Skip to main content

‹‹‹ prev (1) Front coverFront cover

(3) next ››› Page 3Page 3

(2) Inside front cover -
LEABHAtt AITHGHEARR NAN CEIS1
1 Ceist. Ciod is crioch draid/i du’n cluine ?'
Freagradh. ’Si is crioch araiclh clo’n duine,,Dia
a ghlorachadh, agus a mheakuinn gu siorruidh
ZC.Ciod an riaghailt a thug Dia dhuinn gu ar sedl-
adh chum? esan a ghldrachadh agus a mhealluinn?
F. ’Se focal De, a ta air a chur sios aim an
sgriobtuiribh an t-seann Tiomnaidh agus an
Tiomnaidh Nuaidh, an aon riaghailt gu ar sebl-
adhchuin2esanaghldrachadh agusa mhealtuinn.
SC.Ciodatha na sgriobtuireguh.draidha tcagasg?
F. Tha na sgriobtuire gu h-araidh a’ teagasg
gach ni is coir do'n duine chreidsinn mu
thimchioll De, agus an dleasdanas a tha Dia
ag iarruidh air an duine.
4 C. Ciod e Dia ?
F. Tha Dia ’na Spiorad,3 neo-chriocbnacb,
bitbbhuan, agus neo-chaochluidheach ’na bhith,
’na ghliocas,4 ’na chumhachd, ’na naomhachd,
na cheartas, ’na mhaitheas, agus ’na fhirinn.
, 5 C. Am bheil tuilleadh Dee ann ach aon ?
F. Cha Veil ann ach aon a mhain, an Dia
bed agus fior.
6 C. Cia lion pearsa a ta san Diadhachd ? *'*■»
F. Tha tri pearsaidh san Diadhachd, ah
t-Athair,am Mac,agus an SpioradNaomh; a'gus
an triuir so is aon Dia iad, ionann ann an nadur,1
coimeas ann an cumhachd agus ann an gldir.
7 C. Ciod iad orduigh; an Dc ?
F. ’Siad orduighean De, a run siorruidh a reir
1 Ciod i crioch araid an duine ? ’Si crioch araid an duine,
* Chum gu ’m feudadh sinn ; cionr.us a dh’fheudadh sinn.—
3 Is Spiqrad Dia, a ta, &c 4 Na abramaid, (mar their cui
gu h-aineolach,) am a bhi ’na ghliocas, ’na chumhachd, ’na
uaomhachd, &c.—5 Ann an gn«.
NAr‘ '",A.,AN»,,’P.I6 MR 2005'

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence