Skip to main content

‹‹‹ prev (6) Verso of title pageVerso of title page

(8) next ››› Page 4Page 4

(7) Page 3 -
i
'S f ath mire dhuinn-fein,
'S do 'n chineadh gu Ichj
Do philleadh o 'n eug;
'S milis an sgeul
'S binne na gleus orgaiij
'5 binne, &c.
'S e m' aitis gu dearbh,
Gu 'n glachdar grad sealbhi
'N grunt farsaing nan sealg,
'S an caisteil nan acm,
Leis a mhac ud da 'n ainm Toramaidj,
Leis a mhacu, &c-
Tha mo dhuils' ann «n Dia,
Gur muirneach do thriall,
Gu Dun ud nan Cliar
Far 'm bu duchas do m' thriatU
Bhi gu fiughantach fial foirmeil,
Bhi g fiughantach, &c.
Gu dun tuireideach ard,
B' c sud innis na'm Bard
*S nam filidh ri dan,
Far 'm bu mhinig an tamh
Cha b' ionad gun bhlas dhoibh sud^
Cha b' ionad, &c.
Gu arcs nach crion
Am bi' garaich nam piob,-
'5 nan clarsach a ris,
Lc dcarsa oam pios,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence