Skip to main content

Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870

'Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870' contains the following 177 items:

Thumbnail for '1841 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841 - Laoidhean spioradail [100284161]

Publisher: John Niven & Son

Author: Macdougall, Duncan, of Tiree

Date published: 1841

Thumbnail for '1841 - Sar-obair nam bard Gaelach; or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841 - Sar-obair nam bard Gaelach; or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards [110175834]

Editor: Mackenzie, John, 1806-1848

Publisher: Macgregor, Polson, & Co.

Printer: Khull, Edward

Date published: 1841

Thumbnail for '1841-1860 - Life of John Covey'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1841-1860 - Life of John Covey [102826567]

Publisher: Religious Tract Society (Great Britain)

Printer: John Niven & Son

Probable date published: 1841-1860

Thumbnail for '1842 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Laoidhean spioradail [102696449]

Author: Grant, Daniel of Tullymet

Printer: Fisher, J. (John), printer in Perth

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna [100288551]

Publisher: Macvean, D. (Duncan)

Author: Willison, John, 1680-1750

Date published: 1842

Thumbnail for '1842 - Faclair Gailig us Beurla'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Faclair Gailig us Beurla [101255082]

Publisher: Morison, Robert, 1764-1853

Author: Maceachen, Ewen, 1769-1849

Date published: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh [101647149]

Publisher: National Bible Society of Scotland

Printer: Crawford and M'Cabe

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh [101799803]

Printer: Anderson & Bryce

Publisher: Edinburgh Bible Society

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Laoidhean spioradail'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Laoidhean spioradail [108521368]

Author: MacPhee, Malcolm, active 1842

Printer: Miller, William, printer in Glasgow, active 1842

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum gaelic albannaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum gaelic albannaich [104187267]

Printer: Anderson & Bryce

Publisher: Edinburgh Bible Society

Date printed: 1842

Thumbnail for '1842? - Earail-mhineachaidh do shluagh na h-Alba, mu chor na h-Eaglais, an Gaelic'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1842? - Earail-mhineachaidh do shluagh na h-Alba, mu chor na h-Eaglais, an Gaelic [103244193]

Date printed: 1842

Thumbnail for '1843 - Còmhradh mu chor na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Còmhradh mu chor na h-Eaglaise [103244197]

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Khull, Edward

Author: Macleod, Norman, 1783-1862

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Dleasdanas Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Dleasdanas Eaglais na h-Alba [103244202]

Printer: Bell & Bain (Firm)

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh [101811663]

Publisher: Edinburgh Bible Society

Printer: Murray & Gibb

Date printed: 1843

Thumbnail for '1843 - Stéidhean a' Ghràmair Ghaëlig'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Stéidhean a' Ghràmair Ghaëlig [101711607]

Publisher: Oliver and Boyd (Edinburgh, Scotland)

Author: Forbes, John, 1818-1863

Date published: 1848

Thumbnail for '1843 - Gràmar Dùbailt, Beurla 'us Gàelig'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Gràmar Dùbailt, Beurla 'us Gàelig [101608829]

Author: Forbes, John, 1818-1863

Printer: Thornton & Collie

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Clreachail (no Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Clreachail (no Eaglais na h-Alba [100290195]

Publisher: Macvean, D. (Duncan)

Author: Church of Scotland

Printer: Bell and Bain

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Double grammar, of English and Gaelic, in which the principles of both languages are clearly explained'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Double grammar, of English and Gaelic, in which the principles of both languages are clearly explained [104184099]

Author: Forbes, John, 1818-1863

Publisher: William Whyte & Co.

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd [109490554]

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Author: Farquharson, Archibald, 1801-1878

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba)'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba) [109490561]

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba)'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Leabhar cheist air uachdaranachd agus oideas na h-Eaglais Cléireachail (no Eaglais na h-Alba) [109490565]

Publisher: MacVean, D.

Author: Church of Scotland

Date published: 1843

Thumbnail for '1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1843 - Beachdan aithghearr mu fharsuinneachd iobairt-reitich Chriosd [109490568]

Author: Farquharson, Archibald, 1801-1878

Publisher: J. & P. Campbell

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1843

Thumbnail for '1844 - Tiomnadh Nuadh ar Tighearn' agus ar Slanuighir Iosa Criosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Tiomnadh Nuadh ar Tighearn' agus ar Slanuighir Iosa Criosd [101420269]

Publisher: Francis Orr & Sons

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - Beatha agus iompachadh Dhùghaill Bochannain'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Beatha agus iompachadh Dhùghaill Bochannain [102005787]

Publisher: M’Lachlan and Stewart

Author: Buchanan, Dugald, 1716-1768

Printer: Neill and Company

Editor: MacKenzie, John, 1806-1848

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - Cònnsachadh eadar am Pàp agus an t-Ath-leasachadh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - Cònnsachadh eadar am Pàp agus an t-Ath-leasachadh [103244208]

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Author: Loudon, Duncan

Date published: 1844

Thumbnail for '1844 - T-aosdàna, or, A selection of the most popular Gaelic Jacobite songs, &c. &c'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1844 - T-aosdàna, or, A selection of the most popular Gaelic Jacobite songs, &c. &c [102696462]

Publisher: Thornton & Collie

Compiler: Mackenzie, John, 1806-1848

Date published: 1844

Date published: 1844

Thumbnail for '1845 - Leabhar-cheist air Suipeir an Tighearna, air son feum òg luchd-comanachaidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Leabhar-cheist air Suipeir an Tighearna, air son feum òg luchd-comanachaidh [102691523]

Printer: Gardner, Alexander

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Eachdraidh a' Phrionnsa, no, Bliadhna Thearlaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Eachdraidh a' Phrionnsa, no, Bliadhna Thearlaich [102695870]

Author: Mackenzie, John, 1806-1848

Printer: Thornton & Collie

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Tiomnadh Nuadh ar tighearn' agus ar slanuigheir Iosa Criosd'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Tiomnadh Nuadh ar tighearn' agus ar slanuigheir Iosa Criosd [207782615]

Publisher: James Lumsden & Son

Publisher: J. & P. Campbell

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Derivation of many classical proper names from the Gaelic language, or the Celtic of Scotland'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Derivation of many classical proper names from the Gaelic language, or the Celtic of Scotland [110412585]

Author: Stratton, T. (Thomas), 1816-1886

Publisher: Adam and Charles Black (Firm)

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Sailm Dhaibhidh, maille ri laoidhean, air an tarruing o'n Sgrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh dhe air an leasachadh, agus air an cuir a mach I. E H-ughdarras ard heanaidh Eaglais na h alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Sailm Dhaibhidh, maille ri laoidhean, air an tarruing o'n Sgrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh dhe air an leasachadh, agus air an cuir a mach I. E H-ughdarras ard heanaidh Eaglais na h alba [207782616]

Publisher: James Lumsden & Son

Publisher: J. & P. Campbell

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn [102695883]

Author: Orchard, G. H. (George Herbert), 1796-1861

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Camadh 's a' chrannchur, no, Gliocas agus ard-uachdranachd Dh air am foillseachadh ann an amhgharaibh dhaoine [102008791]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Boston, Thomas, 1677-1732

Date printed: 1845

Thumbnail for '1845 - Eachdraidh na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Eachdraidh na h-Eaglaise [102666966]

Publisher: Thornton & Collie

Author: McCallum, Duncan, Minister in Arisaig

Date published: 1845

Thumbnail for '1845 - Iomradh air obair an Spioraid ann an sluagh Dhe'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845 - Iomradh air obair an Spioraid ann an sluagh Dhe [100281841]

Publisher: Dingwall Advertiser

Author: Macdonald, John, 1779-1849

Date published: 1845

Thumbnail for '1845? - Eachdraidh na h-Eaglaise'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845? - Eachdraidh na h-Eaglaise [102667010]

Author: Maccallum, Duncan

Publisher: M’Lachlan and Stewart

Probable date published: 1845

Thumbnail for '1845-1850 - Fhianuis'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1845-1850 - Fhianuis [102695465]

Author: Free Church of Scotland

Editor: Mackay, Mackintosh, 1800-1873

Publisher: MacBheathain, D. (Donnachadh)

Date published: 1845-1850

Thumbnail for '1846 - Sailm Dhaibhidh, maille ri Laiodhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Sailm Dhaibhidh, maille ri Laiodhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia [101539062]

Printer: Francis Orr & Sons

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846 - Eachdraidh fhirinneach mu'n Chogadh Naomh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Eachdraidh fhirinneach mu'n Chogadh Naomh [101228438]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Bunyan, John, 1628-1688

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh, a shonruich Ard-Sheanadh Eaglais na h-Alba, gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh, air a tharruing chum Gaelic Albannaich'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh, a shonruich Ard-Sheanadh Eaglais na h-Alba, gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh, air a tharruing chum Gaelic Albannaich [100288067]

Printer: Francis Orr and Sons (Firm)

Author: Westminster Assembly, (1643-1652)

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846 - Caismeachd do dh'Albainn'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Caismeachd do dh'Albainn [100264161]

Publisher: Thornton & Collie

Author: Peden, Alexander, 1626?-1686

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann [102214759]

Publisher: A. MacLaren & Sons

Author: Macdonald, John, 1779-1849

Date published: 1846

Thumbnail for '1846 - Seol air an glacar agus an gréidhear an sgadan, agus air an gréidhear an trosg, an langa, a traille, agus am falmair'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846 - Seol air an glacar agus an gréidhear an sgadan, agus air an gréidhear an trosg, an langa, a traille, agus am falmair [106458533]

Printer: Constable, Thomas, 1812-1881

Author: Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848

Date printed: 1846

Thumbnail for '1846? - Focal comhairle do mhuinntir bhochd na Gaeltachd mu'n ghort o'm bheil iad a fulang air a bhliadina do'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846? - Focal comhairle do mhuinntir bhochd na Gaeltachd mu'n ghort o'm bheil iad a fulang air a bhliadina do [104931214]

Author: Clerk, Archibald, 1813-1887

Probable date published: 1846

Thumbnail for '1846? - Seolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheas'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1846? - Seolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheas [102826570]

Printer: Gilchrist, William printer in Glasgow

Date printed: 1846

Thumbnail for '1847 - Ceud leabhar air son nan sgoilean Gàe'lach'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Ceud leabhar air son nan sgoilean Gàe'lach [103244214]

Publisher: Thornton & Collie

Date printed: 1847

Thumbnail for '1847 - Mor dhleasnas a bhi do ghna lathair aig an iobairt Chriosdail : maille ri nadur an ullachaidh a ta air iarraidh'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Mor dhleasnas a bhi do ghna lathair aig an iobairt Chriosdail : maille ri nadur an ullachaidh a ta air iarraidh [102696458]

Printer: J. Goldie and Co.

Publisher: Comunn Fior Theagaisg Criosdail a Ghàidheil

Author: Patrick, Simon, 1626-1707

Date printed: 1847

Thumbnail for '1847 - Dreuchd airson frithealaidh a Chomanachaidh Naoimh, reir gnathachaidh Eaglais na h-Alba'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - Dreuchd airson frithealaidh a Chomanachaidh Naoimh, reir gnathachaidh Eaglais na h-Alba [102696459]

Printer: J. Goldie and Co.

Date published: 1847

Thumbnail for '1847 - English-Gaelic dictionary'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847 - English-Gaelic dictionary [104357785]

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Compiler: Mackenzie, John, 1806-1848

Date published: 1847

Thumbnail for '1847? - Dana a chomhnadh crabhaidh nan Gaël'

Rare items in Gaelic > Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870 >

1847? - Dana a chomhnadh crabhaidh nan Gaël [102695881]

Author: MacGregor, James, 1759-1828

Publisher: D. R. Collie & Son

Publisher: M'Lachlan and Stewart

Probable date published: 1847