Skip to main content

Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870

' Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 ' contains the following 166 items:

Thumbnail for '1841 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841 - Laoidhean spioradail [100284161]

Publisher: John Niven & Son

Author: Macdougall, Duncan, of Tiree

Date published: 1841

Thumbnail for '1841 - Sar-obair nam bard Gaelach; or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841 - Sar-obair nam bard Gaelach; or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards [110175834]

Editor: Mackenzie, John, 1806-1848

Publisher: Macgregor, Polson, & Co.

Printer: Khull, Edward

Date published: 1841

Thumbnail for '1841-1860 - Life of John Covey'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841-1860 - Life of John Covey [102826567]

Publisher: Religious Tract Society (Great Britain)

Printer: John Niven & Son

Probable date published: 1841-1860

Thumbnail for '1842 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Laoidhean spioradail [102696449]

Author: Grant, Daniel of Tullymet

Printer: Fisher, J. (John), printer in Perth

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna [100288551]

Publisher: Macvean, D. (Duncan)

Author: Willison, John, 1680-1750

Date published: 1842

Thumbnail for '1842 - Faclair Gailig us Beurla'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Faclair Gailig us Beurla [101255082]

Publisher: Morison, Robert, 1764-1853

Author: Maceachen, Ewen, 1769-1849

Date published: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh [101647149]

Publisher: National Bible Society of Scotland

Printer: Crawford and M'Cabe

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh [101799803]

Printer: Anderson & Bryce

Publisher: Edinburgh Bible Society

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Laoidhean spioradail [108521368]

Author: MacPhee, Malcolm, active 1842

Printer: Miller, William, printer in Glasgow, active 1842

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum gaelic albannaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum gaelic albannaich [104187267]

Printer: Anderson & Bryce

Publisher: Edinburgh Bible Society

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842? - Earail-mhineachaidh do shluagh na h-Alba, mu chor na h-Eaglais, an Gaelic'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842? - Earail-mhineachaidh do shluagh na h-Alba, mu chor na h-Eaglais, an Gaelic [103244193]

Date printed: 1842

Thumbnail for '1843 - Còmhradh mu chor na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Còmhradh mu chor na h-Eaglaise [103244197]

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Khull, Edward

Author: Macleod, Norman, 1783-1862

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Dleasdanas Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Dleasdanas Eaglais na h-Alba [103244202]

Printer: Bell & Bain (Firm)

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh [101811663]

Publisher: Edinburgh Bible Society

Printer: Murray & Gibb

Date printed: 1843

Thumbnail for '1843 - Stéidhean a' Ghràmair Ghaëlig'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Stéidhean a' Ghràmair Ghaëlig [101711607]

Publisher: Oliver and Boyd (Edinburgh, Scotland)

Author: Forbes, John, 1818-1863

Date published: 1848

Thumbnail for '1843 - Gràmar Dùbailt, Beurla 'us Gàelig'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Gràmar Dùbailt, Beurla 'us Gàelig [101608829]

Author: Forbes, John, 1818-1863

Printer: Thornton & Collie

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Clreachail (no Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Clreachail (no Eaglais na h-Alba [100290195]

Publisher: Macvean, D. (Duncan)

Author: Church of Scotland

Printer: Bell and Bain

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Double grammar, of English and Gaelic, in which the principles of both languages are clearly explained'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Double grammar, of English and Gaelic, in which the principles of both languages are clearly explained [104184099]

Author: Forbes, John, 1818-1863

Publisher: William Whyte & Co.

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Poems, and translations, in verse, from admired compositions of the ancient Celtic bards'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Poems, and translations, in verse, from admired compositions of the ancient Celtic bards [104357784]

Author: Munro, Robert, active 1843-1856

Printer: Brydone, James, active 1836-1893

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd [109490554]

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Author: Farquharson, Archibald, 1801-1878

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba)'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba) [109490561]

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba)'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba) [109490565]

Publisher: MacVean, D.

Author: Church of Scotland

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd [109490568]

Author: Farquharson, Archibald, 1801-1878

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1843

Thumbnail for '1844 - Tiomnadh Nuadh ar Tighearn' agus ar Slanuighir Iosa Criosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Tiomnadh Nuadh ar Tighearn' agus ar Slanuighir Iosa Criosd [101420269]

Publisher: Francis Orr & Sons

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - Beatha agus iompachadh Dhùghaill Bochannain'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Beatha agus iompachadh Dhùghaill Bochannain [102005787]

Publisher: M’Lachlan and Stewart

Author: Buchanan, Dugald, 1716-1768

Printer: Neill and Company

Editor: MacKenzie, John, 1806-1848

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - Cònnsachadh eadar am Pàp agus an t-Ath-leasachadh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Cònnsachadh eadar am Pàp agus an t-Ath-leasachadh [103244208]

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Author: Loudon, Duncan

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - T-aosdàna, or, A selection of the most popular Gaelic Jacobite songs, &c. &c'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - T-aosdàna, or, A selection of the most popular Gaelic Jacobite songs, &c. &c [102696462]

Publisher: Thornton & Collie

Compiler: Mackenzie, John, 1806-1848

Date published: 1844

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - Gaelic Psalm tunes of Ross-shire and the neighbouring counties'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Gaelic Psalm tunes of Ross-shire and the neighbouring counties [102695333]

Author: Mainzer, Joseph, 1801-1851

Publisher: Johnstone, John (Publisher)

Date published: 1844

Thumbnail for '1845 - Leabhar-cheist air Suipeir an Tighearna, air son feum òg luchd-comanachaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Leabhar-cheist air Suipeir an Tighearna, air son feum òg luchd-comanachaidh [102691523]

Printer: Gardner, Alexander

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Eachdraidh a' Phrionnsa, no, Bliadhna Thearlaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Eachdraidh a' Phrionnsa, no, Bliadhna Thearlaich [102695870]

Author: Mackenzie, John, 1806-1848

Printer: Thornton & Collie

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Derivation of many classical proper names from the Gaelic language, or the Celtic of Scotland'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Derivation of many classical proper names from the Gaelic language, or the Celtic of Scotland [110412585]

Author: Stratton, T. (Thomas), 1816-1886

Publisher: Adam and Charles Black (Firm)

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn [102695883]

Author: Orchard, G. H. (George Herbert), 1796-1861

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine [102008791]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Boston, Thomas, 1677-1732

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Eachdraidh na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Eachdraidh na h-Eaglaise [102666966]

Publisher: Thornton & Collie

Author: McCallum, Duncan, Minister in Arisaig

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Iomradh air obair an Spioraid ann an sluagh Dhe'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Iomradh air obair an Spioraid ann an sluagh Dhe [100281841]

Publisher: Dingwall Advertiser

Author: Macdonald, John, 1779-1849

Date published: 1845

Thumbnail for '1845? - Eachdraidh na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845? - Eachdraidh na h-Eaglaise [102667010]

Author: Maccallum, Duncan

Publisher: M’Lachlan and Stewart

Probable date published: 1845

Thumbnail for '1845-1850 - Fhianuis'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845-1850 - Fhianuis [102695465]

Author: Free Church of Scotland

Editor: Mackay, Mackintosh, 1800-1873

Publisher: MacBheathain, D. (Donnachadh)

Date published: 1845-1850

Thumbnail for '1846 - Sailm Dhaibhidh, maille ri Laiodhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Sailm Dhaibhidh, maille ri Laiodhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia [101539062]

Printer: Francis Orr & Sons

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846 - Eachdraidh fhirinneach mu'n Chogadh Naomh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Eachdraidh fhirinneach mu'n Chogadh Naomh [101228438]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Bunyan, John, 1628-1688

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh, a shonruich Ard-Sheanadh Eaglais na h-Alba, gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh, air a tharruing chum Gaelic Albannaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh, a shonruich Ard-Sheanadh Eaglais na h-Alba, gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh, air a tharruing chum Gaelic Albannaich [100288067]

Printer: Francis Orr and Sons (Firm)

Author: Westminster Assembly, (1643-1652)

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846 - Caismeachd do dh'Albainn'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Caismeachd do dh'Albainn [100264161]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Peden, Alexander, 1626?-1686

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann [102214759]

Publisher: A. MacLaren & Sons

Author: Macdonald, John, 1779-1849

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Seol air an glacar agus an gréidhear an sgadan, agus air an gréidhear an trosg, an langa, a traille, agus am falmair'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Seol air an glacar agus an gréidhear an sgadan, agus air an gréidhear an trosg, an langa, a traille, agus am falmair [106458533]

Printer: Constable, Thomas, 1812-1881

Author: Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846? - Focal comhairle do mhuinntir bhochd na Gaeltachd mu'n ghort o'm bheil iad a fulang air a bhliadina do'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846? - Focal comhairle do mhuinntir bhochd na Gaeltachd mu'n ghort o'm bheil iad a fulang air a bhliadina do [104931214]

Author: Clerk, Archibald, 1813-1887

Probable date published: 1846

Thumbnail for '1846? - Seolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheas'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846? - Seolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheas [102826570]

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1846

Thumbnail for '1847 - Ceud leabhar air son nan sgoilean Gàe'lach'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Ceud leabhar air son nan sgoilean Gàe'lach [103244214]

Publisher: Thornton & Collie

Date printed: 1847

Thumbnail for '1847 - Mor dhleasnas a bhi do ghna lathair aig an iobairt Chriosdail : maille ri nadur an ullachaidh a ta air iarraidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Mor dhleasnas a bhi do ghna lathair aig an iobairt Chriosdail : maille ri nadur an ullachaidh a ta air iarraidh [102696458]

Printer: J. Goldie and Co.

Publisher: Comunn Fior Theagaisg Criosdail a Ghàidheil

Author: Patrick, Simon, 1626-1707

Date printed: 1847

Thumbnail for '1847 - Dreuchd airson frithealaidh a Chomanachaidh Naoimh, reir gnathachaidh Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Dreuchd airson frithealaidh a Chomanachaidh Naoimh, reir gnathachaidh Eaglais na h-Alba [102696459]

Printer: J. Goldie and Co.

Date published: 1847

Thumbnail for '1847 - English-Gaelic dictionary'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - English-Gaelic dictionary [104357785]

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Compiler: Mackenzie, John, 1806-1848

Date published: 1847

Thumbnail for '1847? - Dana a chomhnadh crabhaidh nan Gaël'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847? - Dana a chomhnadh crabhaidh nan Gaël [102695881]

Author: MacGregor, James, 1759-1828

Publisher: D. R. Collie & Son

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Probable date published: 1847