Skip to main content

‹‹‹ prev (16) Page 16Page 16

(18) next ››› Page 18Page 18

(17) Page 17 -
17
17
F. Aineolas, cionta, agus
daorsa.
C. Ciod am feum a ta agad air
Criosd mar Fhaidh ?
F. Chum mo theagasg, agus
m’aineolas a leigheas.
C. Ciod am feum a ta agad
air Criosd mar Shagart 'l
F. Chum mo chionta a dhiol-
adh, agus eadar-ghuidhe a
dheanamh ri Dia as mo
leth.
C. Ciod am feum a ta agad air
Criosd mar High '1
F. Chum mo shaoradh o
dhaorsa, agus mo riaghladh
le a lagh.
C. Cionnus a ta Criosd a’
leigheas ar n-aineolais 1
F. Le ’fhocal agus le ’Spiorad
g’ar teagasg.
C. Cionnus a rinn e reite air
son ar cionta 1
F. Le ’bhas, agus le e fein a
thoirt suas na iobairt air ar
soinne air a’ chrann-cheus-
aidh.
C. Cionnus a ta e g’ar saoradh
o dhaorsa ?
F. Le ’chumhachd, a cur air
aghaidh obair na h-iompach-
aidh agus na naomhachd
annainn.
C. Ciod am bas a dh’fhuiling
Criosd air ar son 1
F. Bas a’ chroinn-cheusaidh.
C. Ciod an gne bhais bha’n
sin ?
F. Bas malluichte, naireach
agus dorainneach.
C. Ciod a’ chrioch air son an
d’fhuair e lias ?
F. Chumabhinaiobairtbhean-
naichte, a dhioladh ceartais
A. Ignorance, guilt, and ser¬
vitude.
Q. What need have you of
Christ as a Prophet 1
A. To teach and cure my
ignorance.
Q. What need have you of
Christ as a Priest'!
A. To atone for my guilt,
and intercede with God
for me.
Q. What need have you of
Christ as a King 1
A. To deliver me from bond¬
age, and govern me by his
laws.
Q. How doth Christ cure our
ignorance ?
A. By his word and Spirit
teaching us.
Q. How did he atone for our
guilt 1
A. By his dying, and offering
a sacrifice for us, upon the
cross.
Q. How doth he deliver us
from bondage 1
A. By his power, carrying on
a work of conversion and
sanctification in us.
Q. What death did Christ die
for us 1
A. The death of the cross.
Q. What kind of death was
that 1
A. A cursed, shameful, and
painful death.
Q. For what end did he die 1
A. To be a blessed sacrifice,
to satisfy justice for sin,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence