Skip to main content

‹‹‹ prev (7) Page 3Page 3

(9) next ››› Page 5Page 5

(8) Page 4 -
4
A' cur saradh air f ion,
'S ga leigeadh ann gniomh on-chcditdj
^S ga Ifigeadh, &c.
Buaghach a mac
Uasal an t slat,
Dha n dual a bhi'ceart,
Cruadalach pailt
Duaismhoir am beachd
* Ruaineack a neart LeSdacfe^
Ruaineach, &c.
Fiuran a cluain,
Dhuisg 's an deagh uair,
'S du dhuit dol suas,
'N cliU 's ann ain buaigh,
'S duchas do ni' luaigh,
Bki' gu fiughantach suairc ccol-bhinn,
Bhi' gu tiughantach, &c.
Fasan bu dual,
Fantalach, buan,
Sochdarach ri tuath,
Cosgail ri cuairt,
Coisiunta, cruaidh,
Am brosnachadh sluaigh,
A' mosgladh an uair foirnear^
A' mpsgladh, &c.
Leansa 's na treig,
Cleachdadh u8 beus,
* LauKft

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence