Skip to main content

‹‹‹ prev (15) [Page 9][Page 9]

(17) next ››› [Page 11][Page 11]

(16) [Page 10] -
M A T
§ Olr gach uile neach a dh'iar-
tas, - glacuidh fè : agus ge b'è a
iorgaicheas, gheibh fè : agus do
'n ti a bhuaiieas cm dorus, fo-
fgaihar.
9 Oir co an duine agaibhfe,
ma 's è 's gu'n iarr a mhac aran,
a bheir cioch dha ?
ioAgus ma's iafg a dh'iarras
è, an tabhair è naithir nimhe
dhò?
ii Air an àdhbhar fin m'ata
fhios aguibhfe ata oJc, tiodhla-
caidh maith' a thabhairt do bhur
cloinn, nachmò na fin a bheir bhur
n Athair ata air neamh nithe maithe
dhoibhfin a dh'iarras air iadì
12 Uime fin gach uile ni bu
mhiann libh daoine a dheanamh
dhuibh, deanaibhfe a leithid
dhoibhfm mar an ceudna : oir is è
fo an lagh agus na fàidhe.
13 Im'ichibli a fteach air an
dorus chumhann ; oir is fa'rfmg
an dorus, agus is leathan an '
t flighe ata treòruchadh chum
fgrios, agus is lionmhor iad ata
dol a fteach uirre :
14 Do bhri' gur cumhann an
dorus, agus gur ai'-Jeathan an
t flighe ata treòruchadh cham na
beatha> agus is tearc iad ata 'g
amas uirre.
15: Tuìlleadh eiie coimheadaibh
fibh fein o na fàidhibh brèige, a
thig d'ar ionnfttidh ann an cu-
laibh chaorach, ach ata 'n Jeith a
ftigh 'nammadraibh allta.
16 Air an toraibh aithnichidh
fibh iad : an tionail daoine dear-
can fìona do dhriììbh, no fi^eis
o
do na *fothannanaibh ?
17 Agus mar fin do bheir gach
uile chrann maith toradh maith :
ach do bheir an droch chrann
droch thoradh.
iS Ni h eudar leis a' chraoibh
mhaith droch thoradh iomchar :
no Ieis an droch chraoibh toradh
maith a thabhairt.
* chiaranaibh, f thaìnig anuas. \ &a
tì A.
19 Gach uile chrann nach iom-
chair toradh maith, gearthar fios
è agus tilgear fan teine è.
20 Air aa àdhbhar fin 's ana
air an toraibh dh'aithnicheas fibh
iad.
2 1 Ni h è gach uile neach a deir
riumfa, A Thighearna, a Thighear-
na, a theid a fteach do rio-
ghachd nèimh' : ach an ti do ni
toil m' Atharfa ata air neamh.
22 Is iomadh iad a deir rium-
fà fan là ud, A Thighearna, a
Thighearna, nach do rinn finn a'
t ainmfe fàidheadoireachd ? agus
a' t ainmfe nach do thilg finn amach
deamhain ? agus a' t ainmfe nach
do rinn fmn iomadh miorbhuile ?
23 Agus ann fm aidmhichidh
mife os àird dhoibh, Nior b' aithne
dhamh riamh fibh: im'ichibh uam
a iuchd deanamh na h eacorach.
24 Air an àdhbhar fm, gach
uile neach a chluinneas na bria-
thra-fa agamfa, agus a ni iad,
famhluichidh mi è re duine glic
a thog a thigh air carraig :
25 Agus do f thuirling an
J fheurthuinn, agus thainig na
tuilte, agus fheid na gaotha, agus
do bhuail iad air an tigh ud : a-
gus nior thuit fc t oir bha a bhu-
nadh fuidhicht' air carraig.
26 Agus gach uile neach a
chluinneas na briathra fo agamfa,
agus nach coimhlion iad, famhlui-
chear è re duine aìmideach a thog
a thigh air a' ghaineamh :
27 Agus thuirling an fheur-
thuinn, agus thainig na tuilte, a-
gus fheid na gaotha, agus bhuail
iad air an tigh ud : agus do thuit
fè, agus bu mhòr a thuiteam.
28 Agus || tharladh aii uair a
chriochnaich lofa na briathra-fa,
gu'n do ghabh uathbhas am po-
bull r'a theagafg-fan
29 Oir theagaifg fè iad 'ma-r
neach aig an raibh § cumhachd,
ae:ns
o
t uifge. Sj thachair. § ùghdarra-s.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence