Skip to main content

‹‹‹ prev (27) Page 13Page 13

(29) next ››› Page 15Page 15

(28) Page 14 -
s
!4 <ts4D TIMCBIO L
Noomli do dul eatorra anghenemhain mliic De
jondas nachiailedhchaighte eles au tfalcarfaach
;oinbhiadh gloine ro fboitfe aige*
5 4. LMasead atamaid agfogklttm a* fo gurab
eginancoch at A agnaomhthadh d'haeinede abhi
eth fen faor a rimlejal, & gw b'egin do gbloine
( amhn iladera ind) tofaigh do bheth aigeobhroind
amhathar do chum go mbiadh fe mle naomhtha do
‘Dhia gan abheth arna Jhalchadh le fal arbioth an
chinigh dhaonan}
Is amlaidhfinfenthiigim. 8* Doj^h#^
5^. fiend fa leme and tnthairisgolnatbo aim-
jir bhretbe Crotft do chum abhaii^agf igbhail cache
a ii mle bheathadb addhiatdh,
Ar fonnach fuilid nethe ar bioth arna lamhu-
obadh and fo, ach nethe bheanas comhairidhe
fer flaunghadne, jondas go gcomhchongmhand
fiad ar chor egin jonta fen a fhubftainte. ^ ,
5(5. fiend nach abair tu gontimchiol d’enfho
calgnr eg /<?, atht at a tu acur les fin maraon annta
an ghuibhearnoirfharfnlamg fe anfhais}
At a fin asfeaiadh, nj he amhajndo dhaing- \
niuehadh iwheachtra, ach fos do chum godtujg-
iTits a bhafon do bheth; abhfbchair achelej & dha-
mnadh. , . . . r.„
57. Cuir fios, & mi nigh fo tn u fuller e tna
rnnr fin} , „ . , ,
Do fuajr fe basdfulang. dodhiol na pens
do dlighcad dhinne 6t ar an gcorfadbar fooradh
uaithe", & at mbeth dhuinne (amhail atamaid
uilc jnar bbpeacahaibh ) aontach, & fooi bhre~
■ as^hnas

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence