Skip to main content

‹‹‹ prev (17) [Page 11][Page 11]

(19) next ››› [Page 13][Page 13]

(18) [Page 12] -
M A T
18 Agus an uair a chunnairc
Iofa fluagh mòr m'a thimchioll,
dh'àithin fè dol a fin do 'n taoibh
eile.
19 Agus thainig fcriobhuich' à-
raidh, agus a dubhairt fè ris, A
mhaighifdir, Jeanuidh mifethu, ge
b'è airbith ball an d'theid thu.
20 Agus a dubhairt Iofa ris, A-
ta * broclain aig naSionnaich, a-
gus neid aig èunlaith an aidheir ;
ach ni 'm bheil aig Mac an duine
ionad annan cuir fè a cheannfuidh.
21 Agus a dubhairt fear eile
d'a dheifciobluibh ris, A Thighear-
na, leig dhamh-fa im'eachd air
tùs agus m'athair adhlacadh.
22 Ach a dubhairt Iofa ris,
Lean'mife, agus leig leis na mairbh
am mairbh fein adhlacadh.
23 Agus air dol dhòfan a (teach
do'n luing, lean a dheifciobuil
è.
24 Agus fèuch, dh'eirich lìoirm
mhòr air an fhairge, ionnas gu'n
d'fholaich na tonna an lòng : ach
bha eifean 'n a chodal.
25 Agus thainig a dheifciobuil
d'a ionniuidh, agus dhùifg iad è,
ag radh, A Thighearna, teafairg
finn: ata finn caillte.
26 Agus a dubhairt fè riu,
Creud fa 'm bheil libh eaglach,
fibhiè air bheag creidimh ? Ann
fin dh'eirich fè asnis chronuich fè
o
na gaotha agus an fhairge, agus
bha ciuineas mòr ann.
27 Ach ghabh na daoine ion-
gantas, ag radh, Creud è ghnè
dhuine fo, gu bheil na gaotha fein
agus an f hairge umhal dha ?
28 Agus air teachd dha do'n
taoibh eile, gu tlr nan Geirgifi-
neach, thachair dias do dhaoinibh
air, ann an raibh deamhain, teachd
amach as na tuamaibh. agus bhx
jad ro-gharg, ionnas nach feud-'
fadh duine air bith an t llighe fin a
ghabh
ail.
* tuiU.
H A.
29 Agus fèuch, ghlaodh iad,
ag radh, Creud è ar gnothuch-
ne riut, IofaaMhic Dhe? And'thai-
nig thu ann fo d'ar pianadh roimh'
an àm ?
30 Agus bha treud mhòr do mhu-
caibh am fad uatha, ag inealtradh.
31 Agus dh'iarr na deamhaiu
dh'athchuinge air-fin, ag radh,
Ma thilgeas tu amach finn, leig
dhuinn dol fan treud mhuc ud.
32 Agus a dubhairt fè riu, Im'i-
chibh. Agus air dol amach
dhoibh, chuaidh fiad ann fan treud
mhuc : agus f èuch, do ruidh an
treud mhuc uile gu dian, fios air
ionad fcorrach, do'n chuan; agus
chailleadh fna h uifgibh iad.
33 Agus theich na buachail-
lean, agus chuaidh iad do'n bhaile,
agus dh'innis iad na nithe-fe uile ;
agus fòs na thachair dhoibhfin
ann an raibh na deamhain.
34 Agus fèuch, chuaidh am
bail' uile amach chum Iofa a
chomhlachadh, agus an uair a
chunnairc fiad è, ghuidh iad air
im'eachd as an criochaibh-fm.
C A I B. IX.
2 Taireis do Chriofd neach air an
raibh am pairilis a leigheas, 9 A-
ta fe a^ gairm Mhatha bhordnci
cìs, 10 ag itheadh maille re cis-
mhaoraìbh agus peacaichibh, 14 a'
feafamh pairt a dheifciobul ào
bhrigh nach raibh iad a' gnà'
thuchadh trofgaidh, 20 Slànu-
chadh n a mnà air an raibh dor-
tadh fola, 23 ag togbhail o' m
Ihàs inghean Iairuis, 27 ag ta-
bhairt a?i radharc do dhias dhall,
32 ag fànuchadh an duine
bhailbh ann an raibh Deamhan,
36 à~ gabhail truas mòr do'n
t fluagh.
GUS air dol ann luing dha,
do chuaidh fè thar an uifge,
agus thainig fè d'a bhaile fein.
2 Agus fèuch, thug iad d'a
ionnfuidh
f casi

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence