Skip to main content

‹‹‹ prev (8) Page 4Page 4

(10) next ››› Page 6Page 6

(9) Page 5 -
5
T aitim gn leir,
Macanta seamh,
Paillt re luchd theud,
Gaisgeil am feira
Neartmhor an deigh torachd,
NeartsTihor aim, &c.
Shlioc Oilajrhair nan lann'
Thogadh scrOilticih re crann
'Nr.air thoisech iad ann
p. Cha bu !Son-sgaradli gann,
Fir a b' f hirinneach bann,
Pnseil an dream
Rioghail gun chall corach,
^ Riughail, &c.
Tog colg ort a ghaoil
Bi ro chalma 's ga m faod
Gur dearbha dhuit laoich
Do chinneadh nach faoin,
Thig ort as gach taobh ga d' chonadh,
Thig ort, &c.
Uasal an treud
Deas cruadalach treun,
Tha n dualchas dhuit fein,
Theid ma d' thuaillibh ri t f heutti,
Do shJioehd Ruairidh mhoir f heil,
Cuirsc suas a mhic D* aa 6igriogh,
Cuirse suas^ &c.
Tha na gaidhil gu Icir,
Comh chairde«ch dhuit feiii;

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence