Skip to main content

‹‹‹ prev (5) Title pageTitle page

(7) next ››› Page 3Page 3

(6) Verso of title page -
An C&OMAH, k Mairi tCrghin Alastair Ruaidh
Mhie Le<>id.
AN Naighcachd jo 'n de
Aithireach e
Molagh do *n Icigh,
Thug malairt do m' cheill
Nois o theannas mi fein ri cronaa ^
Nois o the annas, &c.
Bcannachd do' n bhcul ■•
Dh' aithris an sgeul,
Dh' f hag fallain mo chrcj
Cha ghearain mi fein,
Ka chailleadh 's na db' c«g
'S mo leanabh nan deigh eomh-shh>,E>
*h mo leanahh, &c.
Na m' boidh agamsa f ion
Go'm b'ait kam a dhiol,
Asy slaintc do thighin,
Gu d' chairdcan 's gu d' th»r;»
Mhic armuinn mo ghaoil,
B'e m' ardan 's mo phrisj
Alach mo Ri' thogbhaiU
Alach, &c.
.jV

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence