Skip to main content

‹‹‹ prev (16) [Page 10][Page 10]

(18) next ››› [Page 12][Page 12]

(17) [Page 11] -
C A I
agus ni h ann mar na fgrio-
bhuiche.
C A I B. VIII.
2 Do ghlan Crlofd an lobhar, £
Jhlànuich e fcirbhifeach a' Chaip-
tin cheud, 14 màthair-cheilc
Pheadair, 16 agus vioran eile
bha fui' ghalaraibh, 19 nochd è
cionnas is coir èfein a leanmhuinn :
23 choifg fè an Jìoinn air a'
chuan, 28 dhfhògair fè n'a
deamhain a dias dhaoine air an
do ghabh ìad feilbh ; 31 agus
dhfhuìaing fe dhoibb dol a ftigh
fia mucaibh.
\ GUS taireis teachd o'n t fliabh
ìr\ dha, lean cuideachd mhòr è.
2 Agus fèuch, thainig lobhar,
agus thug fè onoir dha, ag radh,
A Thighearna, ma's toil leatfa, is
comafach thu air mife a ghl'a-
nadh.
3 Agus fhìn Iofa amach a iàmh,
agus bhean è ris, ag radh, Ata
mi toileach, bi thufa glan. A-
gus air ball bha a loibhre air a
glanadh.
4 Agus «1 dubhairt Iofa ris,
Fèuch nach innis thu do dhuine
air bith, ach im'ich, laifbein thu
fein do 'n t fagairt, agus beir
chuige an tiodhlacadh a dh' ài-
thin Maois, mar fhiadhnuis dhoihh.
5 Agus air dol do Iofa fteach
do Chapernaum, thainig d'a ionn-
fuidh Caiptin cheud, a' guidheadh
air,
6 Agus ag radh, A Thighear-
na, ata m' òglaoch 'n a luidli' a
ftigh am pairilis, agus air a phia-
nadh gu ro-iomarcach.
7 A deir loia ris, Thig mife
agus flànuichidh mi è.
8 Agus air ireagairt do'n Chaip-
tin a dubhairt fè, A Thighearna,
cha 'n f hiu mife thufa a theachd a
ileach fa m' chleith : ach amhàin
abair am focai, agus flànuichear
m' òglaoch.
b. vnr.
9 Oir is duine mife fein ata fui'
ùghdarras, aig am bhuil faighd-
fheara fum : agus a deirim ris
an fhèar fo, Im'ich, agus im'ichidh
fè : agus ris an fhear fo eile,
Thig, agus thig fè : agus re m'
fliearbhanta, Dean fo, agus ni fè
è.
10 Air cluinntin fo do Iofa,
ghabh fè iongantas, agus a du %
bhairt fè ris a' mhuintir a bha
'g a leantuin, Gu flrinneach a dei-
rim ribh, nach d'fhuair mi erei-
dimh co-inòr as fo, ann an Ifrael
fein. ,
1 1 Agus a deirim ribh, gu'n
d' thig mòran o 'n àird an ear agus
o 'n àird an iar, agus fuidhidh iad
maille re Abraham, agus Ifaac,
agus Iacob, ann an Rioghachd
nèimh'.
12 Ach tilgear clann na rio-
ghachd ann dorchadas ata leith a-
muigh : bithidh ann fin guì agus
gearradh fhiacall.
13 Agus a dubhairt Iofa ris a'
chaiptin cheud, Im'ich romhad, a->
gus biodh dhuit a reir mar a chreid
thu. Agus fhlànuicheadh a fhear->
bhanta air an uair fin fein.
14 Agus air teachd do Iofa gu
tigh Pheadair, chunnairc fè mà-
thair a mhnà 'n a luidhe, agus I
ann * am fiabhrus.
15 Agus bhean fò r'a làimh,
agus dh'fhàg am fiabhrus i : a-
gus dh'eirich fi agus rinn fi fri-
thealadh dhoibh.
16 Agus an uair a bha am
feafcar air teachd, thug iad d'a
ionnfuidh mò.ran ann an raibh dea-
mhain ; agus thilg fè na fpioruid
amach le fhocai, agus- ihlànuich
fè iad uile a bha ea-flan :
17 Do chum gu'n coimhlionadh
an ni a Jabhradh le Efaias am
fàidh, ag radh, Ghabh eifean ar
n anmhuinneachda air fein, agus
dh'iomchair fè ar n f eafiaintidh,
B 2 18 AguS
* aR teafuich. | _g^Iaraìdh.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence