Skip to main content

‹‹‹ prev (22) Page 22Page 22

(24) next ››› Page 24Page 24

(23) Page 23 -
23
23
do choirnhlion e an lagh gu
h-iomlan, a’ deanamh ’nar
n-aitne nan dleasdanais tha
an lagh ag aithne.
C. Clod i umhlachd fulangais
Chriosd 1
F. Gu’n d’ fhuiling e gach
peanas agus diognaltas a
thoill sinne thaobh bris-
teadh an lagha.
C. Cionnus a ta fireantachd
Chriosd air a deanamh
thairis dhuinne ?
F. Le i bhi air a meas duinn
air taobh Dhe, agus le creid-
imh air ar taobh fein.
C. C’uin a ta Dia a’ meas fir¬
eantachd Chriosd dhuinn ?
F. An uair a ta sinn a gabhail
greim oire le creidimh air
son fireanachaidh.
C. Co aca ma ta, a tha sinn
air ar fireanachadh le creid¬
imh no le oibribh 1
F. Le creidimh a mhkin.
C. Am bheil luach sam bith
ann an creidimh mar a ta e
’na ghras annainne, chum
ar fireanachaidh an Ikthair
Dhe?
F. Cha’n ’eil.
C. Cionnus ma ta a dh’fhir-
eanaicheas creidimh sinn,
no cia mar a ni e sinn ionraic
an lathair Dhe ?
F. A mhain mar a ta e ’na
mheadhon, no mar laimh
chum greimeachadh ri fir¬
eantachd Chriosd.
C. An i fireantachd Chriosd a
mhiiin is mathair-aobhair ar
sinn fhireanachadh ?
F. Is i.
C. An e creidimh meadhon-
aobhair ar fireauachaidh ?
fulfilled the whole law,
performing the duties it
commandeth, in our stead.
Q. What is his passive obe¬
dience ?
A. His suffering all the pe¬
nalties and punishment
due to us for breaking
the law.
Q. In what way doth the
righteousness of Christ
become ours ?
A. By imputation on God’s
part, and believing on our
part.
Q. When doth God impute
Christ’s righteousness to
us ?
A. When we lay hold thereon
by faith for justification.
Q. Whether, then, are we
justified by faith, or by
works 1
A. By faith only.
Q. Is there any worth in
faith, as it is a grace in us,
to obtain our justification
before God ?
A. No.
Q. How then doth faith
justify us, or make us
righteous before God ?
A. Only as it is an instru¬
ment or hand for laying
hold on the righteousness
of Christ.
Q. Is Christ’s righteousness
the only meritorious cause
of our justification ?
A. Yes.
Q. Is faith the instrumental
cause of it ?

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence