach aig nach bhuil comas
an t anam a mharbhadh : ach gu
ma mò bhitheas eagal an Ti ud
oirbh 'ta comafach an corp agus
an t anam a mhilleadh araon ann
ifrinn.
29 Nach bhuil dà * ghealbhonn
air an reiceadh air iheoirling ?
agus ni 'n tuit a h aon aca air an
talamh as eugmhais frefdeil bhur
n Atharfa.
30 Ach ataid eadhon fuilteine
bhur cinn uil' air an àireamh.
3 1 Air an àdhbhar fin na biodh
eagal oirbh, is fearr fibhfe na mò-
ran ghealbhonn.
32 Uime fin ge b'è dh'aidmhi-
eheas mife am iìadhnuis dhaoine,
aidmhichidh mife eifean mar an
ceudna am fiadhnuis m' Athar ata
air neamh.
3 3 Ach ge b'è dh'àichfheunas
mife am fiadhnuis dhaoine, àich-
fheunaidh mife eifean am fiadhnuis
m'Athar ata air neamh.
34 Na meafuibh gu'n d' thai-
nig mife a chur fiothchaint air an
talamh : ni h ann a chur fioth-
T H A.
chaint thainlg mi, ach a chur
cioidheamh.
35 Oir do thainig mi a chur
^duine ann aghaidh athar, agus na
h inghin ann aghaidh a màthar, a-
gus bean a' mhic ann aghaidh a
màthar-chèile.
36 Agus is iad muintir a thea--
ghlaich fein a bhitheas 'n an
naimhdibh do dhuine.
37 Ge b'è ghràdhuicheas athair
no màthair ni is mò na mife, cha
•J- 'n airidh orm è : agus ge b'è
ghràdhuicheas mac no inghean os
mo chionn-fa, cha 'n airidh orm
è :
38 Agus an ti nach glac a
chrann ceufda, agus nach Iean
mife, cha 'n f hiu è mife.
39 Ge b'è gheibh anam, cail-
lidh fè è : agus ge b'è chailleas
anam air mo fhonfii, gheibh fè è.
40 An ti a ghabhas ribhfe, ga-
bhaidh fè riumfa ; agus ge b'è
ghabhas riumfa, gabhaidh fè tis
an ti a chuir uaith' mi.
41 An ti a ghabhas re fàidh
ann ainm fàidh, gheibh fè duais
f àidh ; agus ge b'è ghabhas x-e
firean ann ainm firein, gheibh fè
duais firein.
42 Agus ge r b'è bheir cupan
dh'uifge iuar amhàin r'a òl dh'aon
neach do na daoinibh beaga fo,
ann ainm deifciobuil, gu deimhin
a deirim ribh, nach caiil fè air chor
fam bith a f luigheachd.
G A I B. XI.
2 '7*<ar Eoin ag car a dheifciolul
dtiionvfuidh Chriofd, 7 Fiadhnuis
mit ihimchioll Eoin, 18 Bar'ail d*
phobuill, araon ?nu thimchìoll
Eoin agus Chriofd, 20 'Ta Criofd
à 1 cronuchadh mi-thaingealachd,
agus mi-aithreachas Bhethfaida t
Chorafin, agzis Chapernaum : 2J
agus ag cliuthachadh gliocais A-
thar a dtifhoillfich an Soifgeul
do dhaoinibh Jìtnplidh, 28 tha
fparais
f 'n fhiu è mifc. f dhu3:$.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence