Skip to main content

‹‹‹ prev (10) [Page 4][Page 4]

(12) next ››› [Page 6][Page 6]

(11) [Page 5] -
c a r B
goirthear Peadar, agu-s Aindreas a
bhràthair, a' tilgeadh lìn fanfhairge:
(oir b'iafgairidh iad).
19 Agus a deir.fè riu, Leanaibh
rnife, agus hi mi iafgairidh air
daoinibh dhibh.
20 Agus air fàgbhail an lionta
àir ball dhoibh, lean fiadeifean.
2 1 Agus air triall da as fìn, chun-
f.airc fè dias eile bhràithre, Seumas
mac Shebedee, agus Eoin a bhrà-
thair, ann luing maille r' an athair
Sèbedee, ag càrànth an lionta : a-
gus ghairm fè iad.
22 Agus aii fàgbhail na luinge,
agus an àthar dhoibh air ball, dp
2ean fiad e-
' 23 Agusdh'imichlofa ma chuairt
na Galiìee uile, ag teagafg 'n an
fionagogaìbhj agus ag fearmona-
chadh foifgeil na rioghachd, agus
a' flànuchadh gach gnè thinnis, a-
gus gach gnè eacail a' meafg an
t iluaigh.
24' Agus chuaidh a chliu feadh
na Siria uile : agus thug fiad d'a
ionnfuidh iadfan uile a bha eaflan,
agus' a bba air an cuibhreachadh le
galaruibh, agus * piantuibh eag-
fàfhhia, agus iadfan aig an raibh
deamhain ionnta, agus air an raibh
an tuitimeas, agus iuchd pairilìfe ;
àgtfs ihlànuich fè iad.
25 Agus lean cuideachd mhòr è,
'n Ghalilee, agus o Dhecapoiis,
agus o Hie-rufaÌern, agus o Iudea,
agus o na criochaibh ata do 'n taobh
thail do Iordan.
C A 1 B. V.
Searmoin Chriofd air an tfiabb, unn
am bhe'd na h ffchd beannachda, a-
gus mt neachadh an Lagha.
GUS an ua-ir do chunnairc Iofa
an iluagh, chuaidh è fuas air'
fliabh : agus air fuidh' dhò, thai-
nig a dheiiciobuil d'a ionnfuidh.
2 Agus air fofglàdh a bheil da,'
theagaifg fè iad, ag radh,
3 Is beannuicht' iads' ata bochd
* biijadh rriìè phiaRiiubli'. f eeannfcich.-
A
'n an fpiorad : oir is leo rioghachc
nèimh'.
4 Is beannuicht' iads' ata ve
br'òn : oir gheibh fiad fòìas.
5 Is bcannuichte na daoine f ma-
cant': oir fcalbhuichidh iad an ta-
lamh mar dhligh' oighreachd.
6 ls beannuicht' an dream air ara
bhuil ocras agus tart J nacorach:
oir fàiuichear ind.
7 Is beànnuicht' na daoine trò-
caireach : oir gheibh fiad tròcair.
8 Is beannuicht' na daoine 'ta
glan 'n an croidhe : cir chi fiad
Di'a.
9 Is beannuichte luchd dheanamh
na fiothchaint ; oir goirthear clana
Ì3e dhiubh.
10 Ts beannuicht' an dream ata
fulang geur-leanmhuin air fon na
còrach : oir is ieo-fa rioediachd
neimli -
1 1 Is beannuicht' a bhitheas fibh.
an uair a bheir daoine an-cainnt
dhuibh, agus a ni fiad gcur-Iean-
mhuin oirbb, agus a labhras iad
gach uile dhroch fhocal ribh gu
breugach air mo fgàthfa.
12 Annfin deanuibh gàirdeachas,
agusbithibhro-ihubhach: oir is mòr
bhur § luigheachd air neamh : oir is
mar fiu do rinn fiad geur-leanmhuin
air na fàldhibh thainig romhaibh.
13 ìs fibhfe falann na tal-
mhain : gidheadh ma chailleas an fa-
lann a bhlas, creud leis an faiilfear
è ? ni bhuiì feum ann o fin fuas,
ach a thilgeadh amach, agus afhal-
tairt fa choiaibh dhaoine.
S4 Is fibhfe folus an t faoghaiL
Ni h eudar baile ata air a fhuidhea-
chadh air fiiabh fholach,
15 Agus cha las daoine coinneal,
chum as gu 'n cuir iad i fa bheul
|J buifeil, ach ann an coinnìeir, a-
gus ni fi foìus do nam bheil a ili?h.
' 16 Gu ma h ann mar fin a dhea!
ruicheas bhur folus arm làthair
dhaòine, chum as gu faic iad bhur
deadh .
| na fireutiteaobd . § d'.sais. [[ foiihiah.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence